Cách tính số ngày nghỉ phép và tiền lương nghỉ phép năm

Căn cứ theo Bộ Luật Lao Động số 10/2012 / QH13 tại Điều 114 pháp luật về nghỉ hằng năm như sau :“ 1. Người lao động có đủ 12 tháng thao tác cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau :a ) 12 ngày thao tác so với người làm việc làm trong điều kiện kèm theo thông thường ;

b) 14 ngày làm việc đối với người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có có điều kiện sinh sống khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành hoặc lao động chưa thành niên hoặc lao động là người khuyết tật;

c ) 16 ngày thao tác so với người làm việc làm đặc biệt quan trọng nặng nhọc, ô nhiễm, nguy hại hoặc người thao tác ở những nơi có điều kiện kèm theo sinh sống đặc biệt quan trọng khắc nghiệt theo hạng mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế phát hành. ”Căn cứ theo Bộ Luật Lao Động số tại Điều 114 pháp luật về thanh toán giao dịch tiền lương những ngày chưa nghỉ như sau :

1. Người lao động do thôi việc, bị mất việc làm hoặc vì các lý do khác mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ.

2. Người lao động có dưới 12 tháng thao tác thì thời hạn nghỉ hằng năm được tính theo tỷ suất tương ứng với số thời hạn thao tác. Trường hợp không nghỉ thì được giao dịch thanh toán bằng tiền. ”

Căn cứ theo Nghị định số 45/2013/NĐ-CPtại Điều 7 quy định về cách tính số ngày nghỉ hằng năm đối với trường hợp làm không đủ năm như sau:

Số ngày nghỉ hằng năm theo Khoản 2 Điều 114 của Bộ luật lao động được tính như sau: lấy số ngày nghỉ hằng năm cộng với số ngày được nghỉ tăng thêm theo thâm niên (nếu có), chia cho 12 tháng, nhân với số tháng làm việc thực tế trong năm để tính thành số ngày được nghỉ hằng năm; kết quả phép tính lấy tròn số hàng đơn vị, nếu phần thập phân lớn hơn hoặc bằng 0,5 thì làm tròn lên 01 đơn vị.”

Căn cứ theo Nghị định số 05/2015 / NĐ-CP tại Điều 26 lao lý về tiền lương làm địa thế căn cứ để trả lương cho người lao động trong thời hạn ngừng việc, nghỉ hằng năm, nghỉ lễ, tết, nghỉ việc có hưởng lương, tạm ứng tiền lương và khấu trừ lương như sau :

3. Tiền lương làm căn cứ trả cho người lao động trong những ngày chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm tại Điều 114 của Bộ luật Lao động được quy định như sau:

a ) Đối với người lao động đã thao tác từ đủ 06 tháng trở lên là tiền lương trung bình theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc, bị mất việc làm. Đối với người lao động chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm vì các nguyên do khác là tiền lương trung bình theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người sử dụng lao động tính trả bằng tiền những ngày chưa nghỉ hằng năm ;

b) Đối với người lao động có thời gian làm việc dưới 06 tháng là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của toàn bộ thời gian làm việc.

4. Tiền lương tính trả cho người lao động trong những ngày chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm là tiền lương pháp luật tại Khoản 3 Điều này chia cho số ngày thao tác thông thường theo lao lý của người sử dụng lao động của tháng trước liền kề trước thời gian người sử dụng lao động tính trả, nhân với số ngày chưa nghỉ hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm. ”

Căn cứ theo các quy định trên thì tiền lương nghỉ phép được tính như sau:

Tiền nghỉ phép trong năm = ( Tiền lương làm địa thế căn cứ để trả lương phép : Số ngày thao tác thông thường của tháng trước liền kề trước khi trả lương phép ) x Số ngày nghỉ phép hằng năm .Trong đó :Tiền lương làm địa thế căn cứ để trả lương phép được lao lý như sau :

+ Đối với người lao động đã làm việc từ đủ 06 tháng trở lên là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc, bị mất việc làm

+ Đối với người lao động chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm vì các nguyên do khác là tiền lương trung bình theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người sử dụng lao động tính trả bằng tiền những ngày chưa nghỉ hằng năm

+ Đối với người lao động có thời gian làm việc dưới 06 tháng là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của toàn bộ thời gian làm việc.

Số ngày nghỉ phép hằng năm được tính như sau :Số ngày nghỉ phép hằng năm = ( Số ngày nghỉ hằng năm + Số ngày được nghỉ tăng thêm theo thâm niên ) : 12 x Số tháng thao tác thực tiễn trong năm .

Source: https://evbn.org
Category : Lễ Hội