Chế độ nghỉ hè của giáo viên theo quy định mới nhất 2021? Giáo viên sinh con trùng nghỉ hè có được nghỉ bù không?

Chế độ nghỉ hè của giáo viên theo pháp luật mới nhất 2021 ? Giáo viên sinh con trùng nghỉ hè, nghỉ thai sản trùng với thời gian nghỉ tết có được nghỉ bù không ?

Để bảo vệ về thời gian phục sinh sức khỏe thể chất của phụ nữ sau khi sinh con theo lao lý của Luật bảo hiểm xã hội năm trước thì lao động nữ khi sinh con được nghỉ việc hưởng chính sách thai sản trước và sau khi sinh con là 6 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng. Riêng so với giáo viên là ngành nghề có thời gian nghỉ khác đặc biệt quan trọng là : những ngày nghỉ hằng năm sẽ được dồn vào kỳ nghỉ hè. Tuy nhiên trong trường hợp giáo viên sinh con trùng vào những thời gian này thì quyền hạn của giáo viên sẽ được xử lý như thế nào ?

1. Quyền lợi của giáo viên theo quy định của luật hiện hành

Căn cứ theo điều 70 Luật Giáo dục 2019 quy định về quyền của giáo viên được đảm bảo như sau:

– Giáo viên được giảng dạy theo trình độ giảng dạy. – Giáo viên được giảng dạy, tu dưỡng nâng cao trình độ chính trị, trình độ, nhiệm vụ. – Giáo viên được hợp đồng thỉnh giảng, điều tra và nghiên cứu khoa học tại cơ sở giáo dục khác hoặc cơ sở nghiên cứu và điều tra khoa học. – Giáo viên được tôn trọng, bảo vệ nhân phẩm, danh dự và thân thể. – Giáo viên được nghỉ hè theo lao lý của nhà nước và những ngày nghỉ khác theo pháp luật của pháp lý.

2. Về quyền được nghỉ ngơi của giáo viên

Căn cứ vào điều 13 Luật Viên chức 2010 lao lý về chính sách nghỉ ngơi của giáo viên, thời gian mà giáo viên được nghỉ ngơi như sau : – Giáo viên được nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, nghỉ việc riêng theo lao lý của pháp lý về lao động. Do nhu yếu việc làm, viên chức không sử dụng hoặc sử dụng không hết số ngày nghỉ hàng năm thì được giao dịch thanh toán một khoản tiền cho những ngày không nghỉ. – Giáo viên thao tác ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa hoặc trường hợp đặc biệt quan trọng khác, nếu có nhu yếu, được gộp số ngày nghỉ phép của 02 năm để nghỉ một lần ; nếu gộp số ngày nghỉ phép của 03 năm để nghỉ một lần thì phải được sự chấp thuận đồng ý của người đứng đầu đơn vị chức năng sự nghiệp công lập .

Xem thêm: Thời gian nghỉ bù của bác sĩ trực 24 giờ

– Được nghỉ không hưởng lương trong trường hợp có nguyên do chính đáng và được sự đồng ý chấp thuận của người đứng đầu đơn vị chức năng sự nghiệp công lập.

3. Giáo viên sinh con trùng Tết hoặc nghỉ hè 

Trường hợp 1 Giáo viên sinh con trùng thời gian nghỉ hè

Các lao lý về thời gian nghỉ thai sản của giáo viên về cơ bản tuân theo lao lý về chính sách thai sản của lao động nữ được lao lý trong luật bảo hiểm xã hội. Theo pháp luật tại khoản 1 Điều 34 Luật bảo hiểm xã hội năm năm trước thì thời gian nghỉ hưởng chính sách khi sinh con của người lao động nữ như sau :

“Điều 34. Thời gian hưởng chế độ khi sinh con

1. Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chính sách thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng. Thời gian nghỉ hưởng chính sách thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng. ” Như vậy giáo viên nữ khi sinh con sẽ được nghỉ hưởng chính sách thai sản trước và sau khi sinh con là 6 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng. Thời gian ngủ hưởng chính sách thai sản này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Bên cạnh đó theo pháp luật tại Điều 41 Luật bảo hiểm xã hội năm năm trước thì giáo viên nữ sau khi sinh con, trong khoảng chừng thời gian 30 ngày đầu thao tác mà sức khoẻ chưa hồi sinh thì được nghỉ dưỡng sức, phục sinh sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục sinh sức khỏe thể chất được pháp luật như sau :

  • Lao động nữ sinh đôi trở lên sẽ được nghỉ dưỡng sức tối đa là 10 ngày.
  • Lao động nữ sinh mổ được nghỉ dưỡng sức tối đa 7 ngày.
  • Lao động nữ sinh thường sẽ được nghỉ dưỡng sức để phục sinh sức khỏe thể chất tối đa là 5 ngày.

Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục sinh sức khoẻ gồm có cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục sinh sức khỏe thể chất từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước. Ngoài ra, thời gian nghỉ dưỡng sức, giáo viên nữ còn được trợ cấp một ngày bằng 30 % mức lương cơ sở theo lao lý hiện hành. Theo pháp luật lúc bấy giờ mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng nên mức hưởng chính sách dưỡng sức, phục sinh sức khoẻ sau thai sản một ngày bằng 30 % * 1.490.000 = 447.000 đồng. Trước hết địa thế căn cứ theo khoản 3 Điều 5 Thông tư 28/2009 / TT-BGDĐT Ban hành Quy định về chính sách thao tác so với giáo viên đại trà phổ thông đã được sửa đổi bổ trợ bởi Khoản 3 tại Thông tư 15/2017 / TT-BGDĐT thì thời gian nghỉ hè của giáo viên được pháp luật như sau : “ 3. Thời gian nghỉ hằng năm của giáo viên gồm : nghỉ hè, nghỉ tết nguyên đán, nghỉ học kỳ và những ngày nghỉ khác, đơn cử như sau : a ) Thời gian nghỉ hè hằng năm của giáo viên là 02 tháng ( gồm có cả nghỉ hằng năm theo pháp luật của Bộ Luật lao động ), được hưởng nguyên lương và những phụ cấp ( nếu có ) ; b ) Thời gian nghỉ tết nguyên đán, nghỉ học kỳ theo pháp luật của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ; c ) Các ngày nghỉ khác theo pháp luật của Bộ Luật lao động. Căn cứ kế hoạch năm học, quy mô, đặc thù, điều kiện kèm theo đơn cử của từng trường, Hiệu trưởng sắp xếp thời gian nghỉ hằng năm cho giáo viên một cách hài hòa và hợp lý theo đúng pháp luật ” Như vậy, thời gian nghỉ hè hàng năm của giáo viên là 2 tháng, thời gian này gồm có cả thời gian nghỉ hằng năm theo pháp luật của Bộ luật lao động. Trong thời gian nghỉ hè, giáo viên được hưởng nguyên lương và những khoản phụ cấp nếu có như thông thường.

Để giải quyết vấn đề giáo viên có được nghỉ bù khi nghỉ sinh trùng với nghỉ hè không Bộ giáo dục và đào tạo đã ban hành công văn số 1125/NGCBQLGD 2017 trong đó có quy định:

Xem thêm: Xử lý trường hợp Đảng viên sinh con thứ 3

“ 3. Thời gian nghỉ hè của giáo viên gồm có cả thời gian nghỉ hằng năm là 8 tuần so với giáo viên mần nin thiếu nhi ( khoản 2 Điều 3 Thông tư 48/2011 / TT-BGDĐT ) và 02 tháng so với giáo viên đại trà phổ thông ( khoản 4 Điều 1 Thông tư 15/2017 / TT-BGDĐT ). Thời gian này giáo viên được hưởng nguyên lương và những phụ cấp ( nếu có ). Căn cứ kế hoạch năm học, quy mô, đặc thù, điều kiện kèm theo đơn cử của từng trường. Hiệu trưởng sắp xếp thời gian nghỉ hằng năm cho giáo viên một cách hài hòa và hợp lý theo đúng pháp luật ( khoản 2 Điều 3 Thông tư 48/2011 / TT-BGDĐT, khoản 3 Điều 5 Thông tư 28/2009 / TT-BGDĐT ) Do đó trường hợp giáo viên nữ có thời gian nghỉ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè thì sẽ được cơ sở giáo dục sắp xếp thời gian nghỉ hằng năm theo lao lý tại Điều 111 và Điều 112 Bộ Luật lao động hoặc giao dịch thanh toán tiền nghỉ hằng năm ( nếu do nhu yếu công tác làm việc, cơ sở giáo dục không sắp xếp được thời gian nghỉ hằng năm cho giáo viên ) theo pháp luật tại Điều 114 Bộ Luật Lao động. Mức chi tương hỗ cho giáo viên trong trường hợp cơ sở giáo dục không sắp xếp được thời gian nghỉ hằng năm cho giáo viên được lao lý tại khoản 2 Điều 5 Thông tư 141 / 2011 / TT-BTC ngày 20/10/2011 của Bộ Tài chính ” Theo công văn 1125 / NGCBQLGD 2017 của Bộ giáo dục và Đào tạo, trường hợp giáo viên nghỉ thai sản trong hè sẽ xử lý theo 2 giải pháp : nghỉ bù hoặc chi trả tương hỗ do nghỉ trùng. Trường hợp giáo viên nghỉ thai sản trùng với thời gian hè sẽ được cơ sở giáo dục sắp xếp nghỉ bù theo Điều 113 và Điều 114 của Bộ luật lao động năm 2019. Thời gian nghỉ bù tính bằng ngày nghỉ hàng năm :

  • Trường hợp điều kiện làm việc bình thường thì lao động được nghỉ 12 ngày.
  • Trường hợp thiên nhiên và môi trường thao tác nặng nhọc, ô nhiễm, nguy khốn hoặc khắc nghiệt sẽ được nghỉ 14 ngày.
  • Trường hợp thiên nhiên và môi trường thao tác đặc biệt quan trọng nặng nhọc, ô nhiễm, nguy khốn hoặc điều kiện kèm theo đặc biệt quan trọng khắc nghiệt có trong hạng mục của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội cùng Bộ Y tế pháp luật thì lao động được nghỉ 14 ngày.
  • Lao động có thâm niên từ 5 năm trở lên thì cứ 5 năm được nghỉ thêm 1 ngày.

Thời gian nghỉ bù thai sản sẽ do cơ sở giáo dục sắp xếp với giáo viên tương thích với thời gian thao tác. Giáo viên hoàn toàn có thể nghỉ bù một hoặc nhiều lần nhưng phải thỏa thuận hợp tác với quản trị của cơ sở.

 Trong trường hợp không bố trí được thời gian nghỉ bù, giáo viên sẽ chi trả tiền nghỉ hàng năm thay cho nghỉ bù

Trường hợp cơ sở giáo dục mà giáo viên đang công tác làm việc không hề sắp xếp được thời gian nghỉ bù do nhu yếu đặc trưng của việc làm thì giáo viên sẽ được chi trả một khoản thay thế sửa chữa, tương hỗ cho thời gian nghỉ bù đó. Căn cứ vào Khoản 2, Điều 5 của Thông tư 141 / 2011 / TT-BTC, mức chi trả phép năm được tính như sau : “ Điều 5. Chế độ chi trả tiền lương, tiền tu dưỡng so với những ngày được nghỉ phép hàng năm theo pháp lý lao lý nhưng chưa nghỉ hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hàng năm. 2. Mức thanh toán giao dịch và phương pháp chi trả : a ) Các trường hợp theo pháp luật tại Điều 10 Nghị định số 195 / CP ngày 31/12/1994 của nhà nước : – Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chức năng quyết định hành động chi trả tiền lương so với những ngày chưa nghỉ phép năm, theo mức lương ngạch bậc, chức vụ và những khoản phụ cấp chức vụ, thâm niên nghề, phụ cấp khu vực, phụ cấp ô nhiễm ( nếu có ) đang hiện hưởng của từng đối tượng người tiêu dùng cán bộ, công chức. – Việc chi trả được thực thi chậm nhất 01 tháng kể từ khi cán bộ, công chức nghỉ việc. b ) Các trường hợp do nhu yếu việc làm, cơ quan, đơn vị chức năng không sắp xếp được thời gian cho cán bộ, công chức nghỉ phép : – Hàng năm địa thế căn cứ năng lực nguồn kinh phí đầu tư, địa thế căn cứ tổng số ngày chưa nghỉ phép năm của cán bộ, công chức ; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chức năng quyết định hành động tương hỗ tiền tu dưỡng cho cán bộ, công chức chưa nghỉ phép năm hoặc chưa nghỉ đủ số ngày nghỉ phép năm. – Mức chi tương hỗ được lao lý tại quy định tiêu tốn nội bộ của cơ quan, đơn vị chức năng, nhưng tối đa không quá mức tiền lương làm thêm giờ vào ngày thứ bảy, chủ nhật theo pháp luật hiện hành. – Thời gian chi trả : Được thực thi một lần trong năm và được quyết toán vào niên độ ngân sách hàng năm theo pháp luật của Luật giá thành Nhà nước. Như vậy, trong trường hợp cơ sở giáo dục mà giáo viên đang công tác làm việc không hề sắp xếp được thời gian nghỉ bù do nhu yếu đặc trưng của việc làm thì hàng năm địa thế căn cứ năng lực nguồn kinh phí đầu tư, địa thế căn cứ vào tổng số ngày chưa nghỉ phép của giáo viên, hiệu trưởng sẽ ra quyết định hành động tương hỗ tiền sửa chữa thay thế cho thời gian nghỉ hàng năm của giáo viên. Mức tương hỗ sửa chữa thay thế cho thời gian nghỉ hàng năm địa thế căn cứ theo quy định riêng của đơn vị chức năng nhưng không quá mức lương làm thêm vào Thứ Bảy, Chủ Nhật theo pháp luật chung. Mức chi trả được thanh toán giao dịch 1 lần trong năm và không quá 1 tháng kể từ khi cán bộ nghỉ việc.

Trường hợp thứ hai, giáo viên sinh con trùng với thời gian Tết

Theo Khoản 3 Điều 5 của Quy định chính sách thao tác so với giáo viên đại trà phổ thông ( Ban hành kèm theo Thông tư số 28 / 2009 / TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ) pháp luật, về thời gian nghỉ hằng năm của giáo viên gồm : nghỉ hè, nghỉ tết nguyên đán, nghỉ học kỳ và những ngày nghỉ khác, đơn cử :

Xem thêm: Mức hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi dành cho giáo viên trực tiếp giảng dạy

Thời gian nghỉ hè của giáo viên thay cho nghỉ phép hằng năm là 2 tháng, được hưởng nguyên lương và các phụ cấp (nếu có); Thời gian nghỉ tết âm lịch, nghỉ học kỳ theo quy định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; Các ngày nghỉ khác theo quy định của Bộ luật Lao động.

Căn cứ kế hoạch năm học, quy mô, đặc thù, điều kiện kèm theo đơn cử của từng trường, Hiệu trưởng sắp xếp thời gian nghỉ hằng năm cho giáo viên một cách hài hòa và hợp lý theo đúng pháp luật. Còn tại Khoản 7 Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành pháp luật :. Thời gian hưởng chính sách thai sản lao lý tại những khoản 1, 3, 4, 5 và 6 Điều này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Căn cứ vào những lao lý nêu trên, trường hợp của bạn nghỉ sinh con trùng với thời gian nghỉ Tết Nguyên đán sẽ không được nghỉ bù cho những ngày nghỉ trùng đó.

Source: https://evbn.org
Category : Lễ Hội