Phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một phong trào xuyên suốt trong nhiều năm qua được phát động bởi Trung ương Đảng. Từ năm 2017, mỗi một chuyên đề nhỏ được triển khai mỗi năm theo từng nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nội dung chuyên đề 2020 là “tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng , đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong bài viết này, chúng tôi xin cung cấp một số thông tin hướng dẫn cách viết để có một bài thu hoạch chuyên đề 2020 chất lượng. Ở cuối bài sẽ có các mẫu bài thu hoạch chuyên đề 2020 học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh cho giáo viên Đảng viên và cán bộ công nhân viên chức và các đối tượng khác.

Về chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một phong trào không những được phát động trong Đảng mà còn khuyến khích vận động toàn dân tham gia. Phong trào thiết thực này bắt đầu được thực hiện từ đầu năm 2003, cho đến năm 2007, phong trào này đã được chính thức phát động rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Bắt đầu từ năm 2017, Trung ương Đảng tổ chức thi đua học tập và làm theo tấm gương chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua các chuyên đề cho từng năm theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII. Mỗi một nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ là một chuyên đề có vai trò như kim chỉ nam cho hướng đi của toàn Đảng, toàn dân và cả nước ta trong năm đó.

Các chuyên đề cụ thể cho từng năm như sau:

  • Chuyên đề năm 2017 là “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa ” .
  • Chuyên đề năm 2018 là “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên ”.
  • Chuyên đề năm 2019 là “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”.
  • Chuyên đề năm 2020 là “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh”.
  • Bài thu hoạch chuyên đề năm 2022 tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc

    Bài thu hoạch chuyên đề năm 2022 tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc

Hướng dẫn thực hiện chuyên đề năm 2020 tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc

Hướng dẫn số 108-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành ngày 4/12/2019 nhằm hướng dẫn thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2020 với nội dung “tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”. Một số nội dung hướng dẫn học tập chuyên đề 2020 như sau:

Trong bối cảnh năm 2020 với những diễn biến phức tạp của tình hình kinh tế, chính trị và đời sống toàn dân do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, việc nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII lại càng trở nên quan trọng. Không những thế, đây là năm cuối cùng thực hiện Nghị quyết XII và sẽ tiến tới Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Theo đó, việc học tập nội dung chuyên đề năm 2020 càng trở nên quan trọng hơn cả nhằm “góp phần tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh đồng bộ và toàn diện công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, đáp ứng yêu cầu cách mạng trong giai đoạn mới”.

Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng cần quán triệt các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Chú ý liên hệ với các biểu hiện cụ thể trong công tác và sinh hoạt, như: sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm, chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan; chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, các “bệnh”: tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, háo danh, tỵ nạnh, xu nịnh, a dua, kéo bè, kéo cánh, nói một đằng, làm một nẻo, nói, hứa mà không làm; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, tôn trọng, thực hiện nghiêm chính sách, luật pháp của Nhà nước.

Khi đăng ký nội dung học tập chuyên đề 2020, Đảng viên cũng cần chú ý để ghi chép đầy đủ trong bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu để có cơ sở đánh giá xếp loại chính xác hơn. Tham khảo thêm về bản cam kết theo link dưới đây:

Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu năm 2020 chi tiết nhất

Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2020 dành cho giáo viên

Nội dung bài thu hoạch chuyên đề năm 2020 tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc

Bài thu hoạch chuyên đề năm 2020 là kết quả nghiên cứu, học tập nội dung chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh” do Trung ương Đảng phát động. Mỗi Đảng viên, cá nhân từ những kết quả nghiên cứu, học tập của mình tổng kết vào bài thu hoạch này và nộp lên chi bộ nơi mình sinh hoạt, hoặc cơ quan, trường học nơi mình làm việc (trong trường hợp là quần chúng).

Sau đây là một vài gợi ý của chúng tôi về cách viết những nội dung cơ bản cần có trong một bài thu hoạch chỉ thị 05 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh:

Bài thu hoạch chuyên đề năm 2022 tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc

Bài thu hoạch chuyên đề năm 2022 tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc

Tải mẫu bài thu hoạch chuyên đề năm 2020 tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc

Phần cuối của bài viết này, EVBN xin giới thiệu đến tất cả các bạn mẫu viết sẵn bài thu hoạch chuyên đề 2020 học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh. Bạn có thể thêm vào một số đánh giá cá nhân để có một bài thu hoạch chuyên đề học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của riêng mình, hoặc có thể chép lại những mẫu dưới đây.

Tải bài thu hoạch chuyên đề 2020 của Đảng viên viết sẵn

Tải bài thu hoạch chuyên đề 2020 của Giáo viên viết sẵn

Tin liên quan