Quy định về tiền lương, thưởng ngày Quốc khánh 2.9


Bảo Hân ( T / H )   –  
Thứ ba, 23/08/2022 15 : 29 ( GMT + 7 )

Tiền lương, thưởng ngày Quốc khánh 2.9 là vấn đề được nhiều người lao động quan tâm, tìm hiểu.

Điều 98 Bộ luật Lao động 2019 quy định về tiền lương làm thêm giờ, thao tác vào đêm hôm như sau :Điều 98. Tiền lương làm thêm giờ, thao tác vào đêm hôm1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo việc làm đang làm như sau :a ) Vào ngày thường, tối thiểu bằng 150 % ;b ) Vào ngày nghỉ hằng tuần, tối thiểu bằng 200 % ;

c) Vào ngày nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

2. Người lao động thao tác vào đêm hôm thì được trả thêm tối thiểu bằng 30 % tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo việc làm của ngày thao tác thông thường .3. Người lao động làm thêm giờ vào đêm hôm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20 % tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày thao tác thông thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, Tết .4. nhà nước quy định chi tiết cụ thể Điều này .Điều 104 Bộ luật Lao động 2019 quy định về tiền thưởng như sau :

“Điều 104. Thưởng

1. Thưởng là số tiền hoặc gia tài hoặc bằng những hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động địa thế căn cứ vào hiệu quả sản xuất, kinh doanh thương mại, mức độ triển khai xong việc làm của người lao động .2. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định hành động và công bố công khai minh bạch tại nơi thao tác sau khi tìm hiểu thêm quan điểm của tổ chức triển khai đại diện thay mặt người lao động tại cơ sở so với nơi có tổ chức triển khai đại diện thay mặt người lao động tại cơ sở ” .

Như vậy, theo quy định của Bộ luật Lao động 2019 thì quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công khai tại nơi làm việc nên việc thưởng lễ cho người lao động, trong đó có nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 là không bắt buộc và tùy vào từng công ty, tổ chức.

Source: https://evbn.org
Category : Lễ Hội