Thư viện số: Đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của học sinh tiểu học trong dạy học toán

Abstract: Hệ thống hóa một số vấn đề lí luận về năng lực, năng lực giải quyết vấn đề của học sinh lớp 5, đánh giá năng lực học sinh nói chung và đánh giá năng lực giải quyết vấn đề toán học của học sinh lớp 5 nói riêng, về thiết kế các tiêu chí đánh giá năng lực. Luận án làm sáng tỏ hơn về cấu trúc năng lực giải quyết vấn đề toán học của học sinh lớp 5 trong học toán làm căn cứ đề xuất các tiêu chí đánh giá, cũng như quy trình thiết kế các tiêu chí đánh giá năng lực học sinh. Kết quả nghiên cứu cung cấp một tài liệu tham khảo cho việc dạy học môn Toán cấp Tiểu học theo định hướng phát triển năng lực nói chung và cho việc đánh giá năng lực giải quyết vấn đề toán học đối với học sinh các lớp khác nói riêng.