Phụ nữ Mỹ Đức thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát việc cho vay vốn tín dụng Ngân Hàng Chính sách Xã hội góp phần nâng cao hiệu quả vốn vay, giảm nghèo tại địa phương

Thực hiện các nhiệm vụ trong tâm của Hội và chương trình phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội. Trong những năm qua, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Mỹ Đức thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra giám sát việc cho vay vốn tín dụng ưu đãi nhận ủy thác, góp phần nâng cao hiệu quả huy động tiền gửi tiết kiệm và chất lượng hoạt động ủy thác vốn vay, giảm nghèo tại địa phương.

Xác định công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ mà trong những năm qua Hội LHPN Mỹ Đức quan tâm. Tính đến nay Hội LHPN Mỹ Đức đã phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện thực hiện các nội dung ủy thác cho vay  thông qua các chương trình  như: hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, giải quyết việc làm, hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn… tổng dư nợ đến nay hơn 23,3 tỷ đồng, giải quyết cho 595 hộ vay, tại 11 tổ.

Hàng năm, Hội LHPN xã xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát của cả năm để thực hiện theo quí và 6 tháng đầu năm, đảm bảo 100% tổ tiết kiệm vay vốn và mỗi tổ tiết kiệm vay vốn kiểm tra ít nhất 5 hộ vay. Đồng thời kiểm tra sử dụng vốn vay đối với 100% hộ vay vốn sau 30 ngày kể từ ngày giải ngân cho vay.

Bên cạnh đó đẩy mạnh mô hình giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ, giúp hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ được triển khai ở 7/7 chi hội; tiến hành rà soát hộ nghèo và xây dựng kế hoạch giúp đỡ, tổ chức đăng ký, phân công cán bộ, hội viên hỗ trợ giúp hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ. Kết quả có 100% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ được giúp đỡ. Hàng năm có trên 30% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ được giúp đỡ thoát nghèo. Ngoài ra các chi Hội vận động hội viên, phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình bằng hình thức ngày công lao động, con giống, cây giống qui thành tiền trên 5.000.000 đồng.

 Đồng thời Hội LHPN xã đã tập trung chỉ đạo các chi hội thực hiện tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền các vấn đề như trợ cấp cho phụ nữ nghèo, phụ nữ khó khăn trong những dịp tết nguyên đán, những ngày lễ trọng đại của đất nước.

          Song song với các hoạt động giải ngân cho hội viên phụ nữ vay vốn, hội LHPN xã kiểm tra, giám sát hoạt động nhận ủy thác với nội dung kiểm tra tập trung vào văn bản đã ký kết về vay vốn hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng vay vốn đảm bảo sử dụng vốn vay. Đồng thời phối hợp cùng ngành chức năng tạo điều kiện cho hộ vay tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt và phương pháp quản lý nguồn vốn.

          Tập trung kiểm tra các tổ vay vốn thực hiện việc thực hiện qui chế; đôn đốc trả nợ gốc đến hạn và thu lãi hàng tháng đối với các hộ vay; việc sinh hoạt tổ tiết kiệm vay vốn, bình xét hộ vay và ghi chép các biểu mẫu theo qui định; công tác giúp đỡ hội viên nghèo, mô hình tiết kiệm tại chi hội và các nguồn vốn tiết kiệm tín dụng tự có của hội.

           Hội LHPN xã phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội kiểm tra hoạt động của tổ vay vốn, vận động những hộ vay tham gia các mô hình phát triển kinh tế nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng vốn vay. Giám sát và đôn đốc ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn thực hiện đúng nhiệm vụ theo hợp đồng ủy nhiệm đã ký kết giữa NHCSXH và tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn; giám sát phiên, hoạt động giao dịch của NHCSXH tại xã; giám sát, bảo quản nội dung công khai của NHCSXH tại điểm giao dịch xã; hoạt động của NHCSXH tại hộ vay, tổ tiết kiệm và vay vốn.

Gắn với công tác kiểm tra giám sát. Hội LHPN xã nhắc nhở các tổ vay vốn cần thực hiện nghiêm túc công tác bình xét các đối tượng vay vốn của Tổ phải thực sự dân chủ, công khai; tránh tình trạng ai cần thì giải quyết cào bằng, đặc biệt không bình xét cho vay cả các đối tượng không thuộc diện được thụ hưởng các chính sách tín dụng ưu đãi của nhà nước. tập trung sinh hoạt Tổ tiết kiệm và vay vốn, nhắc nhở, công khai việc trả nợ và thực hiện thu lãi, việc hướng dẫn giúp đỡ, giám sát lẫn nhau giữa các tổ viên trong sản xuất kinh doanh để sử dụng vốn vay đạt hiệu quả.

Kết quả kiểm tra, giám sát đem lại hiệu quả rõ rệt, đảm bảo nguồn vốn, ngăn ngừa việc chiếm dụng vốn và nắm tình hình, hướng dẫn, hỗ trợ hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích. Tính đến nay vốn Hội LHPN xã quản lý không có nợ quá hạn. Trên cơ sở đó, điều chỉnh công tác điều hành, quản lý, để giải ngân phù hợp với địa phương.

Nhờ làm tốt công tác kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác vốn vay, của hội LHPN mà hoạt động tín dụng chính sách đi vào nền nếp, vốn vay hàng năm tăng dần, tạo thuận lợi cho chị em được tiếp cận nguồn vốn, có điều kiện phát triển kinh tế hộ gia đình ổn định cuộc sống. Có thể thấy việc làm tốt công tác kiểm tra, giám sát nguồn vốn ở từng tổ tiết kiệm và vay vốn không chỉ góp phần đưa nguồn vốn vay ủy thác thông qua NHCSXH sử dụng đúng mục đích và hiệu quả mà còn giúp các hộ gia đình được vay vốn có phương án làm ăn đạt kết quả; chính quyền địa phương có điều kiện đánh giá hiệu quả sử dụng đồng vốn cũng như đề ra các giải pháp hữu hiệu để triển khai đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới.