Một số vấn đề kinh tế – xã hội nảy sinh trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa ở Việt Nam

Việc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hóa là ưu tiên phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội. Tự quá trình này là hướng vào việc giải quyết các vấn đề xã hội như giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao thu nhập, góp phần giải quyết các tệ nạn xã hội… Tuy nhiên trên thực tế, khi tiến hành công nghiệp hóa, đô thị hóa lại là nguyên nhân làm phát sinh, tồn đọng các vấn đề xã hội. Do đó, việc giải quyết những vấn đề xã hội nảy sinh trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa là rất cần thiết cho sự phát triển bền vững của đất nước, cũng như từng địa phương, từng chương trình kinh tế – xã hội nói riêng.

Nước ta đang trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vì vậy thực hiện đô thị hóa sẽ diễn ra nhanh chóng là một tất yếu khách quan. Các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu đô thị mới ra đời là một sự thành công của quá trình đô thị hóa, nhưng bên cạnh đó là quá trình một số diện tích đất nông nghiệp bị chuyển đổi, một số người dân sẽ thiếu hoặc mất việc làm, các tệ nạn xã hội đã và sẽ nảy sinh. Hệ lụy khôn lường nếu không giải quyết kịp thời các vấn đề xã hội nảy sinh. Đó sẽ là lực cản, làm chậm lại quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, đô thị hóa. Kinh nghiệm của thế giới đã cho thấy, bất cứ quốc gia nào tự đặt cho mình mục tiêu tăng trưởng kinh tế tách rời mục tiêu phát triển xã hội thì sớm muộn quốc gia đó sẽ xảy ra sự mất cân đối nghiêm trọng và sẽ sớm rời vào tình trạng bất ổn.

Nhằm góp thêm tài liệu tham khảo tích cực giúp các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu có cái nhìn đầy đủ và khách quan hơn về vấn đề này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách: Một số vấn đề kinh tế – xã hội nảy sinh trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa ở Việt Nam hiện nay (Qua khảo sát ở các tỉnh miền núi phía Bắc) do tập thể tác giả các nhà khoa học của Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh và một số địa phương trong cả nước biên soạn.

Nội dung cuốn sách gồm 2 chương:                               

Chương I: Cơ sở lý luận và thực tiễn về giải quyết những vấn đề kinh tế – xã hội nảy sinh trong quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa

Chương II: Quan điểm và giải pháp cơ bản nhằm giải quyết những vấn đề kinh tế – xã hội nảy sinh trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa giai đoạn hiện nay