Một số vấn đề về tự nhiên, dân cư và xã hội của Mĩ La Tinh>

I. Một số vấn đề về tự nhiên, dân cư và xã hội của Mĩ La Tinh

1. Tự nhiên

* Thuận lợi:

– Nhiều loại kim loại màu, kim loại quý và nhiên liệu

– Tài nguyên đất, khí hậu thuận lợi cho phát triển rừng, chăn nuôi gia súc, trồng cây công nghiệp và cây ăn quả nhiệt đới.

* Khó khăn:

– Khai thác nhiều.

– Việc khai thác chưa mang lại nhiều lợi ích.

Bảng 5.3. Tỉ trọng thu nhập của các nhóm dân cư trong GDP của một số nước – năm 2000

Quốc gia

GDP theo giá thực tế (tỉ USD)

Tỉ trọng GDP của 10% dân cư nghèo nhất

Tỉ trọng GDP của 10% dân cư giàu nhất

Chi-lê

75,5

1,2

47,0

Ha-mai-ca

8,0

2,7

30,3

Mê-hi-cô

518,3

1,0

43,1

Pa-na-ma

11,6

0,7

43,3

2. Dân cư và xã hội

– Dân cư còn nghèo đói.

– Thu nhập giữa người giàu và nghèo có sự chênh lệch rất lớn.

– Đô thị hóa tự phát → đời sống dân cư khó khăn => ảnh hưởng lớn đến việc giải quyết vấn đề xã hội và phát triển kinh tế.

Loigiaihay.com