Mẫu bảng tính tiền lương làm thêm giờ, làm thêm vào ban đêm Excel năm 2022? Nguyên tắc trả lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm?


Xin chào ban biên tập, ban biên tập cho tôi xin file tính tiền lương làm thêm giờ, làm thêm ban đêm mới nhất với ạ? Cảm ơn!

Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm sẽ được trả theo nguyên tắc nào?

Căn cứ Điều 98 Bộ Luật lao động 2019 pháp luật về tiền lương làm thêm giờ, thao tác vào đêm hôm như sau :

“Điều 98. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

2. Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết.”

Theo đó, khi làm thêm giờ, thao tác vào đêm hôm, người lao động sẽ được nhận một khoản tiền cao hơn so với khoản tiền của ngày thao tác thông thường .

Mẫu bảng tính tiền lương làm thêm giờ, làm thêm vào ban đêm Excel năm 2022?

Mẫu bảng tính tiền lương làm thêm giờ, làm thêm vào ban đêm Excel năm 2022? Nguyên tắc trả lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm? (Hình từ internet)

Hướng dẫn cách tính tiền lương làm thêm giờ, làm thêm vào ban đêm năm 2022?

Căn cứ Điều 55 Nghị định 145 / 2020 / NĐ-CP pháp luật cách tính tiền lương làm thêm giờ như sau :- Đối với người lao động hưởng lương theo thời hạn, được trả lương làm thêm giờ khi thao tác ngoài thời giờ thao tác thông thường do người sử dụng lao động pháp luật theo Điều 105 của Bộ luật Lao động và được tính theo công thức sau :Tiền lương làm thêm giờ = Tiền lương giờ thực trả của việc làm đang làm vào ngày thao tác thông thường x Mức tối thiểu 150 % hoặc 200 % hoặc 300 % x Số giờ làm thêmTrong đó :- Tiền lương giờ thực trả của việc làm đang làm vào ngày thao tác thông thường, được xác lập bằng tiền lương thực trả của việc làm đang làm của tháng hoặc tuần hoặc ngày mà người lao động làm thêm giờ chia cho tổng số giờ thực tiễn thao tác tương ứng trong tháng hoặc tuần hoặc ngày người lao động làm thêm giờ ( không quá số ngày thao tác thông thường trong tháng và số giờ thao tác thông thường trong 01 ngày, 01 tuần theo lao lý của pháp lý mà doanh nghiệp lựa chọn và không kể số giờ làm thêm ) ;- Mức tối thiểu bằng 150 % so với tiền lương giờ thực trả của việc làm đang làm vào ngày thao tác thông thường, vận dụng so với giờ làm thêm vào ngày thường ; mức tối thiểu bằng 200 % so với tiền lương giờ thực trả của việc làm đang làm vào ngày thao tác thông thường, vận dụng so với giờ làm thêm vào ngày nghỉ hằng tuần ; mức tối thiểu bằng 300 % so với tiền lương giờ thực trả của việc làm đang làm vào ngày thao tác thông thường, vận dụng so với giờ làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, chưa kể tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương so với người lao động hưởng lương ngày .- Đối với người lao động hưởng lương theo loại sản phẩm, được trả lương làm thêm giờ khi thao tác ngoài thời giờ thao tác thông thường để làm thêm số lượng, khối lượng mẫu sản phẩm ngoài số lượng, khối lượng mẫu sản phẩm theo định mức lao động theo thỏa thuận hợp tác với người sử dụng lao động và được tính theo công thức sau :Tiền lương làm thêm giờ = Đơn giá tiền lương mẫu sản phẩm của ngày thao tác thông thường x Mức tối thiểu 150 % hoặc 200 % hoặc 300 % x

Số sản phẩm làm thêm

Trong đó :Mức tối thiểu bằng 150 % so với đơn giá tiền lương loại sản phẩm của ngày thao tác thông thường, vận dụng so với loại sản phẩm làm thêm vào ngày thường ; mức tối thiểu bằng 200 % so với đơn giá tiền lương mẫu sản phẩm của ngày thao tác thông thường, vận dụng so với mẫu sản phẩm làm thêm vào ngày nghỉ hằng tuần ; mức tối thiểu bằng 300 % so với đơn giá tiền lương loại sản phẩm của ngày thao tác thông thường, vận dụng so với loại sản phẩm làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương .- Người lao động làm thêm giờ vào dịp nghỉ lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần thì được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết. Trường hợp làm thêm giờ vào ngày nghỉ bù khi đợt nghỉ lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần thì người lao động được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần .Theo Điều 56 Nghị định 145 / 2020 / NĐ-CP pháp luật cách tính tiền lương thao tác vào đêm hôm như sau :

“Điều 56. Tiền lương làm việc vào ban đêm

1. Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian, tiền lương làm việc vào ban đêm được tính như sau:

Tiền lương làm việc vào ban đêm = Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường + Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 30% x Số giờ làm việc vào ban đêm

Trong đó: Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường được xác định theo điểm a khoản 1 Điều 55 Nghị định này.

2. Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm, tiền lương làm việc vào ban đêm được tính như sau:

Tiền lương làm việc vào ban đêm = Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường + Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 30% x Số sản phẩm làm vào ban đêm.”

Bảng Excel tính lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm năm 2022?

Căn cứ khoản 1 Điều 3 Nghị định 38/2022 / NĐ-CP lao lý mức lương tối thiểu giờ như sau :- Vùng I là 22.500 đồng / giờ ;- Vùng II là 20.000 đồng / giờ ;

– Vùng III là 17.500 đồng/giờ;

– Vùng IV là 15.600 đồng / giờ .Theo đó, người sử dụng sẽ trả lương cho người lao động số tiền làm theo giờ tối thiểu phải bằng lương tối thiểu giờ tại Nghị định 38/2022 / NĐ-CP .

Bạn đọc có thể sử dụng file Excel Bảng tính tiền lương làm thêm giờ, làm thêm vào ban đêm năm 2022: Tại đây.

Source: https://evbn.org
Category : Lễ Hội