Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện triển khai cho vay đối với người chấp hành xong hình phạt tù; người lao động trong gia đình người tâm thần

       Văn bản nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17-4-2020 về quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng, đối tượng là người được đặc xá, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người chấp hành xong án phạt tù đã trở về cộng đồng (gọi chung là người đã chấp hành xong hình phạt tù) có thể được vay vốn các chương trình tín dụng tại Ngân hàng Chính sách xã hội, gồm: Cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm.
        Người chấp hành xong hình phạt tù phải có Giấy chứng nhận đã chấp hành xong hình phạt tù hoặc Giấy chứng nhận tha tù trước thời hạn có điều kiện của cấp có thẩm quyền (bản sao chứng thực hoặc bản sao từ sổ gốc do cơ quan có thẩm quyền cấp)

Untitled

Ngân hàng CSXH huyện Bù Đốp thực hiện giải ngân vốn vay tại điểm giao dịch xã

Cụ thể về chính sách, điều kiện để vay vốn như sau:
1. Về cho vay từ Quỹ quốc gia về việc làm
– Đối tượng được vay vốn: Người được đặc xá, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người chấp hành xong án phạt tù đã trở về cộng đồng; người lao động gia đình người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí.
– Mức vay, thời hạn, hồ sơ, thủ tục quy trình vay vốn…Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm, Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61/2015/NĐ-CP, văn bản số 8055/NHCS-TDSV ngày 30/10/2019 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc hướng dẫn nghệp vụ cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm và các văn bản hướng dẫn hiện hành của NHCSXH về cho vay từ Quỹ quốc gia về việc làm.
2. Về cho vay đối với học sinh, sinh viên
– Đối tượng được vay vốn: Người được đặc xá, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người chấp hành xong án phạt tù đã trở về cộng đồng.
– Mức vay, thời hạn, hồ sơ, thủ tục quy trình vay vốn: Thực hiện theo quy định tại văn bản số 2162A/NHCS-TDSV ngày 02/10/2007 của NHCSXH hướng dẫn về cho vay đối với học sinh, sinh viên theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn hiện hành của NHCSXH về cho vay đối với học sinh, sinh viên./.
                                                                                                                                           Bài Chiến, Phương

 

Thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ- CP ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án dân sự về tái hòa nhập cộng đồng. Tổng Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) đã ban hành hướng dẫn số 6019/NHCS-TDSV ngày 30 tháng 6 năm 2021 về việc cho vay đối với người chấp hành xong hình phạt tù.Văn bản nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17-4-2020 về quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng, đối tượng là người được đặc xá, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người chấp hành xong án phạt tù đã trở về cộng đồng (gọi chung là người đã chấp hành xong hình phạt tù) có thể được vay vốn các chương trình tín dụng tại Ngân hàng Chính sách xã hội, gồm: Cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm.Người chấp hành xong hình phạt tù phải có Giấy chứng nhận đã chấp hành xong hình phạt tù hoặc Giấy chứng nhận tha tù trước thời hạn có điều kiện của cấp có thẩm quyền (bản sao chứng thực hoặc bản sao từ sổ gốc do cơ quan có thẩm quyền cấp)1. Về cho vay từ Quỹ quốc gia về việc làm- Đối tượng được vay vốn: Người được đặc xá, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người chấp hành xong án phạt tù đã trở về cộng đồng; người lao động gia đình người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí.- Mức vay, thời hạn, hồ sơ, thủ tục quy trình vay vốn…Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm, Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61/2015/NĐ-CP, văn bản số 8055/NHCS-TDSV ngày 30/10/2019 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc hướng dẫn nghệp vụ cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm và các văn bản hướng dẫn hiện hành của NHCSXH về cho vay từ Quỹ quốc gia về việc làm.2. Về cho vay đối với học sinh, sinh viên- Đối tượng được vay vốn: Người được đặc xá, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người chấp hành xong án phạt tù đã trở về cộng đồng.- Mức vay, thời hạn, hồ sơ, thủ tục quy trình vay vốn: Thực hiện theo quy định tại văn bản số 2162A/NHCS-TDSV ngày 02/10/2007 của NHCSXH hướng dẫn về cho vay đối với học sinh, sinh viên theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn hiện hành của NHCSXH về cho vay đối với học sinh, sinh viên./.Bài Chiến, Phương