Phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức cách mạng của Hồ Chủ tịch là một phong trào được Trung ương Đảng phát động rộng khắp không những trong nội bộ Đảng mà trong cả toàn dân. Những di sản phi vật chất mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại là vô giá, tấm gương sáng ngời về tư tưởng, đạo đức, phong cách lối sống luôn là mục tiêu học tập, phấn đấu và rèn luyện cho người Đảng viên Cộng sản nói riêng và toàn thể người dân Việt Nam nói chung. Năm 2020 là năm cuối thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII, chính vì thế hơn bao giờ hết phong trào này càng trở nên mạnh mẽ trong Đảng. Bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương năm 2020 là một sự cam kết bằng văn bản về mục tiêu học tập của mỗi Đảng viên trong chặng cuối này. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi xin gửi đến bạn mẫu bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2020 và một vài thông tin cần biết về phong trào học tập ý nghĩa này.

Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2020

Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 có nội dung “tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng , đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Theo đó, tất cả các đối tượng, đặc biệt là cán bộ Đảng các cấp và Đảng viên tiến hành đăng ký một trong những nội dung học tập của chuyên đề, sau đó tổng kết lại quá trình học tập, nghiên cứu bằng một bài thu hoạch chuyên đề 2020 nộp về chi bộ nơi mình sinh hoạt. Chất lượng, tiến độ nộp bài thu hoạch sẽ là một trong những căn cứ để đánh giá, xếp loại Đảng viên cuối năm 2020.

Nội dung triển khai học tập chuyên đề năm 2020 được Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn thực hiện theo 2 phần chính tương ứng với nghiên cứu lý luận và ứng dụng thực tiễn:

Phần 1: “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”. Hiểu nôm na đây là phần nghiêng về lý luận.

Phần 2: “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới”. Phần này chú trọng đến các giải pháp, phương hướng ứng dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn quá trình quản lý, làm việc, học tập nhằm phát huy hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2020

Chuyên đề 2020 là tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh

Bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2020 của chi bộ

Bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương năm 2020 của Chi bộ là mẫu văn bản dùng để đăng ký nội dung chuyên đề học tập năm 2020 dùng trong cấp chi bộ Đảng. Các chi bộ triển khai phổ biến mẫu đăng ký này cho Đảng viên trong chi bộ mình để tiến hành đăng ký một hoặc tất cả nội dung trong chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2020. Đảng viên sẽ viết bài thu hoạch theo nội dung đã đăng ký và nộp lại cho chi bộ để xem xét đánh giá và xếp loại kết quả quá trình học tập chuyên đề năm 2020.

EVBN đã đưa ra một số gợi ý cho bản đăng ký học tập chuyên đề 2020 của chi bộ có trong mẫu ở mục tải về phía dưới, mời bạn tải file word về tham khảo.

Bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2020 của Đảng viên

Bản đăng ký học tập chuyên đề năm 2020 làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Đảng viên là bản đăng ký cá nhân thực hiện chỉ thị 05 về phong trào học tập đầy ý nghĩa này. Mỗi cá nhân là Đảng viên phải cam kết một nội dung học tập trong chuyên đề và ghi rõ trong bản đăng ký cá nhân này. 

Đối với cá nhân Đảng viên, tấm gương sáng ngời về đạo đức cao cả, lối sống giản dị chân thành mà gần gũi, và nhất là hệ thống tư tưởng cách mạng vượt trội của chủ tich Hồ Chí Minh luôn là kim chỉ nam cho những hành động, mục tiêu phấn đấu của cả một đời hoạt động chính trị của người Đảng viên. Chính vì thế, Đảng luôn chú trọng đến việc triển khai học tập các chuyên đề liên quan đến nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh và khuyến khích Đảng viên ứng dụng những tư tưởng lý luận đó để giúp ích cho tình hình thực tiễn của Đảng và đất nước.

Năm 2020, mỗi Đảng viên cần phát huy hơn nữa tính tích cực và sáng tạo nhằm phát huy và nâng cao sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, cùng cung tay xây dựng một Đảng Cộng sản Việt Nam và toàn hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là đội tiên phong dẫn dắt giai cấp công nhân và toàn thể dân tộc đi lên trên con đường đổi mới, hội nhập. 

Một số gợi ý cho bản đăng ký học tập chuyên đề 2020 của Đảng viên có trong mẫu ở mục tải về phía dưới, mời bạn tải file word về tham khảo.

Bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2020

Một mẫu đăng ký cho Đảng viên

Bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2020 của giáo viên

Bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh dành cho giáo viên theo chuyên đề 2020 được dùng riêng cho giáo viên là Đảng viên hoặc không phải Đảng viên. Mẫu đăng ký này cũng có thể dùng cho các cán bộ, công nhân viên chức nhà nước không phải Đảng viên.

Giáo viên là những người đạo tạo và dẫn dắt thế hệ trẻ tương lai của đất nước, là đối tượng mà lúc sinh thời chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm và đề cao. Người giáo viên gánh trên vai trọng trách cao cả là giáo dục, định hướng cho những thế hệ sau này sẽ xây dựng đất nước. Tương lai đất nước Việt Nam phụ thuộc một phần lớn vào những người làm công tác giáo dục. Vì vậy những người làm công tác giáo dục cần thấm nhuần tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và tăng cường phát huy hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác dạy và học thực tiễn.

Một số gợi ý cho bản đăng ký học tập chuyên đề 2020 của giáo viên có trong mẫu ở mục tải về phía dưới, mời bạn tải file word về tham khảo.

Xem thêm: Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2020 dành cho giáo viên

Tải bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2020

Tải bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM năm 2020 dành cho Đảng viên

Tải bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM năm 2020 dành cho giáo viên

Tải bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM năm 2020 của chi bộ

Tải bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM năm 2020 dành cho cán bộ công chức, viên chức, nhân viên (đảng viên và không đảng viên)

Tin liên quan