Kế hoạch 15/KH-UBND năm 2020 tổ chức sơ kết Chỉ thị 01/CT-TTg \”Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” giai đoạn 2015-2

ỦY
BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : 15 / KH-UBND


Mau, ngày 22
tháng 01
năm 2020

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC SƠ KẾT 05 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 01 / CT-TTG NGÀY 09/01/2015 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ “ VỀ VIỆC TỔ CHỨC PHONG TRÀO TOÀN DÂN THAM GIA BẢO VỆ CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ, AN NINH BIÊN GIỚI QUỐC GIA TRONG TÌNH HÌNH MỚI ” GIAI ĐOẠN 2015 – 2020

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày
09/01/2015 (Viết tắt là Chỉ thị s 01) của Thủ tướng Chính phủ; Hướng dẫn số 7210/HD-BQP ngày 13/8/2015 của Bộ
Quốc phòng; Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 04/01/2016 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Cà Mau “Về việc tổ chức phong trào toàn
dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình
hình mới”, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức sơ kết như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

– Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa phận tỉnh nhận thức thâm thúy về nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của trào lưu toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia .
– Thông qua hội nghị, nhìn nhận những việc làm được, chưa làm được ; những sống sót, hạn chế, nguyên do và bài học kinh nghiệm kinh nghiệm tay nghề ; đề ra những chủ trương, giải pháp chỉ huy, chỉ huy và tổ chức triển khai triển khai thiết thực, hiệu suất cao trong những năm tiếp theo .
– Khen thưởng kịp thời những cá thể, tập thể nổi bật tiên tiến và phát triển trong triển khai Chỉ thị số 01 / CT-TTg ; động viên cán bộ, chiến sỹ và nhân dân liên tục phát huy những tác dụng đạt được, tích cực tham gia thực thi trào lưu toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới .

2. Yêu cầu

Việc tổ chức triển khai Hội nghị sơ kết triển khai Chỉ thị số 01 chịu sự chỉ huy, chỉ huy trực tiếp, tổng lực của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh ; phát huy tốt vai trò nghĩa vụ và trách nhiệm, sự phối hợp ngặt nghèo của những cấp, những ngành, cơ quan, đơn vị chức năng bảo vệ tiết kiệm ngân sách và chi phí, thiết thực, hiệu suất cao .

II. NỘI DUNG, HÌNH
THỨC, THỜI GIAN

1. Nội dung sơ kết

– Đánh giá kết quả
05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 01 và xác định phương hướng, nhiệm vụ cần
tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện những năm tiếp theo (Có
đề cương báo cáo sơ kết kèm
theo)
.

– Khen thưởng những tập thể, cá thể có thành tích tiêu biểu vượt trội trong triển khai trào lưu toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới .

2. Hình thức

– Tổ chức Hội nghị sơ kết ở 02 cấp : cấp huyện và cấp tỉnh .
– Cấp xã : báo cáo bằng văn bản gửi về Ủy ban nhân dân huyện ( không tổ chức triển khai Hội nghị ) .

3. Thời gian

– Cấp xã : Tiến hành xong trước ngày 03/3/2020 .
– Cấp huyện : Tiến hành xong trước ngày 15/3/2020 .
– Cấp tỉnh : Tổ chức Hội nghị sơ kết dự kiến ngày 27/3/2020 ( Thứ Sáu ) .

III. KHEN THƯỞNG

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng
Bằng khen

– Số lượng : Tối đa không quá 12 tập thể và 22 cá thể .
+ Mỗi huyện ven biển ý kiến đề nghị khen thưởng không quá 01 tập thể và 02 cá thể ( Riêng những huyện có từ 04 xã, thị xã ven biển trở lên ý kiến đề nghị khen thưởng không quá 02 tập thể và 03 cá thể ) .
+ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đề xuất khen thưởng không quá 03 tập thể và 07 cá thể .
– Đối tượng khen : Các tập thể, cá thể cấp huyện, xã thị xã ven biển ; cán bộ, chiến sỹ và những cơ quan, đơn vị chức năng thường trực Bộ đội Biên phòng tỉnh .

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện,
xã, thị trấn ven biển tặng Giấy khen

– Số lượng : Xem xét khen thưởng theo thẩm quyền ; xác lập số lượng khen thực ra, tương thích .
– Đối tượng khen :
+ Đối với tập thể : Các Đội công tác làm việc, Trạm trấn áp thuộc Đồn Biên phòng ; ấp, khóm thuộc những xã, thị xã và những xã, thị xã thuộc huyện ven biển .
+ Cá nhân : Cán bộ chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh và cán bộ, nhân dân trên khu vực biên giới biển của tỉnh .

IV. KINH PHÍ ĐẢM BẢO

1. Sơ kết ở huyện, xã, thị trấn

Sử dụng kinh phí đầu tư tiếp tục của địa phương tổ chức triển khai công tác làm việc sơ kết 05 năm triển khai Chỉ thị số 01 của Thủ tướng nhà nước .

2. Sơ kết ở cấp tỉnh

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Sở Tài chính dự trù kinh phí đầu tư tổ chức triển khai Hội nghị sơ kết trình quản trị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định hành động. Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bảo vệ kinh phí đầu tư tổ chức triển khai sơ kết và hướng dẫn thanh quyết toán theo lao lý .

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Chỉ
huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,
Sở Văn hóa, thể thao và du lịch xây dựng kế hoạch tổ chức
hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 01, chuẩn bị chương trình văn nghệ
và các nội dung, điều kiện tổ chức hội nghị.

2. Sở Nội
vụ (Ban Thi đua – Khen thưởng) phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh
và Ủy ban nhân dân các huyện ven biển hướng dẫn, thẩm định hồ sơ, trình Chủ tịch
Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định khen thưởng đảm bảo thực chất, đúng quy định.

3. Sở
Thông tin truyền thông, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Báo Cà Mau đẩy mạnh
công tác tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 01 và đưa tin hội
nghị sơ kết các cấp trong tỉnh.

4. Ủy ban
nhân dân các huyện ven biển tổ chức Hội nghị sơ kết theo Kế
hoạch; đồng thời hướng dẫn, chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn biên giới tiến
hành sơ kết đảm bảo chặt chẽ, nghiêm túc, hiệu quả; báo cáo kết quả sơ kết (bằng
văn bản) về Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh để tổng hợp
báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng./.


Nơi nhận:
– BQP, BTL – BĐBP;
– Thường trực Tỉnh ủy;
– Thường trực UBND tỉnh;
– UBMTTQVN tỉnh;
– Các sở, ngành, đoàn thể tỉnh;
– UBND các huyện, thành phố;
– Đài Phát thanh truyền hình tỉnh;
– Báo Cà Mau;
– CVP, các PVP UBND tỉnh;
– NC (P02);
– Lưu: VT, M.A08/1.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Hồng Quân

ỦY
BAN NHÂN DÂN
HUYỆN……….
——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : / BC-UBND

(Huyện),
ngày 
 tháng   năm 2020

 

BÁO CÁO

Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số
01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về tổ chức phong trào toàn
dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình
hình mới” giai đoạn 2015 – 2020

Thực hiện Chỉ thị 01 / CT-TTg ngày 09/01/2015 ( viết tắt là Chỉ thị 01 ) của Thủ tướng nhà nước “ Về tổ chức triển khai trào lưu toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới ” .
Căn cứ Hướng dẫn số 7210 / HD-BQP ngày 11/8/2015 của Bộ Quốc phòng ; Kế hoạch số 02 / KH-UBND ngày 04/01/2016 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Cà Mau về tiến hành thực thi Chỉ thị 01 / CT-TTg của Thủ tướng nhà nước .
Ủy ban nhân dân huyện … … … .. báo cáo tác dụng thực thi Chỉ thị 01 như sau :

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Nêu những đặc thù tình hình tương quan trực tiếp đến việc tổ chức triển khai thực thi trào lưu ( Đặc điểm địa lý tự nhiên ; tình hình dân cư, chính trị, kinh tế tài chính, xã hội, khu vực biên giới ; hoạt động giải trí của cấp ủy, chính quyền sở tại địa phương và những lực lượng có tương quan ; hoạt động giải trí của những loại tội phạm … )

II. KẾT QUẢ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

2. Công tác tuyên truyền, giáo dục,
vận động tập thể, hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia tự quản

– Tuyên truyền giáo dục nhân dân : Nội dung, hình thức tuyên truyền …

– Tuyên truyền trên các phương tiện thông
tin đại chúng: Cấp Trung ương, địa phương (các loại hình)

– Tuyên truyền qua những hình thức giáo dục, học tập : Học kỳ Quân đội, tiết học biên giới, tập huấn, tu dưỡng kiến thức và kỹ năng, giao lưu, tọa đàm ….

* Kết quả công tác tuyên truyền,
giáo dục:
Nhận thức, ý thức trách nhiệm của cấp ủy,
chính quyền, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan trong xây dựng, quản lý,
bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; nhận thức, ý thức trách
nhiệm, tình cảm của nhân dân trong huyện, xã khu vực biên giới với các hoạt động
bảo vệ biên giới; số liệu thành lập các tập thể (Tổ tàu thuyền an toàn; tự
quản an ninh trật tự)
, hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia tự quản bảo vệ
chủ quyền lãnh thổ, an ninh trật tự.

3. Các hoạt động tham gia đấu
tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia
trên các vùng biển, đảo địa phương.

4. Các hoạt động tham gia phòng,
chống tội phạm, xâm hại an ninh, trật tự khu vực biên giới, vùng biển.

5. Các hoạt động tham gia phòng,
chống thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, tham gia tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ
tài nguyên, môi trườ
ng ở khu vực biên giới biển, đảo.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

2. Tồn tại, hạn chế

3. Nguyên nhân tồn tại

– Khách quan :
– Chủ quan :

4. Một số kinh nghiệm rút ra

IV. PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN THỜI
GIAN TỚI

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

 


Nơi nhận:
– …….

CHỦ
TỊCH

Source: https://evbn.org
Category : Lễ Hội