Triển khai Kế hoạch tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018

Nhằm liên tục tăng cường, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa và nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Nước Ta thành phố Bạc Liêu phát hành Kế hoạch số 83 / KH-MTTQ-BTTngày 11/10/2018 về tổ chức triển khai Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa năm 2018. Theo đó, tập trung chuyên sâu tiến hành thực thi 1 số ít nội dung, trách nhiệm trọng tâm như :

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phù hợp: Tuyên truyền về lịch sử, truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên và đồng bào các giới, các dân tộc, tôn giáo và các tầng lớp nhân dân “Hướng về biển, đảo Tổ quốc”, nâng cao ý thức, nghĩa vụ công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia; tuyên truyền kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, kết quả triển khai thực hiện Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam các cấp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Đặc biệt là tuyên truyền, giới thiệu các tập thể, hộ gia đình, cá nhân tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở, khu dân cư, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Tổ chức các hoạt động trước Ngày hội đại đoàn kết: tổ chức các diễn đàn lắng nghe ý kiến nhân dân, đối thoại giữa nhân dân với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền để trao đổi và giải quyết những vấn đề nhân dân quan tâm, nhất là những bức xúc ở cộng đồng dân cư, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; đánh giá các hoạt động xây dựng cộng đồng dân cư, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2018; tổ chức thăm và tặng quà các gia đình chính sách, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ Mặt trận các thời kỳ… Ngoài ra, tổ chức xây dựng, bàn giao nhà đại đoàn kết, các công trình phúc lợi, công trình dân sinh ở cộng đồng nhân dịp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Tổ chức các hoạt động về môi trường như: trồng cây xanh, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, chỉnh trang khu dân cư sạch, đẹp…

Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tập trung trong từ ngày 01/11/2018 đến ngày 18/11/2018, thời gian tổ chức diễn ra trong 01 ngày.

 

​ M. NƯƠNG

Source: https://evbn.org
Category : Lễ Hội