Vẽ sơ đồ vấn đề cơ bản của triết học – 1. Vẽẽ s đồồ vấấn đềồ c b n c a triềất h c ơ ơ ả ủ ọ Bài làm: – Studocu

1. Vẽẽ s đồồ vấấn đềồ c b n c a triềất h c ơ ơ ả ủ ọ
Bài làm:

2ình bày ý nghĩa c a vi c h c t p và nghiền c u mồn Triềất h c Mác – ủ ệ ọ ậ ứ ọ
Lềnin c a b n thấn ủ ả

Bài làm:

H c t p, nghiền c u ch nghĩa Mác – Lềnin giúp chúng ta t ng b c xấy ọ ậ ứ ủ ừ ướ
d ng và hình thành thềấ gi i quan khoa h c, có ph ng pháp tiềấp thu m t ự ớ ọ ươ ộ
cách hi u qu lý lu n m i, nh ng thành t u khoa h c – cồng ngh c a nhấn ệ ả ậ ớ ữ ự ọ ệ ủ
lo i, có niềồm tin vào s m nh l ch s c a giai cấấp cồng nhấn, có c s khoa ạ ứ ệ ị ử ủ ơ ở
h c chồấng l i t t ng l c h u, ph n đ ng. Hi u và nắấm v ng ch nghĩa ọ ạ ư ưở ạ ậ ả ộ ể ữ ủ
Mác – Lềnin, mồẽi ng i có điềồu ki n hi u rõ m c đích, con đ ng, l c l ng, ườ ệ ể ụ ườ ự ượ
cách th c b c đi c a s nghi p gi i phóng con ng i, khồng sa vào tình ứ ướ ủ ự ệ ả ườ

Ch ủ
nghĩa
duy
tấm

Vấấn đềồ c b n c a triềất h c ơ ả ủ ọ

Ch nghĩa duy v t ủ ậ

KH TRI LU N Ả Ậ

(Nh n th c đ c) ậ ứ ượ

V t ậ
chấất có
tr c ướ

Ý th c ứ
có tr c ướ

Bản thể luận Nh n th c lu n ậ ứ ậ

BẤẤT KH TRIẢ

( Không th nh n th c)ể ậ ứ

tr ng mò mấẽm, mấất ph ng h ng, ch quan, duy ý chí. Có cách nhìn xa ạ ươ ướ ủ
trồng r ng, ch đ ng sáng t o trong cồng vi c, khắấc ph c ch nghĩa giáo ộ ủ ộ ạ ệ ụ ủ
điềồu, máy móc, t t ng nồn nóng đồất cháy giai đo n và các sai lấồm khác. ư ưở ạ
H c t p các nguyền lý c a ch nghĩa Mác – Lềnin giúp h c sinh trung cấấp ọ ậ ủ ủ ọ
chuyền nghi p có đ ng c h c t p đúng đắấn, thái đ nghiềm túc trong rèn ệ ộ ơ ọ ậ ộ
luy n đ o đ c cồng dấn, ý th c nghềồ nghi p c a ng i lao đ ng t ng lai. ệ ạ ứ ứ ệ ủ ườ ộ ươ
Đ đ t đ c m c đích đó ng i h c cấồn chú ý liền h t ng nguyền lý, có ý ể ạ ượ ụ ườ ọ ệ ừ
th c trách nhi m trong h c t p, rèn luy n, t ng b c v n d ng vào đ i ứ ệ ọ ậ ệ ừ ướ ậ ụ ờ
sồấng, xấy d ng t p th , góp phấồn l n nhấất vào s nghi p đ y m nh cồng ự ậ ể ớ ự ệ ẩ ạ
nghi p hóa, hi n đ i hóa đấất n c. ệ ệ ạ ướ

3