Thủ tục thay đổi các nội dung trong phiếu công bố mỹ phẩm – EVERESTLAW

Stt

Nội dung thay đổi

Thủ tục

1.Thay đổi tên nhãn hàng CÔNG BỐ MỚI2.Thay đổi tên sản phẩm3.Thay đổi danh sách các dạng hoặc màu trong sản phẩm dạng set hoặc nhóm màu, bảng màu4.Thay đổi dạng sản phẩm5.Thay đổi dạng trình bày sản phẩm6.Thay đổi mục đích sử dụng7.Thay đổi tên và/hoặc địa chỉ Nhà sản xuất8.Thay đổi tên và/hoặc địa chỉ Đơn vị đóng gói9.Thay đổi thành phần công thức10.Thay đổi Thông tin Công ty nhập khẩu mới11.Thay đổi Tên của Công ty nhập khẩu nhưng không thay đổi số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanhCÔNG VĂN BỔ SUNG12.Thay đổi Địa chỉ trụ sở chính của Công ty nhập khẩu13.Thay đổi Người đại diện của Công ty nhập khẩu