Trình bày thực trạng vấn đề việc làm ở nước ta hiện nay? Đề xuất các giải pháp để giải quyết vấn đề việc làm?

Trình bày thực trạng vấn đề việc làm ở nước ta hiện nay? Đề xuất các giải pháp để giải quyết vấn đề việc làm?

3. Tìm hiểu vấn đề việc làm

Đọc thông tin, kết hợp với những hiểu biết của em, hãy:

  • Trình bày thực trạng vấn đề việc làm ở nước ta hiện nay?
  • Đề xuất các giải pháp để giải quyết vấn đề việc làm?

Thực trạng vấn đề việc làm của nước ta hiện nay đó là:

  • Hiện nay, tình trạng thất nghiệp và thiếu việc làm ở nước ta đã giảm nhưng vẫn còn ca (2,4% năm 2014).
  • Tỉ lệ thiếu việc làm chủ yếu ở khu vực nông thôn (2,9% năm 2014)
  • Tỉ lệ thất nghiệp diễn ra chủ yếu ở thành thị (3,4% năm 2014)

Các giải pháp giải quyết vấn đề việc làm:

  • Phân bố lại dân cư và lao động giữa các vùng.
  • Đa dạng hoá các hoạt động kinh tế ở nông thôn. 
  • Phát triển hoạt động công nghiệp, dịch vụ ở các đô thị.
  • Đa dạng hoá các loại hình đào tạo, đẩy mạnh hoạt động hướng nghiệp, dạy nghề, giới thiệu việc làm.

Xem toàn bộ: Soạn bài 2: Lao động việc làm và chất lượng cuộc sống