Tiền lương khi làm thêm giờ vào chủ nhật là bao nhiêu?

Trả lời:

Về câu hỏi của bạn, Luật sư của Luật Hoàng Phi vấn đáp như sau :

Tiền lương khi làm thêm giờ vào chủ nhật là bao nhiêu?

–  Theo quy định tại Điều 110 Bộ Luật Lao động 2012 về ngày nghỉ hằng tuần: 

” 1. Mỗi tuần, người lao động được nghỉ tối thiểu 24 giờ liên tục. Trong trường hợp đặc biệt quan trọng do chu kỳ luân hồi lao động không hề nghỉ hằng tuần, thì người sử dụng lao động có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ cho người lao động được nghỉ tính trung bình 01 tháng tối thiểu 04 ngày .

2. Người sử dụng lao động có quyền quyết định sắp xếp ngày nghỉ hằng tuần vào ngày chủ nhật hoặc một ngày cố định khác trong tuần nhưng phải ghi vào nội quy lao động. “

Như vậy, theo quy định của pháp luật ngày chủ nhật là ngày nghỉ hằng tuần trừ trường hợp công ty bạn quyết định một ngày cố định khác trong tuần và có ghi trong nội quy lao động.

– Về tiền lương làm thêm giờ, Bộ Luật Lao động 2012 quy định như sau :
Theo Điều 97 Bộ Luật Lao động 2012 quy định :
” Điều 97. Tiền lương làm thêm giờ, thao tác vào đêm hôm

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

a ) Vào ngày thường, tối thiểu bằng 150 % ;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c ) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, tối thiểu bằng 300 % chưa kể tiền lương dịp nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương so với người lao động hưởng lương ngày .
2. Người lao động thao tác vào đêm hôm, thì được trả thêm tối thiểu bằng 30 % tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo việc làm của ngày thao tác thông thường .
3. Người lao động làm thêm giờ vào đêm hôm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20 % tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày. ”

Vì vậy, đối với trường hợp bạn hỏi nếu bạn làm thêm giờ vào ngày chủ nhật (đã được quy định trong nội quy lao động của công ty) thì được trả tiền lương làm thêm giờ ít nhất bằng 200% tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm. Theo đó, tiền lương làm thêm giờ = tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường x 200% x số giờ làm thêm. 

Tại Điều 25 Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm như sau:

“ 1. Người lao động được trả lương làm thêm giờ theo Khoản 1 Điều 97 của Bộ luật Lao động được quy định như sau :
a ) Người lao động hưởng lương theo thời hạn được trả lương làm thêm giờ khi thao tác ngoài thời giờ thao tác thông thường do người sử dụng lao động quy định theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật Lao động ;
b ) Người lao động hưởng lương theo mẫu sản phẩm được trả lương làm thêm giờ khi thao tác ngoài thời giờ thao tác thông thường để làm thêm số lượng, khối lượng mẫu sản phẩm, việc làm ngoài số lượng, khối lượng loại sản phẩm, việc làm theo định mức lao động theo thỏa thuận hợp tác với người sử dụng lao động .
2. Tiền lương làm thêm giờ theo Khoản 1 Điều này được tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo việc làm đang làm như sau :
a ) Vào ngày thường, tối thiểu bằng 150 % ;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c ) Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, tối thiểu bằng 300 %, chưa kể tiền lương ngày lễ hội, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của Bộ luật Lao động so với người lao động hưởng lương theo ngày .
3. Người lao động thao tác vào đêm hôm theo Khoản 2 Điều 97 của Bộ luật Lao động, thì được trả thêm tối thiểu bằng 30 % tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo việc làm của ngày thao tác thông thường .
4. Người lao động làm thêm giờ vào đêm hôm theo Khoản 3 Điều 97 của Bộ luật Lao động thì ngoài việc trả lương theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20 % tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc làm vào ban ngày của ngày thao tác thông thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày lễ hội, tết .
5. Người lao động làm thêm giờ vào ngày lễ hội, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần quy định tại Điều 110 của Bộ luật Lao động được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết. Người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ bù khi dịp nghỉ lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần theo quy định tại Khoản 3 Điều 115 của Bộ luật Lao động được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần .

Tiền lương khi làm thêm giờ vào chủ nhật là bao nhiêu?

6. Tiền lương trả cho người lao động khi làm thêm giờ, thao tác vào đêm hôm quy định tại những Khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này được tính tương ứng với hình thức trả lương quy định tại Điều 22 Nghị định này. ”

Như vậy, trường hợp công ty bạn quy định chủ nhật là ngày nghỉ hằng tuần thì làm thêm giờ vào ban đêm ngày chủ nhật thì ngoài việc bạn được trả lương theo quy định Khoản 2 và Khoản 3 Điều 25 Nghị định 05/2015/NĐ-CP, bạn còn được trả thêm 20% tiền lương. Tức là tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm ngày nghỉ = tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường x 200% + tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường x 30% + 20% x tiền lương giờ vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương x số giờ làm thêm vào ban đêm. 

Trong trường hợp cần tư vấn thêm, khách hàng có thể liên hệ với Luật sư của Luật Hoàng Phi qua TỔNG ĐÀI TƯ VẤN LUẬT LAO ĐỘNG MIỄN PHÍ 19006557 để được tư vấn.

Source: https://evbn.org
Category : Lễ Hội