Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lâm Bình củng cố nâng cao chất lượng tín dụng trên các lĩnh vực

Trong năm 2021 vừa qua, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lâm Bình đã tập trung huy động nguồn vốn, trong đó chú trọng nguồn vốn do NHCSXH Trung ương cân đối, tổ chức tham mưu cho Hội đồng quản trị NHCSXH huyện phân khai chỉ tiêu vốn kịp thời; tập trung đầu tư cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách, phối hợp với các tổ chức chính trị – xã hội để làm tốt công tác uỷ thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, tập trung nâng cao chất lượng tín dụng, đảm bảo hoạt động của toàn đơn vị an toàn và hiệu quả. Kết quả đạt được trên các mặt công tác như sau: Về công tác tín dụng, tổng nguồn vốn tính đến 31/12/2021 đạt: 415 tỷ 134 triệu đồng tăng 103 tỷ 830 triệu đồng so với năm 2020, trong đó: Nguồn vốn cân đối từ Trung ương đạt: 390 tỷ 048 triệu đồng, tăng 107.109 triệu đồng. Nguồn vốn huy động tại địa phương được TW cấp bù lãi suất là 19 tỷ 943 triệu đồng, tăng so với năm 2020 là 25 tỷ 946 triệu đồng, đạt 100,13% kế hoạch năm 2021. Nguồn vốn Ngân sách tỉnh ủy thác: 2 tỷ 580 triệu đồng, Nguồn vốn Ngân sách huyện ủy thác: 2 tỷ 564 triệu đồng, tăng 520 triệu đồng so với năm 2020. Về sử dụng vốn, tổng doanh số cho vay lũy kế từ đầu năm là: 88 tỷ 694 triệu đồng, với 1.975 lượt khách hàng vay vốn. Tổng doanh số thu nợ lũy kế từ đầu năm là: 77 tỷ 516 triệu đồng. Tổng dư nợ cho vay các chương trình thực hiện đến hết năm 2021 là 395 tỷ 191 triệu đồng đạt 99,99% kế hoạch năm 2021, tăng so với năm 2020 là: 107 tỷ 109 triệu đồng, với 7.938 hộ còn dư nợ.

Trong quá trình tổ chức giao dịch tại các điểm giao dịch ở xã, các tổ giao dịch đã chấp hành nghiêm túc lịch giao dịch định kỳ cố định hàng tháng và duy trì thực hiện việc họp giao ban sau khi kết thúc phiên giao dịch với các tổ chức chính trị-xã hội nhận ủy thác và Tổ Tiết kiệm và vay vốn, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã các vấn đề xảy ra trong phiên giao dịch để kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc đồng thời triển khai nhiệm vụ tháng tiếp theo. Thực hiện nghiêm túc các nội dung công khai tại điểm giao dịch, niêm yết đầy đủ các chính sách tín dụng ưu đãi như: Thông tin về chính sách của từng chương trình cho vay, lãi suất cho vay; danh sách các hộ còn dư nợ tiền vay, tiền gửi tiết kiệm… từ đó giúp cấp ủy chính quyền địa phương, nhân dân nắm bắt kịp thời và thực hiện quyền giám sát hoạt động của NHCSXH ngay tại nơi cư trú. Đặc biệt, tại các điểm giao dịch xã đều có hòm thư góp ý; số điện thoại, địa chỉ Email đường dây nóng được niêm yết công khai theo đúng hướng dẫn của Tổng Giám đốc NHCSXH. Công tác phối hợp giữa Phòng Giao dịch NHCSXH huyện với các tổ chức hội nhận ủy thác trong thời gian qua đã có nhiều chuyển biến và đạt được hiệu quả nhất định, đã trao đổi thông tin 2 chiều kịp thời xử lý những tồn tại vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ, thực hiện tốt các nội dung trong văn bản hợp đồng ủy thác đã ký.

Nhờ tập trung củng cố nâng cao chất lượng tín dụng trên các lĩnh vực đã góp phần triển khai đồng bộ và có hiệu quả các giải pháp đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Qua đó, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của huyện.