Xã hội học – Ngành học mang tính ứng dụng cao

I

Khối kiến thức chung
(Chưa tính các học phần từ số 9 đến số 11)

 

Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê nin 1

 

Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê nin 2

 

Tư tưởng Hồ Chí Minh

 

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

 

Tin học cơ sở 2

 

Ngoại ngữ cơ sở 1

 

Tiếng Anh cơ sở 1

 

Tiếng Nga cơ sở 1

 

Tiếng Pháp cơ sở 1

 

Tiếng Trung cơ sở 1

 

Ngoại ngữ cơ sở 2

 

Tiếng Anh cơ sở 2

 

Tiếng Nga cơ sở 2

 

Tiếng Pháp cơ sở 2

 

Tiếng Trung cơ sở 2

 

Ngoại ngữ cơ sở 3

 

Tiếng Anh cơ sở 3

 

Tiếng Nga cơ sở 3

 

Tiếng Pháp cơ sở 3

 

Tiếng Trung cơ sở 3

 

Giáo dục thể chất

 

Giáo dục quốc phòng-an ninh

 

Kĩ năng bổ trợ

II

Khối kiến thức theo lĩnh vực

II.1

Các học phần bắt buộc

 

Cơ sở văn hóa Việt Nam

 

Các phương pháp nghiên cứu khoa học

 

Tâm lí học đại cương

 

Logic học đại cương

 

Lịch sử văn minh thế giới

 

Nhà nước và pháp luật đại cương

 

Xã hội học đại cương

II.2

Các học phần tự chọn

 

Kinh tế học đại cương

 

Môi trường và phát triển

 

Thống kê cho khoa học xã hội

 

Thực hành văn bản tiếng Việt

 

Nhập môn Năng lực thông tin

III

Khối kiến thức theo khối ngành

III.1

Các học phần bắt buộc

 

Công tác xã hội đại cương 

 

Nhân học đại cương

 

Tôn giáo học đại cương

 

Tâm lí học xã hội

III.2

Các học phần tự chọn

 

Gia đình học

 

Sử dụng phần mềm xử lí dữ liệu

 

Lịch sử Việt Nam đại cương

 

Dân số học đại cương

 

Tâm lí học giao tiếp

IV

Khối kiến thức theo nhóm ngành

IV.1

Các học phần bắt buộc

 

Tâm lí học phát triển

 

Hành vi con người và môi trường xã hội

 

Phát triển cộng đồng

IV.2

Các học phần tự chọn

 

Tâm lí học sức khỏe

 

Chính sách xã hội

 

Xã hội học truyền thông đại chúng và dư luận xã hội

 

Công tác xã hội với ngư­ời nghèo

V

Khối kiến thức ngành

V.1

Các học phần bắt buộc

 

Lịch sử và Lí thuyết xã hội học

 

Phương pháp nghiên cứu xã hội học

 

Xã hội học quản lí

 

Xã hội học giới

 

Xã hội học gia đình

 

Xã hội học nông thôn

 

Xã hội học đô thị

 

Xã hội học dân số

 

Xã hội học môi trường

 

Xã hội học văn hóa

 

Xã hội học giáo dục

V.2

Các học phần tự chọn

 

Xã hội học kinh tế

 

Xã hội học tôn giáo

 

Xã hội học du lịch

 

Xã hội học sức khoẻ

 

Xã hội học pháp luật và Tội phạm

 

Xã hội học tổ chức và Quản lí nguồn nhân lực

 

Xã hội học lao động – nghề nghiệp

 

Xã hội học chính trị

 

Xã hội học cộng đồng

 

Xã hội học thanh niên

 

Lồng ghép giới trong các dự án phát triển

 

Xã hội học khoa học và công nghệ

V.3

Thực tập và khóa luận tốt nghiệp/các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp

 

Thực tập phương pháp

 

Thực tập tốt nghiệp

 

Khóa luận tốt nghiệp

 

Các học phần thay thế Khóa luận tốt nghiệp

 

Thiết kế nghiên cứu xã hội học

 

Lý thuyết xã hội học kinh điển