Ngành Công tác xã hội – Ngành học hấp dẫn khó cưỡng

I

Khối kiến thức chung

 

Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê nin 1

 

Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê nin 2

 

Tư tưởng Hồ Chí Minh

 

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

 

Tin học cơ sở 2

 

Ngoại ngữ cơ sở 1

Tiếng Anh cơ sở 1

Tiếng Nga cơ sở 1

Tiếng Pháp cơ sở 1

Tiếng Trung cơ sở 1

 

Ngoại ngữ cơ sở 2

Tiếng Anh cơ sở 2

Tiếng Nga cơ sở 2

Tiếng Pháp cơ sở 2

Tiếng Trung cơ sở 2

 

Ngoại ngữ cơ sở 3

Tiếng Anh cơ sở 3

Tiếng Nga cơ sở 3

Tiếng Pháp cơ sở 3

Tiếng Trung cơ sở 3

 

Giáo dục thể chất

 

Giáo dục quốc phòng – an ninh

 

Kĩ năng bổ trợ

II

Khối kiến thức theo lĩnh vực

II.1

Các học phần bắt buộc

 

Cơ sở văn hóa Việt Nam

 

Các phương pháp nghiên cứu khoa học

 

Tâm lí học đại cương

 

Logic học đại cương

 

Lịch sử văn minh thế giới

 

Nhà nước và pháp luật đại cương

 

Xã hội học đại cương

II.2

Các học phần tự chọn

 

Kinh tế học đại cương

 

Môi trường và phát triển

 

Thống kê cho khoa học xã hội

 

Thực hành văn bản tiếng Việt

 

Nhập môn năng lực thông tin

III

Khối kiến thức theo khối ngành

III.1

Các học phần bắt buộc

 

Công tác xã hội đại cương

 

Nhân học đại cương

 

Tôn giáo học đại cương

 

Tâm lí học xã hội

III.2

Các học phần tự chọn

 

Lịch sử Việt Nam đại cương

 

Tâm lí học giao tiếp

 

Gia đình học

 

Dân số học đại cương

 

Sử dụng phần mềm xử lí số liệu

IV

Khối kiến thức theo nhóm ngành

IV.1

Các học phần bắt buộc

 

Tâm lí học phát triển

 

Hành vi con người và môi trường xã hội

 

Phát triển cộng đồng

IV.2

Các học phần tự chọn

 

Tâm lí học sức khỏe

 

Chính sách xã hội

 

Xã hội học truyền thông đại chúng và dư luận xã hội

 

Công tác xã hội với ngư­ời nghèo

V

Khối kiến thức ngành

V.1

Các học phần bắt buộc

 

Lí thuyết công tác xã hội

 

Thực hành nghiên cứu xã hội

 

Phương pháp nghiên cứu công tác xã hội

 

Công tác xã hội với cá nhân

 

Công tác xã hội với nhóm

 

Tham vấn trong công tác xã hội

 

Thực hành công tác xã hội cá nhân

 

Thực hành công tác xã hội nhóm và cộng đồng

 

An sinh xã hội

 

Quản trị ngành công tác xã hội

 

Quản lí ca

 

Công tác xã hội với người khuyết tật

 

Chăm sóc sức khỏe tâm thần

V.2

Các học phần tự chọn

 

Công tác xã hội với trẻ em

 

Công tác xã hội trong trư­­ờng học

 

Công tác xã hội trong bệnh viện

 

Công tác xã hội với người cao tuổi

 

Công tác xã hội với người có hành vi lệch chuẩn

 

Đạo đức nghề nghiệp

 

Công tác xã hội với nhóm ma túy, mại dâm và HIV

 

Công tác xã hội trong lĩnh vực Bình đẳng giới và Phòng chống bạo lực gia đình

V.3

Thực tập và khóa luận tốt nghiệp/ các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp

 

Kiến tập

 

Thực tập tốt nghiệp

 

Khóa luận tốt nghiệp

 

Các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp

 

Thiết kế nghiên cứu trong công tác xã hội

 

Thiết kế can thiệp trong công tác xã hội