BAO CAO THANH TICH CA NHAN – Tài liệu text

BAO CAO THANH TICH CA NHAN

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (82.34 KB, 5 trang )

UBMTTQ PHƯỜNG
MỸ THẠNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Mỹ Thạnh, ngày 17 tháng 11 năm 2014

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
Thực hiện NQ liên tịch số 01 giữa Công an phường với UBMTTQ Việt
Nam phường và các tổ chức thành viên “Đẩy mạnh phong trào toàn dân
bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”
I. Công tác triển khai:
– Để thực hiện có hiệu quả NQ liên tịch số 01 giữa Công an và MTTQ

phường và các tổ chức thành viên về việc “Vận động toàn dân xây dựng phong
trào quần chúng bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”. Là chủ tịch UBMTTQ
phường bản thân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ
được giao. Ngay từ đầu năm UBMTTQ phường phối hợp với CA xây dựng
chương trình phối hợp số 01/Ctr PH. MT – CA ngày 16/3/2014 về phối hợp
thực hiện, chủ động tham mưu với Đảng ủy để tổ chức triển khai cho cán bộ
chiến sĩ công an và cán bộ, đoàn viên, hội viên thông suốt để thực hiện, nghiêm
túc, đạt hiệu quả cao.
– Qua triển khai, từng thành viên của MTTQ và ban công tác MT khóm
đã xác định được tầm quan trọng của phong trào nên đã họp dân cho từng hộ
dân đăng ký thực hiện phong trào.
– Hàng tháng MTTQ phường xây dựng kế hoạch tuyên truyền phối hợp

với CA và các tổ chức thành viên họp tổ có lịch họp cụ thể hàng tháng.
II. Kết quả công tác phối hợp thực hiện:
– Phối hợp vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính
sách pháp luật của Nhà nước về an ninh trật tự.
– Hàng tháng MTTQ phường xây dựng kế hoạch phối hợp cùng CA và
các ngành đoàn thể tập trung tuyên truyền đến tận người dân về tình hình
ANTT lồng ghép vào các cuộc vận động “TDĐKXDĐSVHƠKDC”, phong trào
“Toàn dân bảo vệ ANTQ”, xây dựng khóm an toàn về ANTT để góp phần làm
giảm dần TNXH ở địa bàn dân cư, xây dựng phường không có tội phạm và
TNXH.
– Vận động từng hộ dân đăng ký thực hiện đạt chuẩn “An toàn về ANTT”
có 5.893 hộ đăng ký thực hiện đạt 100%, đăng ký “ATGT” 5.893 hộ đăng ký

đạt 100%.
– Trong năm đã tổ chức họp dân được 40 cuộc có 1.789 lượt người tham
dự. Nội dung tuyên truyền là vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham
gia phòng chống tội phạm, tham gia tố giác tội phạm, chấp hành pháp luật,
1

không tham gia các TNXH, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống ma túy, mại
dâm, TTATGT, PCCC, phòng chống buôn bán người.
– Tham gia quản lý, giáo dục các đối tượng theo NĐ 163 quản lý, giáo
dục người nghiện ma túy, tù tha về.
– Tham gia tốt công tác hòa giải, giải quyết những mâu thuẫn nhỏ ở địa

bàn dân cư hàn gắn được tình làng nghĩa xóm; giữ gìn ANTT ở địa bàn dân cư.
– Củng cố nâng chất các tổ tự quản, xây dựng được phong trào “Toàn dân
bảo vệ ANTQ” gắn với các phong trào “TDĐKXDĐSVH”; “Tìm hiểu pháp
luật”; “Quản lý giáo dục các con trong gia đình không phạm tội và TNXH”, “Tổ
PN không tham gia TNXH”; “3 không, 3 giảm”… Thông qua phát động phong
trào quần chúng tích cực tố giác tội phạm đã nhận được nhiều nguồn tin có giá
trị giúp lực lượng Công an xóa nhiều điểm phức tạp về TNXH.
– MTTQ phường thường xuyên gặp gỡ các vị chức sắc, chức việc các tôn
giáo để vận động các tôn giáo tham gia thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo
vệ ANTT” giữ gìn ANTT tại các cơ sở thờ tự, vận động giáo dân, tín đồ thực
hiện các tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”; “An toàn giao thông” tham gia
tố giác tội phạm.

– MTTQ phường tổ chức 19 buổi diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến
nhân dân” ở 9 khóm để từng bước xây dựng lực lượng CA phường ngày càng
trong sạch vững mạnh và thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm.
– Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với cuộc vận động
toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư đã làm cho nội dung
của cả 2 phong trào thêm phong phú, sát thực tế thể hiện qua các phong trào
xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, giúp nhau mưu sinh lập nghiệp, các
chương trình xã hội về làm đường, cống thoát nước,… tạo môi trường lành
mạnh để nhân dân tích cực tham gia xây dựng phố phường ngày càng văn
minh, hiện đại
Trên đây là báo cáo thành tích MTTQ phường “Vận động toàn dân xây
dựng phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”

Xác nhận của Đảng ủy

TM BTT. UBMTTQ PHƯỜNG
CHỦ TỊCH

Lê Thị Hoàng Phượng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

2

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mỹ Thạnh, ngày 05 tháng 6 năm 2015
BÁO CÁO THÀNH TÍCH
Kết quả 10 năm thực hiện Quyết định 521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính
phủ về “ Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ Quốc”( 2005 – 2015 )
I. Sơ lược tiểu sử:
– Họ và tên: Lê Thị Hoàng Phượng
– Năm sinh: 1965
– Dân tộc: kinh
Chức vụ và nơi công tác: PCT.HĐND (nguyên CT.UBMTTQ phường
Mỹ Thạnh).
II. Tóm tắt thành tích công tác phối hợp thực hiện:
– Thực hiện Quyết định 521/QĐ-TTg, ngày 13/6/2005 của Thủ tướng

Chính phủ về “Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ Quốc”. Thực hiện chỉ đạo
của cấp ủy Đảng, UBMTTQ xây dựng chương trình phối hợp thực hiện phong
trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ Quốc trong tình mới” giữa Công an và
MTTQ phường và các tổ chức thành viên. Là chủ tịch UBMTTQ phường bản
thân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
– Được sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, UBMTTQ phường hàng năm đều
có xây dựng chương trình phối hợp với CA số 01/Ctr PH. MT – CA về phối
hợp thực hiện, chủ động tham mưu với Đảng ủy để tổ chức triển khai cho cán
bộ, chiến sĩ công an, đoàn viên, hội viên thông suốt để thực hiện đạt hiệu quả
cao. Tiếp tục thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Chính phủ; các Nghị quyết
liên tịch, chương trình hành động của CA và MTTQ, Chỉ thị số 48-CT/TW
ngày 23/10/2010 của Bộ Chính trị, Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày

16/9/2011, Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2012 của Ban Bí thư Đảng, Kế
hoạch số 16/KH-MT-BTT ngày 19/11/2012 của Ban thường trực UBMTTQVN
Thành phố Long xuyên. Thực hiện kế hoạch số 27/KH.BCĐ ngày 14/4/2013
của BCĐ phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS và TNXH phường. MTTQ
phường xây dựng kế hoạch tuyên truyền trên địa bàn 9 khóm. Lồng ghép tuyên
truyền cuộc vận động “ TDĐKXDĐSVHƠKDC”. Trong các năm qua đã tổ
chức tuyên truyền được 1098 cuộc có 43285 lượt người tham dự. Nội dung
tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, chủ trương của Đảng, chính sách
pháp luật của Nhà nước, phòng chống tội phạm TNXH, ma túy, vận động các
tầng lớp nhân dân tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, tham gia phong
trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Phát thư tố giác tội phạm được 386 thư, thu về 165
tin liên quan 65 đối tượng trong đó có 23 đối tượng ma túy. Qua các buổi tuyên

3

truyền, đã vận động 26 đối tượng đến phường đăng ký cai nghiện tại cộng
đồng, 19 đối tượng đăng ký cai nghiện bằng thuốc Methadone. Đây là tín hiệu
phấn khởi góp phần làm giảm tệ nạn ma túy, xây dựng cộng đồng dân cư ngày
càng ổn định.
– Qua triển khai, từng thành viên của MTTQ và ban công tác MT khóm
đã xác định được tầm quan trọng của phong trào nên đã họp dân cho từng hộ
dân đăng ký thực hiện phong trào. Đăng ký thực hiện đạt chuẩn “ An toàn về
ANTT”, “ ATGT” có 5893/5893 hộ đăng ký đạt 100%.
– Hàng tháng MTTQ phường xây dựng kế hoạch phối hợp cùng CA và

các ngành đoàn thể tập trung tuyên truyền đến tận người dân về tình hình
ANTT lồng ghép vào các cuộc vận động “TDĐKXDĐSVHƠKDC”, phong trào
“Toàn dân bảo vệ ANTQ”, xây dựng khóm an toàn về ANTT để góp phần làm
giảm dần TNXH ở địa bàn dân cư, xây dựng phường không có tội phạm và
TNXH.
– Trong năm 2014 đã tổ chức họp dân được 113 cuộc có 9161 lượt người
tham dự. Nội dung tuyên truyền là vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân
tham gia phòng chống tội phạm, tham gia tố giác tội phạm, chấp hành pháp
luật, không tham gia các TNXH, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống ma túy,
mại dâm, TTATGT, PCCC, phòng chống buôn bán người. Qua tuyên truyền vận
động nhân dân cung cấp 30 nguồn tin có giá trị giúp Công an phường xóa 40
điểm TNXH liên quan 16 đối tượng.

– Tham gia quản lý, giáo dục các đối tượng theo NĐ 163, giáo dục người
nghiện ma túy, giúp đỡ người chấp hành án phạt tù xong về địa phương được
41 trường hợp ( riêng năm 2014: 23 đối tượng).
– Tham gia tốt công tác hòa giải, giải quyết những mâu thuẫn nhỏ ở địa
bàn dân cư hàn gắn được tình làng nghĩa xóm; giữ gìn ANTT ở địa bàn dân cư.
– Củng cố nâng chất các tổ tự quản, xây dựng được phong trào “Toàn dân
bảo vệ ANTQ” gắn với các phong trào “TDĐKXDĐSVH”; “Tìm hiểu pháp
luật”; “Quản lý giáo dục các con trong gia đình không phạm tội và TNXH”, “Tổ
PN không tham gia TNXH”; “3 không, 3 giảm”… Thông qua phát động phong
trào quần chúng tích cực tố giác tội phạm đã nhận được nhiều nguồn tin có giá
trị giúp lực lượng Công an xóa nhiều điểm phức tạp về TNXH.
– MTTQ còn vận động các tôn giáo tham gia thực hiện tốt phong trào

“Toàn dân bảo vệ ANTT” giữ gìn ANTT tại các cơ sở thờ tự, vận động giáo
dân, tín đồ thực hiện các tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”; “An toàn giao
thông” tham gia tố giác tội phạm.
– Tham gia tốt mô hình “Nói chuyện với những người có hành vi vi phạm
pháp luật”. Từ đó nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của đối tượng để có hướng
giúp đỡ thiết thực. Vận động 02 đối tượng nghiện ma túy tham gia điều trị cai
nghiện bằng thuốc Methadone và có chuyển biến tốt chí thú làm ăn. Được giới

4

thiệu vay vốn số tiền 13 triệu đồng để mua bán cải thiện cuộc sống gia đình tái

hòa nhập cộng đồng.
Trên đây là báo cáo thành tích thực hiện vận động toàn dân xây dựng phong
trào quần chúng bảo vệ ANTQ trong tình hình mới năm 2005 – 2015.
Xác nhận của Đảng ủy

Người viết bảng thành tích

Lê Thị Hoàng Phượng

5

phường và những tổ chức triển khai thành viên về việc ” Vận động toàn dân thiết kế xây dựng phongtrào quần chúng bảo vệ ANTQ trong tình hình mới “. Là quản trị UBMTTQphường bản thân luôn nêu cao niềm tin nghĩa vụ và trách nhiệm, thực thi tốt nhiệm vụđược giao. Ngay từ đầu năm UBMTTQ phường phối hợp với CA xây dựngchương trình phối hợp số 01 / Ctr PH. MT – CA ngày 16/3/2014 về phối hợpthực hiện, dữ thế chủ động tham mưu với Đảng ủy để tổ chức triển khai tiến hành cho cán bộchiến sĩ công an và cán bộ, đoàn viên, hội viên thông suốt để thực thi, nghiêmtúc, đạt hiệu suất cao cao. – Qua tiến hành, từng thành viên của MTTQ và ban công tác MT khómđã xác lập được tầm quan trọng của trào lưu nên đã họp dân cho từng hộdân ĐK thực thi trào lưu. – Hàng tháng MTTQ phường kiến thiết xây dựng kế hoạch tuyên truyền phối hợpvới CA và những tổ chức triển khai thành viên họp tổ có lịch họp đơn cử hàng tháng. II. Kết quả công tác làm việc phối hợp triển khai : – Phối hợp hoạt động nhân dân triển khai những chủ trương của Đảng, chínhsách pháp lý của Nhà nước về an ninh trật tự. – Hàng tháng MTTQ phường kiến thiết xây dựng kế hoạch phối hợp cùng CA vàcác ngành đoàn thể tập trung chuyên sâu tuyên truyền đến tận người dân về tình hìnhANTT lồng ghép vào những cuộc hoạt động ” TDĐKXDĐSVHƠKDC “, trào lưu ” Toàn dân bảo vệ ANTQ “, kiến thiết xây dựng khóm bảo đảm an toàn về ANTT để góp thêm phần làmgiảm dần TNXH ở địa phận dân cư, thiết kế xây dựng phường không có tội phạm vàTNXH. – Vận động từng hộ dân ĐK triển khai đạt chuẩn ” An toàn về ANTT ” có 5.893 hộ ĐK triển khai đạt 100 %, ĐK ” ATGT ” 5.893 hộ đăng kýđạt 100 %. – Trong năm đã tổ chức triển khai họp dân được 40 cuộc có 1.789 lượt người thamdự. Nội dung tuyên truyền là hoạt động đoàn viên, hội viên và nhân dân thamgia phòng chống tội phạm, tham gia tố giác tội phạm, chấp hành pháp lý, không tham gia những TNXH, phòng chống HIV / AIDS, phòng chống ma túy, mạidâm, TTATGT, phòng cháy chữa cháy, phòng chống kinh doanh người. – Tham gia quản trị, giáo dục những đối tượng người dùng theo NĐ 163 quản trị, giáodục người nghiện ma túy, tù tha về. – Tham gia tốt công tác làm việc hòa giải, xử lý những xích míc nhỏ ở địabàn dân cư hàn gắn được tình làng nghĩa xóm ; giữ gìn ANTT ở địa phận dân cư. – Củng cố nâng chất những tổ tự quản, thiết kế xây dựng được trào lưu ” Toàn dânbảo vệ ANTQ ” gắn với những trào lưu ” TDĐKXDĐSVH ” ; ” Tìm hiểu phápluật ” ; ” Quản lý giáo dục những con trong mái ấm gia đình không phạm tội và TNXH “, ” TổPN không tham gia TNXH ” ; ” 3 không, 3 giảm ” … Thông qua phát động phongtrào quần chúng tích cực tố giác tội phạm đã nhận được nhiều nguồn tin có giátrị giúp lực lượng Công an xóa nhiều điểm phức tạp về TNXH. – MTTQ phường tiếp tục gặp gỡ những vị chức sắc, chức việc những tôngiáo để hoạt động những tôn giáo tham gia thực thi tốt trào lưu ” Toàn dân bảovệ ANTT ” giữ gìn ANTT tại những cơ sở thờ tự, hoạt động giáo dân, Fan Hâm mộ thựchiện những tiêu chuẩn ” An toàn về an ninh trật tự ” ; ” An toàn giao thông vận tải ” tham giatố giác tội phạm. – MTTQ phường tổ chức triển khai 19 buổi forum ” Công an lắng nghe ý kiếnnhân dân ” ở 9 khóm để từng bước kiến thiết xây dựng lực lượng CA phường ngày càngtrong sạch vững mạnh và thực thi tốt công tác làm việc phòng, chống tội phạm. – Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với cuộc vận độngtoàn dân đoàn kết kiến thiết xây dựng đời sống văn hóa truyền thống ở khu dân cư đã làm cho nội dungcủa cả 2 trào lưu thêm đa dạng chủng loại, sát trong thực tiễn bộc lộ qua những phong tràoxóa đói giảm nghèo, xử lý việc làm, giúp nhau mưu sinh lập nghiệp, cácchương trình xã hội về làm đường, cống thoát nước, … tạo thiên nhiên và môi trường lànhmạnh để nhân dân tích cực tham gia thiết kế xây dựng phố phường ngày càng vănminh, hiện đạiTrên đây là báo cáo thành tích MTTQ phường ” Vận động toàn dân xâydựng trào lưu quần chúng bảo vệ ANTQ trong tình hình mới ” Xác nhận của Đảng ủyTM BTT. UBMTTQ PHƯỜNGCHỦ TỊCHLê Thị Hoàng PhượngCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcMỹ Thạnh, ngày 05 tháng 6 năm 2015B ÁO CÁO THÀNH TÍCHKết quả 10 năm thực thi Quyết định 521 / QĐ-TTg của Thủ tướng Chínhphủ về “ Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ Quốc ” ( 2005 – năm ngoái ) I. Sơ lược tiểu sử : – Họ và tên : Lê Thị Hoàng Phượng – Năm sinh : 1965 – Dân tộc : kinhChức vụ và nơi công tác làm việc : PCT.HĐND ( nguyên CT.UBMTTQ phườngMỹ Thạnh ). II. Tóm tắt thành tích công tác làm việc phối hợp thực thi : – Thực hiện Quyết định 521 / QĐ-TTg, ngày 13/6/2005 của Thủ tướngChính phủ về “ Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ Quốc ”. Thực hiện chỉ đạocủa cấp ủy Đảng, UBMTTQ kiến thiết xây dựng chương trình phối hợp thực thi phongtrào “ Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ Quốc trong tình mới ” giữa Công an vàMTTQ phường và những tổ chức triển khai thành viên. Là quản trị UBMTTQ phường bảnthân luôn nêu cao ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm, triển khai tốt trách nhiệm được giao. – Được sự chỉ huy của cấp ủy Đảng, UBMTTQ phường hàng năm đềucó thiết kế xây dựng chương trình phối hợp với CA số 01 / Ctr PH. MT – CA về phốihợp thực thi, dữ thế chủ động tham mưu với Đảng ủy để tổ chức triển khai tiến hành cho cánbộ, chiến sỹ công an, đoàn viên, hội viên thông suốt để triển khai đạt hiệu quảcao. Tiếp tục thực thi những Chỉ thị, Nghị quyết của nhà nước ; những Nghị quyếtliên tịch, chương trình hành vi của CA và MTTQ, Chỉ thị số 48 – CT / TWngày 23/10/2010 của Bộ Chính trị, Nghị định số 80/2011 / NĐ-CP ngày16 / 9/2011, Chỉ thị số 09 – CT / TW ngày 01/12/2012 của Ban Bí thư Đảng, Kếhoạch số 16 / KH-MT-BTT ngày 19/11/2012 của Ban thường trực UBMTTQVNThành phố Long xuyên. Thực hiện kế hoạch số 27 / KH.BCĐ ngày 14/4/2013 của BCĐ phòng, chống tội phạm, HIV / AIDS và TNXH phường. MTTQphường thiết kế xây dựng kế hoạch tuyên truyền trên địa phận 9 khóm. Lồng ghép tuyêntruyền cuộc hoạt động “ TDĐKXDĐSVHƠKDC ”. Trong những năm qua đã tổchức tuyên truyền được 1098 cuộc có 43285 lượt người tham gia. Nội dungtuyên truyền thông dụng giáo dục pháp lý, chủ trương của Đảng, chính sáchpháp luật của Nhà nước, phòng chống tội phạm TNXH, ma túy, hoạt động cáctầng lớp nhân dân tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, tham gia phongtrào toàn dân bảo vệ ANTQ. Phát thư tố giác tội phạm được 386 thư, thu về 165 tin tương quan 65 đối tượng người dùng trong đó có 23 đối tượng người tiêu dùng ma túy. Qua những buổi tuyêntruyền, đã hoạt động 26 đối tượng người tiêu dùng đến phường ĐK cai nghiện tại cộngđồng, 19 đối tượng người dùng ĐK cai nghiện bằng thuốc Methadone. Đây là tín hiệuphấn khởi góp thêm phần làm giảm tệ nạn ma túy, thiết kế xây dựng hội đồng dân cư ngàycàng không thay đổi. – Qua tiến hành, từng thành viên của MTTQ và ban công tác MT khómđã xác lập được tầm quan trọng của trào lưu nên đã họp dân cho từng hộdân ĐK thực thi trào lưu. Đăng ký triển khai đạt chuẩn “ An toàn vềANTT ”, “ ATGT ” có 5893 / 5893 hộ ĐK đạt 100 %. – Hàng tháng MTTQ phường thiết kế xây dựng kế hoạch phối hợp cùng CA vàcác ngành đoàn thể tập trung chuyên sâu tuyên truyền đến tận người dân về tình hìnhANTT lồng ghép vào những cuộc hoạt động ” TDĐKXDĐSVHƠKDC “, trào lưu ” Toàn dân bảo vệ ANTQ “, thiết kế xây dựng khóm bảo đảm an toàn về ANTT để góp thêm phần làmgiảm dần TNXH ở địa phận dân cư, kiến thiết xây dựng phường không có tội phạm vàTNXH. – Trong năm năm trước đã tổ chức triển khai họp dân được 113 cuộc có 9161 lượt ngườitham dự. Nội dung tuyên truyền là hoạt động đoàn viên, hội viên và nhân dântham gia phòng chống tội phạm, tham gia tố giác tội phạm, chấp hành phápluật, không tham gia những TNXH, phòng chống HIV / AIDS, phòng chống ma túy, mại dâm, TTATGT, phòng cháy chữa cháy, phòng chống kinh doanh người. Qua tuyên truyền vậnđộng nhân dân cung ứng 30 nguồn tin có giá trị giúp Công an phường xóa 40 điểm TNXH tương quan 16 đối tượng người tiêu dùng. – Tham gia quản trị, giáo dục những đối tượng người dùng theo NĐ 163, giáo dục ngườinghiện ma túy, giúp sức người chấp hành án phạt tù xong về địa phương được41 trường hợp ( riêng năm năm trước : 23 đối tượng người dùng ). – Tham gia tốt công tác làm việc hòa giải, xử lý những xích míc nhỏ ở địabàn dân cư hàn gắn được tình làng nghĩa xóm ; giữ gìn ANTT ở địa phận dân cư. – Củng cố nâng chất những tổ tự quản, kiến thiết xây dựng được trào lưu ” Toàn dânbảo vệ ANTQ ” gắn với những trào lưu ” TDĐKXDĐSVH ” ; ” Tìm hiểu phápluật ” ; ” Quản lý giáo dục những con trong mái ấm gia đình không phạm tội và TNXH “, ” TổPN không tham gia TNXH ” ; ” 3 không, 3 giảm ” … Thông qua phát động phongtrào quần chúng tích cực tố giác tội phạm đã nhận được nhiều nguồn tin có giátrị giúp lực lượng Công an xóa nhiều điểm phức tạp về TNXH. – MTTQ còn hoạt động những tôn giáo tham gia thực thi tốt trào lưu ” Toàn dân bảo vệ ANTT ” giữ gìn ANTT tại những cơ sở thờ tự, hoạt động giáodân, Fan Hâm mộ triển khai những tiêu chuẩn ” An toàn về an ninh trật tự ” ; ” An toàn giaothông ” tham gia tố giác tội phạm. – Tham gia tốt quy mô ” Nói chuyện với những người có hành vi vi phạmpháp luật “. Từ đó chớp lấy được tâm tư nguyện vọng nguyện vọng của đối tượng người dùng để có hướnggiúp đỡ thiết thực. Vận động 02 đối tượng người dùng nghiện ma túy tham gia điều trị cainghiện bằng thuốc Methadone và có chuyển biến tốt chí thú làm ăn. Được giớithiệu vay vốn số tiền 13 triệu đồng để mua và bán cải tổ đời sống mái ấm gia đình táihòa nhập hội đồng. Trên đây là báo cáo thành tích thực thi hoạt động toàn dân kiến thiết xây dựng phongtrào quần chúng bảo vệ ANTQ trong tình hình mới năm 2005 – năm ngoái. Xác nhận của Đảng ủyNgười viết bảng thành tíchLê Thị Hoàng Phượng

Source: https://evbn.org
Category : Lễ Hội