Địa lí 11/Phần 1/Bài 5.2

MỘT SỐ VẦN ĐỀ CỦA CHÂU LỤC VÀ KHU VỰC

TIẾT 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA MĨ LA TINH

I. Một số vấn đề tự nhiên, dân cư và xã hội
1. Tự nhiên

  • Thuận lợi:

– Nhiều loại kim loại màu, kim loại quý và nhiên liệu
– Tài nguyên đất, khí hậu thuận lợi cho phát triển rừng, chăn nuôi gia súc, trồng cây công nghiệp và cây ăn quả nhiệt đới.

  • Khó khăn:

– Khai thác nhiều.

2. Dân cư và xã hội

– Dân cư còn nghèo đói.
– Thu nhập giữa người giàu và nghèo có sự chênh lệch rất lớn.
– Đô thị hóa tự phát => đời sống dân cư khó khăn => ảnh hưởng vấn đề xã hội và phát triển kinh tế.

II. Một số vấn đề kinh tế

– Tốc độ phát triển kinh tế không đều, chậm thiếu ổn định.
– Nợ nước ngoài lớn.
– Nguyên nhân:
       + Tình hình chính trị thiếu ổn định.
       + Các thế lực bảo thủ cản trở.
       + Chưa xây dựng được đường lối phát triển kinh tế, xã hội độc lập, tự chủ.
– Hiện nay, các quốc gia Mĩ Latinh đang cải cách.