Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/2/1930) | Phường Dương Nội

Sau khi thực dân Pháp xâm lược nước ta, nhân dân trên mọi miền đất nước đã liên tiếp đứng lên chống giặc. Tuy nhiên, các phong trào đó đều lần lượt thất bại do chưa tìm ra một con đường cứu nước đúng đắn, chưa có một lực lượng xã hội, một giai cấp tiên tiến và một tổ chức cách mạng chặt chẽ đủ sức lãnh đạo phong trào. Cách mạng Việt Nam đứng trước sự bế tắc và khủng hoảng về đường lối cứu nước. 

         Ngày 01/5/1929, Đại hội toàn quốc Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí Hội họp ở Hương Cảng, đoàn đại biểu Bắc Kỳ với đại biểu xuất sắc nhất là đồng chí Ngô Gia Tự đưa ra đề nghị giải tán Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí Hội, thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng. Đề nghị đó không được Đại hội chấp nhận nên đoàn đại biểu Bắc Kỳ bỏ hội nghị ra về. Đến ngày 17/6/1929 Đông Dương Cộng sản Đảng được thành lập.

       Tháng 10/1929, kỳ bộ Việt nam thanh niên cách mạng đồng chí hội tuyên bố giải tán Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí Hội và thành lập An Nam Cộng sản Đảng.

      Tháng 01/1930, thành lập Đông Dương Cộng sản liên Đoàn.

    Trong vòng nửa năm 3 tổ chức cộng sản đã liên tiếp ra đời. Nhận được tin có 3 tổ chức cộng sản ở Việt Nam, Quốc tế cộng sản đã gửi thư kêu gọi các nhóm cộng sản này thống nhất lại. Đồng chí Nguyễn Ái Quốc, ủy viên bộ Phương Đông, phụ trách Cục phương Nam đã thay mặt Quốc tế cộng sản triệu tập cuộc họp để hợp nhất các tổ chức cộng sản Việt Nam.

      Ngày 3/2/1930 Hội nghị hợp nhất họp ở Cửu Long (cạnh Hương Cảng) do đồng chí Nguyễn Ái Quốc chủ trì, có 2 đại biểu của Đông Dương Cộng sản Đảng, 2 đai biểu của An Nam Cộng sản Đảng tham dự. Đông Dương cộng sản liên đoàn không kịp cử đại biểu đến họp. Tổng số đảng viên lúc này có 211 người.

       Sau 5 ngày (từ mồng 3 đến mồng 7 tháng 2) Hôi nghị đã nhất trí thành lập một đảng thống nhất lấy tên là Đảng Cộng Sản Việt Nam, thông qua các văn kiện: Chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt và điều lệ tóm tắt của các đoàn thể quầng chúng. Hội nghị hợp nhất có giá trị lịch sử như Đại hội thành lập Đảng, chấm dứt tình trạng phân tán của phong trào cộng sản, làm cho sức mạnh của hạt nhân lãnh đạo phong trào cách mạng tăng lên gấp bội và từ ngày 3/2/1930 Đảng Cộng Sản Việt Nam đã thực sự là người lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.