Cách tính lương làm tăng ca thêm giờ ngày lễ – VnResource Blog

Hướng dẫn cách tính lương làm tăng ca, thêm giờ vào đêm hôm, ngày lễ, ngày nghỉ theo Bộ luật lao động mới nhất năm năm trước .
Theo điều 97 Luật số 10/2012 / QH13 Bộ luật lao động lao lý :

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

a. Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;
b. Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;
c. Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

VD: Công ty A trả lương cho nhân viên A là 3.000.000/tháng. Theo quy định của Công ty là có 24 ngày công làm việc thực tế. Trong tháng nhân viên A làm tăng ca ban ngày (ngày thường) được 50 giờ.

– Theo điều 104 Bộ luật lao động : Thời giờ thao tác thông thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và 48 giờ trong 01 tuần .

Cách tính lương làm thêm giờ tăng ca cho nhân viên A như sau:

Tiền lương làm thêm giờ = Tiền lương thực trả theo giờ x 150% x Số giờ làm thêm

– Tiền lương thực trả cho 1 giờ làm việc của A: 3.000.000/24/8 = 15.625 đ
=> Tiền làm thêm giờ ngày thường của A: 15.625 x 150% X 50 giờ = 1.171.875 đ.

Tổng lương nhân viên cấp dưới A : 3.000.000 + 1.171.875 = 4.171.875 đ

+ Đối với lương trả theo sản phẩm các bạn tính như sau:

VD: Trong 1 tháng Nhân viên B đã làm 200 giờ và làm thêm 50 giờ vào ngày thường (ban ngày) để hoàn thành 1.000 sản phẩm với đơn giá là 10.000/cái.

Cách tính lương làm thêm giờ cho B như sau:

Tiền lương làm thêm giờ = Đơn giá tiền lương sản phẩm x Số lượng sản phẩm làm ra trong giờ làm thêm x 150%

Tiền lương sản phẩm 1 giờ = 1.000 chiếc x 10.000 đ / 250 giờ = 40.000 đ
Tổng lương sản phẩm làm theo giờ ngày thường = 40.000 đ x 200 giờ x 100% = 8.000.000đ
=> Lương sản phẩm làm thêm giờ = 40.000 x 50 giờ x 150% = 3.000.000đ

Tổng lương thực trả cho NV B = 8.000.000 + 3.000.000 đ = 11.000.000 đ .

2. Người lao động làm việc vào ban đêm

  •  Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30%tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.

Như vậy: Nếu bạn làm ca đêm vào ngày làm việc bình thường, thì lương của ban sẽ được trả ít nhất là 130% của lương làm việc ban ngày của ngày làm việc bình thường;

Tiền lương làm vào ban đêm = Tiền lương thực trả theo giờ x 130% x Số giờ làm vào ban đêm
  • Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định trên, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày.

– Giờ thao tác đêm hôm được tính từ 22 h đến 6 h sáng ngày hôm sau ( Theo điều 105 Bộ luật lao động )

Như vậy: Nếu bạn làm thêm theo giờ vào ca đêm sẽ được tính như sau:

a. Vào ngày thường, thì lương của bạn sẽ được trả ít nhất là:

= ( 150 % x Lương của ngày thao tác bình thường thường ) + ( 20 % x Lương của ngày thao tác thông thường ) = 170 % lương của ngày thao tác thông thường ;

b. Vào ngày nghỉ hằng tuần, thì lương của bạn sẽ được trả ít nhất là:

= ( 200 % x Lương của ngày thao tác thông thường ) + ( 20 % x 200 % x Lương của ngày thao tác thông thường ) = 240 % lương của ngày thao tác thông thường ;

c. Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ngoài khoản tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương bạn được hưởng, còn được trả lương làm thêm giờ:

= ( 300 % x Lương của ngày thao tác thông thường ) + ( 20 % x 300 % x Lương của ngày thao tác thông thường ) = 360 % lương của ngày thao tác thông thường .
Nguồn : Sưu tầm

Source: https://evbn.org
Category : Lễ Hội