Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn

Bạn đang chưa biết viết Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn như thế nào. Bài viết này EVBN sẽ cung cấp cho bạn những Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn những mẫu mới nhất và hay nhất.

Biên bản điều chỉnh hóa đơn là gì?

Biên bản điều chỉnh hóa đơn sẽ cần phải thực hiện khi mà kế toán viên có nhầm lẫn hoặc do người viết hóa đơn sai sót.

Biên bản điều chỉnh hóa đơn là biên bản dùng để điều chỉnh hóa đơn bán hàng. Biên bản này sẽ được lập cùng với hóa đơn điều chỉnh. Mục đích của việc lập biên bản này là để sử dụng khi hóa đơn có những sai sót về ngày, số tiền hàng, địa chỉ, sai tên công ty và những nội dung liên quan tới hóa đơn.

Căn cứ để lập biên bản điều chỉnh hóa đơn chính là việc phát hành hóa đơn. Các đơn vị  doanh nghiệp/ công ty trước khi sử dụng hóa đơn cho việc bán hàng hóa. Hoặc cung cấp dịch vụ.  trừ hóa đơn đóng  thuế thì phải lập và gửi thông báo phát hành hóa đơn.  Và gửi hóa đơn mẫu đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn

Mẫu 1: Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn

Tên Công ty/ doanh nghiệp……………………………

Địa chỉ: ………………………………….

ĐT: ……………….. Fax: ……………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-***———

…………, ngày …… tháng …..năm 2022

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN

Căn cứ theo hợp đồng số ………………..   được ký kết vào ngày…..tháng…..năm2022 giữa hai bên:

Bên A: (Sử dụng dịch vụ)……………………………………………………………….

Tên doanh nghiệp……………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………..

Đại diện bên sử dụng dịch vụ (bên A) …………………………………………………………..Chức vụ:…………………………………………

Bên B: (Bên cung cấp dịch vụ)…………………………………………………………

Tên doanh nghiệp ………………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………….

Đại diện bên Cung cấp dịch vụ (bên B): …………………………………………………………..Chức vụ:…………………………………………..

Hai bên đồng thuận và  nhất trí quyết định điều chỉnh hóa đơn số ………………..……. do Công ty/ doanh nghiệp …………xuất với nội dung:

Tên hàng hóa: Hợp đồng …………………………………………………………………..

Thành tiển:……………………………………………………………………………………..

Cộng tiền hàng:……………………………………………………………….………………

Thuế suất GTGT:………………………% Tiền thuế GTGT:…………………………….

Tổng cộng tiền thanh toán:………………………………………………………….………

Số tiền viết bằng chữ:………………………………………..………………………..……

Nội dung được điều chỉnh như sau:

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

 Hai bên đồng thuận và nhất trí với nội dung sau khi được điều chỉnh:

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Lý do: ………………………………………………………………………………………………………………………………

Biên bản này được lập thành …. bản tiếng Việt có giá trị pháp lý ngang bằng nhau. 

 Bên A giữ ….. bản , bên B giữ………… để đối chiếu với hóa đơn số…………….. ngày ……………..tháng… năm…..

     Bên A       Bên B

(Ký tên, đóng dấu) (Ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu số 2: Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn

CÔNG TY/ doanh nghiệp                                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KẾ TOÁN/ NV                                                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                Số………………. ……, ngày…..tháng…..năm….

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN 

Căn cứ Thông tư số ………..ngày…….QĐ/TC..  của Bộ tài chính

Căn cứ Thông tư số ………ngày……..QĐ/TC… của Bộ tài chính

Hôm nay, ngày……. tháng……..năm………, tại văn phòng Công ty/ doanh nghiệp, chúng tôi gồm có:

Bên A: ……………

Do ông: …………………….., chức vụ: …………. làm đại diện cho bên A

Địa chỉ: ……………………………….

Điện thoại: ……………………….; Email: …………………………

Mã số thuế: …………………………

Bên B: …………………………………………….

Do ông (bà):………….. , chức vụ: ……, làm đại diện cho bên B.

Địa chỉ: ………………..

Điện thoại: ……………; Email: …………………

Mã số thuế: ……………..

Hai bên đồng nhất ý kiến và quyết định lập biên bản điều chỉnh hoá đơn Giá trị gia tăng số…………., ký hiệu…………ngày …………đã kê khai vào kỳ …Quý………và lập hóa đơn hàng hóa điều chỉnh số ………, ký hiệu ………… ngày ……….., cụ thể như sau:

Lý do điều chỉnh: Do ghi sai đơn giá của mặt hàng: Tủ lạnh 1000TSB

Nội dung trước khi điều chỉnh:

STT Tên mặt hàng          Đơn vị    Số lượng sản phẩm Đơn giá       Tổng tiền sản phẩm

1           2                           3                 4           5        6=4×5

01 Tủ lạnh  1000TSB                      Cái       01         10.000.000       10.000.000

Hai bên thống nhất điều chỉnh lại hóa đơn như sau:

STT Tên hàng hóa, dịch vụ    Đơn vị tính   Số lượng Đơn giá  Thành tiền

Tủ lạnh 10000TSB                           bộ         01         10.000.000 10.000.000

 Biên bản được lập thành …..bản, mỗi bên giữ     bản, có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A           ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)           (Ký, ghi rõ họ tên)

MẪU BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN

Một số lưu ý khi viết hóa đơn điều chỉnh hóa đơn:

Ngày  tháng năm trên biên bản điều chỉnh hóa đơn phải cùng ngày tháng năm với ngày trên hóa đơn điều chỉnh 

Nội dung trên biên bản điều chỉnh hóa đơn phải thể hiện rõ ràng 

 Điều chỉnh hóa đơn số (cụ thể)… ngày tháng năm lập biên bản, ký hiệu …. xuất hóa đơn đã được điều chỉnh số ….ngày tháng… ký hiệu … 

Nội dung điều chỉnh được viết rõ ràng không xóa hay chỉnh sửa. Nếu đã xóa hoặc chỉnh sửa hóa đơn thì ngay lập tức phải chuẩn bị lập ngay một biên bản điều chỉnh hóa đơn.

Khi phát hiện hóa đơn viết sai đã kê khai thuế, Bên cạnh việc lập biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai.  Thì cùng với đó doanh nghiệp còn phải lập hóa đơn điều chỉnh. 

Đối với trường hợp hóa đơn đã lập sai sót về tên, địa chỉ, người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua. Thì các bên lập biên bản điều chỉnh hóa đơn  và không phải lập hóa đơn điều chỉnh.

TỔNG KẾT- Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn

Trên đây là bài viết mà EVBN đã cung cấp cho bạn đọc.  Hy vọng rằng đã cung cấp cho quý độc giả có thể tham khảo được những mẫu biên bản hóa đơn mới nhất. Phù hợp nhất mà quý độc giả đang tìm kiếm. Đồng thời EVBN cũng cấp thêm cho quý đọc giả một số lưu ý khi viết hóa đơn điều chỉnh. Mong rằng quý độc giả sẽ luôn đồng hành cùng EVBN trong thời gian dài lâu. Chúc quý độc giả đã và đang đồng hành cùng EVBN có sức khỏe thật tốt.