Thế hệ trẻ tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

leftcenterrightdel

Phát huy vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng. Ảnh: thanhnienviet.vn

Tuổi trẻ là tuổi của hoài bão, là tuổi với bao ước mơ và khát vọng cống hiến sức mình, tích cực tiếp thu những tri thức của nhân loại, lao động, sáng tạo và cống hiến cho xã hội. Nếu mùa xuân là mùa đẹp nhất trong năm, thì tuổi trẻ là lứa tuổi đáng sống nhất của cuộc đời mỗi người. Có lẽ, mùa xuân và tuổi trẻ là hiện thân của sức sống, khát vọng vươn lên mãnh liệt và nồng cháy. Bác rất đề cao vai trò của thế hệ trẻ, đặc biệt là thế hệ thanh niên, Bác xem thế hệ trẻ là tương lai của đất nước, là đầu tàu để xây dựng và phát triển đất nước. Vậy tuổi trẻ hiện nay cần phải làm gì để xứng đáng với mong đợi của Bác, của toàn dân và Tổ quốc?

Trong bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” đã phân tích một cách sâu sắc bối cảnh thực tiễn Việt Nam và vị trí, vai trò thanh niên trong công cuộc phát triển đất nước hiện nay. Nhận thấy rằng, quá độ lên chủ nghĩa xã hội là một sự nghiệp lâu dài, vô cùng khó khăn và phức tạp, vì nó phải tạo sự biến đổi sâu sắc về chất trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Vậy là thế hệ trẻ, là mùa xuân của xã hội, thế hệ trẻ cần làm gì, làm như thế nào để khẳng định và đóng góp sức mình vào công cuộc kiến thiết và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội?

Ngày nay, bước vào thời kỳ công nghiệp 4.0, các nước ra sức chạy đua về công nghệ, kỹ thuật với hàng loạt các công trình nghiên cứu, sáng chế, áp dụng kỹ thuật công nghệ tiên tiến vào đời sống sản xuất, tối ưu hóa các quy trình sản xuất. Nhận thấy điều này, Đảng và Nhà nước ta đã đề ra nhiều chủ trương để đưa đất nước hội nhập, theo kịp với sự phát triển của thế giới. Đại hội Đảng XIII đã đề ra chủ trương “phải đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển nền kinh tế số, xã hội số” cùng hàng loạt các chính sách, chủ trương khác. Những vấn đề được Tổng Bí thư nêu trong bài viết đã khẳng định những nhiệm vụ quan trọng thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của thế hệ trẻ hiện nay.

Trước hết, thế hệ trẻ cần phải chăm chỉ, sáng tạo, có mục đích và động cơ học tập đúng đắn, học tập để mai sau xây dựng đất nước, hiểu được học tập tốt là yêu nước. Theo Tổng Bí thư, “Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân Việt Nam đang phấn đấu xây dựng là một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao, dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp; có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện; các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau cùng phát triển; có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo; có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới”. Để thực hiện được mục tiêu đó, một trong những nhiệm vụ đặt ra là “Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức”. Trong đó, tuổi trẻ Việt Nam nói chung và sinh viên Việt Nam nói riêng đóng vai trò rất quan trọng trong việc hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao, có đầy đủ kiến thức, kỹ năng để thích ứng với những bước phát triển mới trong khoa học và công nghệ. Theo nhận định của Ph.Ăngghen, sinh viên là giai cấp “vô sản trí thức”, là những người bác sĩ, kỹ sư, nhà khoa học,… trong tương lai, sẽ cùng sát cánh với người bạn của nó là các công nhân thủ công nghiệp mà trong quá trình công nghiệp hóa chính là giai cấp công nhân hiện đại. Chính vì vậy, thế hệ trẻ – những chủ nhân tương lai của đất nước phải không ngừng học tập, sáng tạo, tiếp thu các công nghệ mới để trang bị một nền tảng tốt, giàu kiến thức, vững kỹ năng để tiếp nối các thế hệ cha anh trong quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức.

Thứ hai, tích cực rèn luyện đạo đức, tác phong; lối sống trong sáng, lành mạnh, tránh xa các tệ nạn xã hội; biết đấu tranh chống các biểu hiện của lối sống lai căng, thực dụng, xa rời các giá trị văn hoá – đạo đức truyền thống của dân tộc. Trong số các nhiệm vụ đặt ra, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đề cập đến “Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng con người, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội”. Đại hội XIII của Đảng cũng đặt ra 06 nhiệm vụ trọng tâm và 03 đột phá chiến lược, trong đó văn hóa vẫn được xem là nền tảng tinh thần của xã hội. Đây sẽ là một động lực quan trọng để phát huy giá trị, truyền thống của dân tộc, phát huy giá trị tốt đẹp của con người Việt Nam nói chung và tuổi trẻ Việt Nam nói riêng để đóng góp vào sự phồn thịnh của đất nước. Ở vị trí là những người con được kế thừa nền hòa bình, độc lập dân tộc, được thụ hưởng những sản phẩm của quá trình phát triển đất nước, tuổi trẻ Việt Nam phải luôn tỉnh táo, kiên quyết chống lại và bài trừ những hành vi suy thoái đạo đức, văn hóa, dũng cảm lên án các hành vi vi phạm pháp luật, các tệ nạn xã hội. Để gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, các bạn trẻ phải tự rèn luyện, nâng cao  đón nhận các sản phẩm nước ngoài một cách có chọn lọc, tránh lối sống sính ngoại, chê bai các mặt hàng nội địa, tránh thực trạng mù quáng trước văn hóa nước ngoài, phải để bản thân “hòa nhập chứ không hòa tan”. Bên cạnh đó, tuổi trẻ Việt Nam cần phải “học lịch sử” chứ không chỉ dừng ở “học môn lịch sử”, tôn trọng lịch sử chính là tiền đề để tôn trọng văn hóa, tạo điều kiện để phát huy và khơi gợi một cách đầy đủ nhất những giá trị to lớn của dân tộc Việt Nam mà ông cha ta đã xây dựng, bảo vệ trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước.

Thứ ba, luôn nâng cao nhận thức chính trị, học tập chủ nghĩa Mác – Lênin, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tránh nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị. Hiện nay, các thiết bị công nghệ hiện đại và hệ thống mạng xã hội đang ngày càng phát triển đã tạo ra nhiều ảnh hưởng lớn đến giới trẻ, bao gồm cả những ảnh hưởng tích cực và tiêu cực, một trong số đó là khiến giới trẻ sống tách biệt với xã hội, hình thành lối sống vô tâm, vô cảm, thờ ơ chính trị, đi ngược với câu nói của cha ông trong lịch sử dân tộc Việt Nam: “Quốc gia hưng vong thất phu hữu trách”. Bên cạnh đó, mặc dù với sự phát triển của công nghệ, giới trẻ có thể tiếp cận nhanh chóng nhiều nguồn thông tin, nhưng cách thức tiếp cận còn rất thụ động. Nhiều bạn trẻ chủ yếu đọc báo qua những bài được chia trẻ trên mạng xã hội chưa được kiểm chứng cụ thể, thay vì chủ động tiếp cận tới các nguồn tin chính thức, tạo cơ hội cho các thế lực thù địch truyền bá những thông tin xuyên tạc Đảng và Nhà nước mà nếu không có những nhận thức chính trị đầy đủ, người đọc sẽ hình thành suy nghĩ sai lệch, gây ra những hệ lụy khôn lường cho tình hình an ninh xã hội. Tuổi trẻ Việt Nam cũng phải có nhiệm vụ tự mình nâng cao nhận thức trị, học và làm theo Bác, hỗ trợ Đảng và Nhà nước trong việc loại bỏ các thông tin xuyên tạc, tiêu cực khỏi các nền tảng mạng xã hội, tuyên truyền đến người thân, bạn bè có cách tiếp nhận thông tin đúng đắn và phải báo cáo ngay các trường hợp phản động, chống phá Nhà nước.

Thứ tư, biết trau dồi các kỹ năng hội nhập trong thời kỳ mới, tiếp thu sự phát triển của công nghệ, phát triển bản thân phù hợp với hoàn cảnh gia đình và xã hội. Trong các bài viết của mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định “Nói bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa là bỏ qua chế độ áp bức, bất công, bóc lột tư bản chủ nghĩa; bỏ qua những thói hư tật xấu, những thiết chế, thể chế chính trị không phù hợp với chế độ xã hội chủ nghĩa, chứ không phải bỏ qua cả những thành tựu, giá trị văn minh mà nhân loại đã đạt được trong thời kỳ phát triển chủ nghĩa tư bản. Đương nhiên, việc kế thừa những thành tựu này phải có chọn lọc trên quan điểm khoa học, phát triển”. Theo lời Tổng Bí thư, trong quá trình xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, ta không nên mù quáng phủ nhận tất cả những sản phẩm chủ nghĩa tư bản đã tạo ra mà phải chắt lọc, kế thừa những thành tựu phù hợp với điều kiện phát triển của đất nước. Trong đó, tuổi trẻ với bản chất năng động, sáng tạo, nhiệt huyết, nhanh nhạy là đối tượng lý tưởng để tiếp thu các công nghệ mới, tham gia giao lưu, hội nhập quốc tế. Song cũng cần phải lưu ý rằng, trong quá trình hội nhập phải luôn tỉnh táo để không đánh mất bản sắc văn hóa của dân tộc, phải dung hòa được nếp sống hiện đại với những giá trị truyền thống. Nhiệm vụ học tập khoa học, công nghệ và hội nhập quốc tế đòi hỏi lớp thanh niên hiện nay phải nhanh chóng trang bị cho mình năng lực hội nhập, như bản lĩnh, kiến thức, trình độ ngoại ngữ, tin học, kỹ năng, tác phong công nghiệp, hiểu biết văn hóa dân tộc, đất nước mình, đồng thời phải hiểu biết tình kinh tế, chính trị, xã hội và văn hóa thế giới. Để thực hiện nhiệm vụ đó, mỗi thanh niên phải tự mình phát huy tinh thần học tập, rèn luyện. Trong đó, việc trau dồi các kiến thức tin học và ngoại ngữ yếu tố tiên quyết, nhất là tiếng Anh vì hiện nay, tiếng Anh là ngôn ngữ phổ thông nhất trên thế giới, thông thạo tiếng Anh sẽ là một lợi thế rất lớn cho việc xin việc làm cũng như nắm bắt được nhiều cơ hội khởi nghiệp từ sự hội nhập toàn cầu.

Bản thân là sinh viên, đặc biệt là sinh viên ngành khoa học, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thì việc hội nhập là rất cần thiết để có thể học hỏi những điều mới mẻ trên thế giới, tích lũy kiến thức và kinh nghiệm từ quá trình hội nhập, cố gắng phấn đấu trở thành thế hệ thanh niên vừa hồng vừa chuyên, rèn đức luyện tài, tích cực tham gia vào công tác tình nguyện, các phong trào trường lớp, đoàn hội ở địa phương và nơi học tập, không ngừng nỗ lực học tập, nâng cao kiến thức, ra sức cống hiến sức mình cho sự nghiệp kiến thiết và bảo vệ tổ quốc. Ngoài ra, tích cực trau dồi lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa để tránh bị tác động bởi các thế lực thù địch, phản động. Bản thân chủ động tham gia các cuộc thi Ánh sáng soi đường, tham gia cuộc thi Tìm hiểu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, … do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức, cố gắng phấn đấu theo mẫu hình thanh niên Việt Nam: tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn.

Đảng xác định thanh niên giữ vị trí trung tâm trong chiến lược phát huy nhân tố và nguồn lực con người, luôn đặt niềm tin vào thanh niên, phát huy vai trò làm chủ và năng lực của thanh niên trong công cuộc xây dựng đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Lời dạy của Bác lúc sinh thời cho thấy những tình cảm sâu sắc, sự quan tâm của Người đối với thế hệ thanh niên “Hỡi Đông Dương đáng thương hại! Người sẽ chết mất, nếu đám thanh niên già cõi của Người không sớm hồi sinh”. Trước sự quan tâm và kì vọng ấy, thế hệ trẻ thật sự cần nhận thức được vai trò và trách nhiệm của mình và không ngừng học tập, phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng đạo đức để trở thành thế hệ thanh niên vừa hồng vừa chuyên như mong đợi của Bác.

Bác đã từng nói: “Tuổi trẻ là tuổi của tương lai. Muốn có tương lai tốt đẹp thì phải chiếm lấy bằng ý chí và nghị lực của chính bản thân”, thế hệ trẻ là những người chủ tương lai của đất nước, do đó, cần ra sức rèn đức luyện tài, cố gắng phấn đấu và học tập, tu dưỡng đạo đức, tiên phong trong công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước. Chúng ta tin rằng với lòng nhiệt huyết cùng với ý chí, khát vọng cống hiến cho đời, thế hệ thanh niên Việt Nam sẽ xây dựng đất nước hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc./.