VẤN ĐỀ KHAI THÁC LÃNH THỔ THEO CHIỀU SÂU Ở ĐÔNG NAM BỘ – VẤN ĐỀ KHAI THÁC LÃNH THỔ THEO CHIỀU SÂU Ở – Studocu

Câu

VẤN ĐỀ KHAI

THÁC LÃNH

THỔ

THEO CHIỀU SÂU Ở ĐÔNG NAM B

Câu 1: ĐNB bao gồm

TPHCM và các tỉnh

A.

Bình Dương, Bình Phước,

Tây Ninh, Bình

Thuận

B.

Bình Dương, Bình Phước,

Tây Ninh, Bà Rịa –

Vũng

Tàu, Long

An

C.

Bình Dương, Bình Phước,

Tây Ninh, Đồng Nai, Bà Rị

a- Vũng

Tàu

D.

Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa –

Vũng

Tàu, Đồng Nai

, T

iền Giang.

Câu 2: Tỉnh

nào sau đây không thuộc vùng Đông Nam Bộ?

A.

Đồng Nai

B.

Bà Rịa – V

ũng Tàu

C.

Bình Dương

D.

Long

An

Câu 3: Có bao nhiêu phát biểu sau đ

ây đúng với Đông Nam Bộ?

1)

Có nền kinh tế hàng hóa sớm phát tri

ển

2)

Cơ cấu kinh tế công nghiệp, nông nghiệp, dịch

vụ phát triển hơn các vùng khác

3)

Có nhiều ưu thế về vị trí địa lí, nguồn l

ao động lành nghề, cơ sở vật chất kĩ thuật

.

4)

Có những chính sách phát triển phù hợp, thu hút đư

ợc các nguồn đầu tư

A.

1

B.

2

C.

3

D.

4

Câu 4: Phát biểu nào sau đây không đúng v

ới Đông Nam Bộ?

A.

Vấn đề khai thác lãnh thổ theo c

hiều sâu là vấn đề tiêu biểu trong sự phát

triển

B.

Sử dụng có hiệu quả tài nguyên, nền kinh

tế có tốc độ tăng trưởng cao

C.

Dẫn đầu cả nước về GDP

, giá trị sản lượng công nghi

ệp và giá trị xuất khẩu

D.

Có nền kinh tế hàng hóa mới phát triển t

ừ khi Đổi mới.

Câu

5:

bao

nhiêu

phát

biểu

sau

đây

đúng

về

ý

nghĩa

của

vị

trí

địa

Đông

Nam

Bộ

trong điều kiện hiện nay giao thông vận tải ngày c

àng hiện đại?

1)

Cho phép mở rộng phạm vi cung câp nguyên liệu

, năng lượng

2)

Cho phép mở rộng vùng tiêu thụ sản phẩm

3)

Cho phép mở rộng giao lưu trong và ngoài nư

ớc.

4)

Cho phép phát triển cơ cấu ngành ki

nh tế hoàn chỉnh

A.

1

B.

2

C.

3

D.

4

Câu 6: Ý nào sau đây không phải là điều ki

ện thuận lợi của vùng Đông Nam Bộ?

A.

Giáp các vùng giàu nguyên liệu

B.

Có cửa ngõ thông ra biển

C.

Có tiềm năng lớn về đất phù sa

D.

Có địa hình tương đối bằng phẳng

7:

Khoáng

sản

ý

nghĩa

qua

n

trọng

hàng

đầu

đối

với

vùng

Đông

Nam

Bộ

cả