Giáo án Tập đọc Lớp 3 – Tuần 25 – Bài: Ngày hội rừng xanh – Tài liệu text

Giáo án Tập đọc Lớp 3 – Tuần 25 – Bài: Ngày hội rừng xanh

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (33.97 KB, 2 trang )

(1)KẾ HOẠCH BAØI HỌC MÔN : TẬP ĐỌC TUẦN 25 BAØI : NGAØY HỘI RỪNG XANH NGAØY THỰC HIỆN: I-MUÏC ÑÍCH, YEÂU CAÀU: 1.Đọc thành tiếng _Đọc đúng các từ ,tiếng khó hoặc dễ lẫn : nổi mõ, vòng quanh, gảy đàn, khướu, lĩnh xướng _Ngắt, nghỉ hơi đúng sau các dấu chấm, dấu phẩy cuối mỗi dòng thơ và giữa các khổ thơ _Đọc trôi chảy được toàn bài ,với giọng vui tươi thích thú, ngạc nhiên 2.Đọc hiểu _Hiểu nghĩa các từ ngữ trong bài : chim gõ kiến, lĩnh xướng, kì nhông, cọn nước ,…. _Hiểu được nội dung bài : Bài thơ cho ta thấy vẻ đẹp, sự sinh động của các côn vật, sự vật trong ngày hội rừng xanh II- CHUAÅN BÒ : 1/Giáo viên: _Tranh minh hoạ bài tập đọc _Bảng phụ ghi sẵn nội dung cân hướngdẫn luyện đọc 2/Hoïc sinh : _SGK III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : 1/Khởi động : 2’ Hát bài hát 2/Kiểm tra bài cũ : GV gọi 3 HS lên bảng yêu cầu đọc và trả lời câu hỏi về nội dung bài Hội đua voi ở tây Nguyên 3/Bài mới TG. 15 ’. Hoạt động của giáo viên 1.Giới thiệu bài _ GV hỏi : Theo em, các con vật, sự vật cây cối trong thiên nhiên quanh ta cótổ chức những ngaøy hoäi vui gioáng nhö hoäi vaät, hoäi ñua voi ,… cuả con người không ? Vì sao em nghĩ vậy ?. Hoạt động của học sinh _ 3 HS phaùt bieåu yù kieán. Coù theå laø : Các con vật, cây cối, sự vật có mở hội vì xuân về các loại cây, hoa đâm choài, naûy loäc ñua nhau khoe saéc ,caùc loài chim cất cao tiếng hót của mình ,…. _ Bài học hôm nay sẽ đưa các em đi dự một ngày hội rất vui, đặc biệt thú vị, đó là ngày hội của các con vật, cây cối, sư vật trong rừng xanh _ Ghi teân baøi leân baûng 2.Hoạt động 1 : Luyện đọc a)Đọc mẫu _ GV đọc mẫu toàn bài một lượt. b)hướng dẫn HS đọc từng câu và phát âm từ khó _ GV yêu cầu HS tiếp nối nhau đọc từng câu _Mỗi HS đọc dòng thơ. _Caùc HS cuøng, daõy baøn, tieáp noái nhau trong baøi đọc bài, mỗi HS đọc 1 câu _ Treo bảng phụ viết ẳn các từ khó đã dự kiến ở _ Một số HS đọc cá nhân, cả lớp đọc mục tiêu, yêu cầu HS đọc các từ trên đồng thanh các từ _ Yêu cầu HS tiếp nối nhau đọc từng câu lần 2 c)Hướng dẫn đọc từng đoạn và giải nghĩa từ _ Yêu cầu HS tiếp nối nhau đọc 4 khổ thơ trong Lop3.net. _ 4 HS đọc trước lớp, cảlớp theo dõi. ÑDDH Tranh minh hoạ.

(2) baøi. baøi trong SGK. _Yêu cầu HS quan sát tranh minh hoạ và chỉ tranh để gọi tên các con vật, cây cối, sự vật được nêu trong bài và minh hoạ trong tranh _ Em hiểu thế nào là lĩnh xưởng ?. _ 1 HS lên bảng lốp chỉ tranh để cả lớp theo doõi, 2 HS ngoâi caïnh cuøng chæ tranh và giới thiêu với nhau theo yêu cầu _ Đọc chú giải và trả lời: Lĩnh xưởng là hát đơn ca một câu, một đoạn trong dàn đồng ca _ Đọc bài theo yêu cầu. _ Yêu cầu 4 HS khác tiếp nối nhau đọc 4 khổ thô cuûa baøi _ Yêu cầu 4 HS vừa đọc bài lần lượt nêu cách ngắt giọg của khổ thơ mình vừa đọc (SGV/230). 20 ’. _ Yêu cầu 4 HS khác tiếp nối nhau đọc lại bài theo đúng cách ngắt gịong như trên c)Luyện đọc theo nhóm _ Chia HS thaønh nhoùm, moãi nhoùm 4 HS vaø yeâu cầu mỗi em đọc 1 khổ thơ trong nhóm. 2/ Hoạt động 2 : Tìm hiểu bài _Gọi 1 HS đọc lại toàn bài. _Hãy tìm các từ ngữ tả hoạt động của các con vật trong ngày hội rừng xanh .. _ 4 HS nêu, cả lớp nhận xét và tìm cách ngắt giọng đúng cho từng khổ thơ. _ Luyện đọc theo nhóm nhỏ, HS cùng nhóm theo dõi và chinh sửa lỗi cho nhau. _1HS đọc trước lớp, cả lớp theo dõi _Chim gõ kiến nổi mõ, gà rừng gọi mọi người mau thức dâïy, công dẫn đầu đội múa, khướu lĩnh xướng đàn ca, kì nhoâng dieãn aøo thuaät. _Các sự vật khác cùng tham gia vào ngày hội _Tre truùc thoåi nhaïc saùo ,khe suoái gaûy nhö theá naøo. nhạc đàn ,cây rủ nhau thay áo khoác những màu tưôi non ,nấm mang ô đi hội ,cọn mước chơi trò đu quay _Tác giả đã dùng biện pháp nào để miêu tả các _Tác giả dùng biện pháp nhân hoá con vật ,cây cối ,sự vật trong ngày hội rừng xanh dùng những từ ngữ tả hoạt động của con người để miêu tả hoạt động của các con vật, sự vật. _Em thích hình ảnh nhân hoá nào nhất ?Vì sao ? _HS phát biểu ý kiến _Qua bài thơ, chúng ta thấy các con vật ,sự vật trong thế giới tự nhiên cũng có ngày hội như con người ,trong ngày hội lớn ấy ,mổi con vật ,sự vật lại mang một nét riêng ,độc đáo của mình đến góp vui làm cho ngày hội thật tưng bừng +Hoạt động 3 :Học thuộc lòng _GV hướng dẫn HS học thuộc lòng -HS luyện đọc Học thuộc lòng theo tổ, 5’ nhoùm, caù nhaân 4 Cuûng coá : Nhaän xeùt tieát hoïc 5 Daên doø: + Baøi nhaø: hoïc thuoäc loøng baøi thô + Chuẩn bị: Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử +Caùc ghi nhaän, löu yù. :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………….. Lop3.net.

(3)

Source: https://evbn.org
Category : Lễ Hội