Người lao động đi làm tết Âm lịch được hưởng lương làm thêm giờ ra sao? Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ tết Âm lịch thì có được nghỉ bù không?


Cho tôi hỏi người lao động đi làm tết Âm lịch được hưởng lương làm thêm giờ ra sao? Người lao động muốn đăng ký trực tết Âm lịch và làm việc vào những ngày tết Âm lịch. Vậy nếu người lao động đi làm tết Âm lịch được hưởng lương làm thêm giờ ra sao? Mong được giải đáp. Xin chân thành cảm ơn!

Người lao động có được nghỉ tết Âm lịch và hưởng nguyên lương không?

Theo điểm b khoản 1 Điều 112 Bộ luật Lao động 2019 lao lý như sau :

Điều 112. Nghỉ lễ, tết

1. Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:

a) Tết Dương lịch: 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch);

b) Tết Âm lịch: 05 ngày;

c) Ngày Chiến thắng: 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);

d) Ngày Quốc tế lao động: 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch);

đ) Quốc khánh: 02 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau);

e) Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).

2. Lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam ngoài các ngày nghỉ theo quy định tại khoản 1 Điều này còn được nghỉ thêm 01 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 01 ngày Quốc khánh của nước họ.

3. Hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ quy định tại điểm b và điểm đ khoản 1 Điều này.”

Theo đó, người lao động được nghỉ 05 ngày tết Âm lịch và được hưởng nguyên lương .

Tết Âm lịch

Tết Âm lịch (Hình từ Internet)

Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ tết Âm lịch thì có được nghỉ bù không?

Bên cạnh đó, theo khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động 2019 pháp luật như sau :

Điều 111. Nghỉ hằng tuần

1. Mỗi tuần, người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục. Trong trường hợp đặc biệt do chu kỳ lao động không thể nghỉ hằng tuần thì người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm cho người lao động được nghỉ tính bình quân 01 tháng ít nhất 04 ngày.

2. Người sử dụng lao động có quyền quyết định sắp xếp ngày nghỉ hằng tuần vào ngày Chủ nhật hoặc ngày xác định khác trong tuần nhưng phải ghi vào nội quy lao động.

3. Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết quy định tại khoản 1 Điều 112 của Bộ luật này thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp.”

Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ tết Âm lịch thì người lao động được nghỉ bù vào ngày thao tác tiếp nối .

Người lao động đi làm tết Âm lịch được hưởng lương làm thêm giờ ra sao?

Trong trường hợp những ngày này, người lao động vẫn phải đi làm theo yêu cầu của công ty thì tiền lương của người lao động được tính theo quy định tại Điều 98 Bộ luật Lao động 2019 quy định như sau:

Điều 98. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

2. Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết.

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.”

Như vậy, trường hợp bạn vướng mắc người lao động đi làm ngày nghỉ tết Dương lịch được tính lương làm thêm giờ vào ngày tết Dương lịch tối thiểu bằng 300 % đơn giá tiền lương ngày thao tác thông thường .

Người lao động có được nhận tiền thưởng tết Âm lịch không?

Căn cứ Điều 104 Bộ luật Lao động 2019 quy định thưởng như sau:

“Điều 104. Thưởng

1. Thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

2. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.”

Đối chiếu lao lý trên, thưởng tết là số tiền hoặc gia tài hoặc bằng những hình thức khác mà công ty thưởng cho người lao động địa thế căn cứ vào hiệu quả sản xuất, kinh doanh thương mại, mức độ triển khai xong việc làm của người lao động .Bên cạnh đó, lúc bấy giờ pháp lý cũng không bắt buộc công ty phải thưởng tết Âm lịch .Quy chế thưởng sẽ do công ty quyết định hành động sau khi tìm hiểu thêm quan điểm của tổ chức triển khai đại diện thay mặt người lao động tại cơ sở và phải được công khai minh bạch tại nơi thao tác .

Source: https://evbn.org
Category : Lễ Hội