Phân loại đoàn viên trong các chi đoàn là một công tác vô cùng cần thiết được tiến hành hằng năm nhằm đánh giá chất lượng đoàn viên cũng như xếp loại chi đoàn qua một năm hoạt động. Công tác phân tích chất lượng đoàn viên và phân loại chi đoàn cần phải lập thành biên bản. Vậy cụ thể đánh giá chất lượng đoàn viên như thế nào? Biên bản phân tích chất lượng đoàn viên và phân loại chi đoàn dùng để làm gì và cách điền các mục trong mẫu biên bản này ra sao? Trong nội dung bài viết dưới đây, chúng ta sẽ cùng giải đáp những thắc mắc trên.

Hướng dẫn đánh giá chất lượng đoàn viên

* Những căn cứ để đánh giá, xếp loại chất lượng đoàn viên

Đánh giá chất lượng đoàn viên phải căn cứ vào kết quả thực hiện các nhiệm vụ của người đoàn viên theo quy định của Điều lệ Đoàn và chức trách, nhiệm vụ mà đoàn viên đó được giao.

* Đối tượng đánh giá chất lượng

Bao gồm toàn bộ các đoàn viên, tính cả những đảng viên đang tham gia sinh hoạt đoàn. Các đoàn viên tham gia đánh giá phải có thời gian sinh hoạt tại chi đoàn liên tục từ 3 tháng trở lên, tính đến thời điểm đánh giá và phải có sổ Đoàn.

* Những tiêu chí đánh giá chất lượng đoàn viên trong chi đoàn

– Nhận xét về ý thức chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cũng như các quy định của địa phương, nội quy của đơn vị nơi đoàn viên đang học tập, lao động, công tác, sinh hoạt.

– Đánh giá ý thức của đoàn viên trong việc chấp hành các Điều lệ và các Nghị quyết của Đoàn.

– Đánh giá sự nhiệt tình của đoàn viên trong tham gia thực hiện các phong trào, hoạt động của Đoàn thanh niên và tham gia các buổi sinh hoạt do chi đoàn tổ chức.

– Đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao của người đoàn viên tùy theo tình hình thực tế của địa phương, đơn vị công tác.

– Riêng các đoàn viên thuộc lực lượng vũ trang và các đoàn viên là học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức cư trú trực tiếp ở địa bàn dân cư thì cần phải tích cực tham gia sinh hoạt cũng như hoạt động công tác Đoàn tại nơi minh cư trú.

Hướng dẫn đánh giá chất lượng đoàn viên

Đoàn viên thanh niên

* Phân loại các mức xếp loại chất lượng đoàn viên

Cách xếp loại chất lượng đoàn viên cần dựa trên thực tế địa phương, đơn vị công tác của đoàn viên nhưng phải căn cứ vào khung tiêu chí đánh giá, xếp loại đoàn viên do các Ban Thường vụ tỉnh Đoàn ban hành.

Đoàn viên được xếp loại theo 4 mức:

  • Đoàn viên xuất sắc;
  • Đoàn viên khá;
  • Đoàn viên trung bình;
  • Đoàn viên yếu.

Khi đánh giá, xếp loại chất lượng đoàn viên, cần lưu ý những nguyên tắc cơ bản sau:

  • Việc đánh giá, phân loại đoàn viên phải được thực hiện nghiêm túc, công bằng, công khai và khách quan, không thiên vị, không trù dập.
  • Phân loại đoàn viên là một trong những cơ sở quan trọng để bình xét và đề nghị khen thưởng cá nhân đoàn viên.
  • Chú trọng đến sự tích cực, thành tích của từng đoàn viên trong tham gia các hoạt động tập thể, bề nổi tại đại phương, đơn vị nơi học tập, công tác.

Biên bản phân tích chất lượng đoàn viên và phân loại chi đoàn dùng để làm gì?

Vào cuối nhiệm kỳ công tác, tất cả các chi đoàn đều phải tổ chức họp để bình xét, phân tích chất lượng, phân loại đoàn viên và phân loại chi đoàn, sau đó tổng hợp dữ liệu báo cáo lên Đoàn cấp trên. Cuộc họp này phải được lập thành biên bản, do thư ký cuộc họp ghi lại, gọi là Biên bản phân tích chất lượng đoàn viên và phân loại chi đoàn.

Biên bản phân tích chất lượng ĐV và phân loại chi đoàn là văn bản được lập ra ngay tại cuộc họp chi đoàn cuối nhiệm kỳ nhằm ghi chép lại toàn bộ nội dung, tiến trình và các kết quả bình xét, những thống nhất cụ thể tại cuộc họp chi đoàn.

Mỗi địa phương, đơn vị khác nhau, nội dung Biên bản phân tích chất lượng ĐV và phân loại chi đoàn có thể khác nhau đôi chút nhưng nhìn chung cần đảm bảo những nội dung sau đây:

  • Thông qua các bản kiểm điểm và tự phân loại của từng đoàn viên trong chi đoàn. Sau đó, chi đoàn góp ý và biểu quyết phân loại chất lượng đoàn viên.
  • Thông bản tự nhận xét thế mạnh, hạn chế của chi đoàn do Ban Chấp hành chi đoàn trình bày, đề xuất xếp loại chi đoàn. Sau đó, đoàn viên chi đoàn đóng góp, biểu quyết xếp loại chi đoàn.

Tham khảo: Mẫu Biên bản Đại hội chi đoàn

Cách điền các nội dung trong Biên bản phân tích chất lượng đoàn viên và phân loại chi đoàn

Phần đầu biên bản

– Ghi Tên Đoàn cấp trên, tên Ban Chấp hành chi đoàn; địa điểm, ngày tháng năm lập biên bản.

– Tên biên bản ghi rõ họp phân tích chất lượng đoàn viên và phân loại chi đoàn nào, năm nào.

– Thời gian (giờ phút, ngày tháng năm), địa điểm diễn ra cuộc họp.

– Các căn cứ lập biên bản: Điều lệ Đoàn, hướng dẫn của Đoàn cấp trên

Biên bản phân tích chất lượng đoàn viên và phân loại chi đoàn

Phần đầu biên bản

Phần nội dung chính biên bản

Ghi lại toàn bộ nội dung và kết quả của cuộc họp phân tích chất lượng đoàn viên và phân loại chi đoàn:

* Thành phần tham gia cuộc họp

– Tên Chủ tọa cuộc họp: thường là Bí thư chi đoàn.

– Tên thư ký cuộc họp: thường do Ban tổ chức cuộc họp chỉ định

– Các đoàn viên trong chi đoàn tham dự: dhi rõ số lượng đoàn viên có mặt /tổng số đoàn viên chi đoàn, số đoàn viên vắng mặt/tổng số đoàn viên chi đoàn.

* Tiến hành phân tích chất lượng của từng đoàn viên trong chi đoàn:

– Lần lượt từng đoàn viên trong chi đoàn đọc bản tự kiểm kiểm, tự nhận mức phân loại đoàn viên.

– Các thành viên trong chi đoàn nhận xét, góp ý cho từng đoàn viên trong chi đoàn về ưu điểm, nhược điểm.

– Chi đoàn biểu quyết phân loại đoàn viên.

– Sau đó, có thể lập bảng tổng hợp kết quả đánh giá chất lượng, phân loại đoàn viên: số thứ tự, tên đoàn viên, xếp loại đoàn viên (xuất sắc, trung bình, yếu).

– Tổng hợp kết quả phân tích chất lượng đoàn viên: ghi rõ số lượng và tỷ lệ đoàn viên tương ứng qua 4 mức phân loại đoàn viên.

* Tiến hành phân loại chi đoàn:

– Đại diện Ban Chấp hành chi đoàn đọc bản tự nhận xét mạnh về kết quả hoạt động của chi đoàn nhiệm kỳ qua, nêu rõ các thế mạnh, hạn chế, sau đó đề xuất mức xếp loại chi đoàn.

– Đoàn viên trong chi đoàn đóng góp bản cho bản nhận xét, sau đó biểu quyết xếp loại chi đoàn, ghi rõ mức xếp loại.

Phần cuối biên bản

– Ghi rõ thời gian kết thúc việc ghi biên bản (giờ phút, ngày tháng năm).

– Chủ toạ và thư ký cuộc họp cùng ký tên vào biên bản.

Dưới đây, EVBN xin gửi các bạn tham khảo mẫu Biên bản phân tích chất lượng đoàn viên và phân loại chi đoàn mới nhất hiện nay.

Tin liên quan