Vấn đề pháp lý về mô hình thông tin công trình trong hợp đồng xây dựng – thực tiễn tại Anh, Hoa Kỳ và kiến nghị đối với Việt Nam

Tóm tắt: Trong bài viết này, các tác giả làm rõ một số vấn đề pháp lý khi áp dụng Mô hình thông tin công trình vào hợp đồng xây dựng nói chung, cũng như thông qua việc nghiên cứu thực tiễn tại Anh và Hoa Kỳ – hai quốc gia đi đầu trong việc sử dụng Mô hình này, từ đó đưa ra một số kiến nghị đối với Việt Nam.

Từ khóa: Mô hình thông tin công trình, hợp đồng xây dựng, Luật Xây dựng năm 2020.

Abstract: Within this article, the authors provide clarifications of a number of legal aspects when the Building Information Modeling is applied to the construction contracts in general, and through their studies of practical performance in the England and the United States of America – two leading countries applying this Model, thereby provide a number of recommendations for Vietnam.

Keywords: Building Information Modeling; construction contract; Law on Construction of 2020.