Top 12 nền dân chủ xã hội chủ nghĩa mới nhất năm 2023

Dưới đây là các thông tin và kiến thức về chủ đề nền dân chủ xã hội chủ nghĩa hay nhất do chính tay đội ngũ evbn chúng tôi biên soạn và tổng hợp:

1. Dân chủ và thực hành dân chủ trong điều kiện một đảng cầm quyền ở Việt Nam

Tác giả: luatminhkhue.vn

Ngày đăng: 07/16/2019 04:03 AM

Đánh giá: 5 ⭐ ( 58936 đánh giá)

Tóm tắt: (TG) – Dân chủ xã hội chủ nghĩa là dân chủ của đại đa số nhân dân, gắn với quyền dân chủ của nhân dân trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, được pháp…

Khớp với kết quả tìm kiếm: Mục tiêu của dân chủ xã hội chủ nghĩa chính là xoá bỏ chế độ người bóc lột người, tạo các điều kiện thuận lợi để thực hiện triệt để dân chủ, ……. read more

Dân chủ và thực hành dân chủ trong điều kiện một đảng cầm quyền ở Việt Nam

2. MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA, XÂY DỰNG NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM

Tác giả: www.tapchicongsan.org.vn

Ngày đăng: 05/01/2021 11:07 AM

Đánh giá: 5 ⭐ ( 53243 đánh giá)

Tóm tắt:

Khớp với kết quả tìm kiếm: Nội dung cơ bản của dân chủ xã hội chủ nghĩa là tất cả quyền lực thuộc về nhân dân. Hiến pháp năm 2013 quy định: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ ……. read more

MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA, XÂY DỰNG NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM

3. Bản chất của nền dân chủ XHCN ở nước ta

Tác giả: dukcq.hatinh.gov.vn

Ngày đăng: 05/20/2020 02:30 PM

Đánh giá: 4 ⭐ ( 62086 đánh giá)

Tóm tắt: (HNM) – Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) đã khẳng định: “Dân chủ xã hội chủ nghĩa (XHCN) là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước”.

Khớp với kết quả tìm kiếm: Việt Nam chủ trương xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, tức là nền dân chủ mà ở đó tất cả quyền lực của Nhà nước thuộc về nhân dân; ……. read more

Bản chất của nền dân chủ XHCN ở nước ta

4. Dân chủ là bản chất của chế độ XHCN, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của công cuộc xây dựng CNXH

Tác giả: hcma2.hcma.vn

Ngày đăng: 08/17/2021 05:22 AM

Đánh giá: 5 ⭐ ( 35058 đánh giá)

Tóm tắt: (ĐCSVN) – Trong bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, đăng trên Báo Nhân dân, ngày (16 5 2021), đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục khẳng định và làm rõ, dân chủ là bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của công cuộc xây dựng chủ…

Khớp với kết quả tìm kiếm: Nói cách khác, dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ thấm nhuần đầy đủ và sâu sắc nhất tính pháp lý và tính nhân văn. Đây thực sự là một xã ……. read more

Dân chủ là bản chất của chế độ XHCN, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của công cuộc xây dựng CNXH

5. Xây dựng nền dân chủ XHCN, bảo đảm quyền lực thực sự thuộc về nhân dân là một nhiệm vụ trọng yếu, lâu dài của cách mạng Việt Nam

Tác giả: moet.gov.vn

Ngày đăng: 08/08/2019 04:29 PM

Đánh giá: 4 ⭐ ( 78926 đánh giá)

Tóm tắt: (Mặt trận) – Ngày 16/5/2021, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay”, đăng tải trên Báo Nhân dân. Trong đó, Tổng Bí thư khẳng định: “Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền lực thực sự thuộc về nhân dân là một nhiệm vụ trọng yếu, lâu dài của cách mạng Việt Nam”. Bài viết tập trung phân tích làm rõ cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn để khẳng định luận điểm trên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là hoàn toàn đúng đắn và phù hợp với điều kiện thực tiễn ở nước ta hiện nay.

Khớp với kết quả tìm kiếm: Về tư tưởng: Sinh viên khẳng định bản chất tiến bộ của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhà nước xã hội chủ nghĩa; có thái độ phê phán những quan điểm sai trái phủ….. read more

Xây dựng nền dân chủ XHCN, bảo đảm quyền lực thực sự thuộc về nhân dân là một nhiệm vụ trọng yếu, lâu dài của cách mạng Việt Nam

6. Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền làm chủ thực sự của nhân dân trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam

Tác giả: hanoimoi.com.vn

Ngày đăng: 06/18/2021 03:09 PM

Đánh giá: 4 ⭐ ( 23315 đánh giá)

Tóm tắt: Qua hơn 35 năm đổi mới nền dân chủ xã hội chủ nghĩa đã trở thành một động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế thị trường định hướng xã h

Khớp với kết quả tìm kiếm: Nhà nước XHCN là nhà nước kiểu mới trong tiến trình lịch sử, dân chủ XHCN là thực hiện quyền nhân dân làm chủ đất nước, làm chủ xã hội. Đây là bản chất tốt đẹp ……. read more

Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền làm chủ thực sự của nhân dân trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam

7. Dân chủ là bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa

Tác giả: dangcongsan.vn

Ngày đăng: 06/22/2020 07:14 AM

Đánh giá: 5 ⭐ ( 76685 đánh giá)

Tóm tắt: Trong nhiều vấn đề được luận giải, cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục khẳng định và làm rõ: “Dân chủ là bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội”. Đây là một trong những luận điểm khái quát cốt lõi về bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa (XHCN) và xây dựng nền dân chủ XHCN ở nước ta hiện nay.

Khớp với kết quả tìm kiếm: Xây dựng nền dân chủ, bảo đảm quyền làm chủ thực sự thuộc về nhân dân là một trong những nhiệm vụ trọng yếu, lâu dài của cách mạng Việt Nam”(1)….. read more

Dân chủ là bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa

8. Dân chủ XHCN là gì? (cập nhật 2022)

Tác giả: vi.wikipedia.org

Ngày đăng: 08/20/2020 09:14 PM

Đánh giá: 4 ⭐ ( 57044 đánh giá)

Tóm tắt: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nói, để xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền làm chủ thực sự của nhân dân là một nhiệm vụ trọng yếu, bởi

Khớp với kết quả tìm kiếm: Chủ nghĩa xã hội dân chủ là một triết lý chính trị ủng hộ nền chính trị dân chủ cùng với quyền sở hữu xã hội đối với các phương tiện sản xuất trong đó nhấn mạnh ……. read more

Dân chủ XHCN là gì? (cập nhật 2022)

9. CHƯƠNG 4:DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVÀ NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA – Coggle…

Tác giả: tapchimattran.vn

Ngày đăng: 11/19/2020 01:08 AM

Đánh giá: 5 ⭐ ( 96702 đánh giá)

Tóm tắt: CHƯƠNG 4:DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVÀ NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA – Coggle…: CHƯƠNG 4:DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVÀ NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Khớp với kết quả tìm kiếm: Ở Việt Nam, chế độ dân chủ được xác lập ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công. Chủ tịch Hồ Chí Minh quan niệm: Dân chủ nghĩa là “ ……. read more

CHƯƠNG 4:DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVÀ NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA - Coggle…

10. Giá trị của công xã Pari với việc xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

Tác giả: hdll.vn

Ngày đăng: 01/07/2021 05:28 AM

Đánh giá: 3 ⭐ ( 22185 đánh giá)

Tóm tắt: Tinh thần của Công xã Pari, những bài học kinh nghiệm quý báu của Công xã Pari vẫn hiện hữu lấp lánh, sinh động trong đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng…

Khớp với kết quả tìm kiếm: Nét đặc sắc trong nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là hình thức dân chủ đại diện được thực hiện bằng cả hệ thống chính trị và thông qua ……. read more

Giá trị của công xã Pari với việc xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

11. Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Tác giả: thuvienphapluat.vn

Ngày đăng: 11/29/2021 10:54 AM

Đánh giá: 4 ⭐ ( 36347 đánh giá)

Tóm tắt: Bài viết nhằm nghiên cứu lý luận về dân chủ có ý nghĩa to lớn trong việc vạch ra con đường hướng tới tương lai tươi sáng hơn của cả loài người và góp phần vào cuộc đấu tranh cho độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia và thiết lập trật tự, bình đẳng trong quan hệ quốc tế.

Khớp với kết quả tìm kiếm: Mục tiêu của dân chủ xã hội chủ nghĩa chính là xoá bỏ chế độ người bóc lột người, tạo các điều kiện thuận lợi để thực hiện triệt để dân chủ, ……. read more

Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

12. Giá trị bền vững trong quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa | TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG VĂN THỤ

Tác giả: cand.com.vn

Ngày đăng: 11/22/2021 06:50 AM

Đánh giá: 4 ⭐ ( 81493 đánh giá)

Tóm tắt:

Khớp với kết quả tìm kiếm: Nội dung cơ bản của dân chủ xã hội chủ nghĩa là tất cả quyền lực thuộc về nhân dân. Hiến pháp năm 2013 quy định: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ ……. read more

Giá trị bền vững trong quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa | TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG VĂN THỤ