Lai suat cho vay – Ngân hàng chính sách xã hội – Hậu Giang Portal

Stt

Chương trình cho vay

Mức cho vay
tối đa

Lãi suất
%/năm

01

Hộ nghèo

100 triệu đồng/hộ

6.60

02

Hộ cận nghèo

100 triệu đồng/hộ

7.92

03

Hộ mới thoát nghèo

100 triệu đồng/hộ

8.25

04

Học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

 4 triệu đồng/tháng/sinh viên

6.60

05

Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm

 - Người lao động

100 triệu đồng/lao động

7.92

 - Người lao động là người dân tộc thiểu số đang sống vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn hoặc người khuyết tật

100 triệu đồng/lao động

3.96

 - Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh (cơ sở sản xuất, kinh doanh)

2 tỷ đồng/dự án và không quá 100 triệu/lao động được tạo việc làm

7.92

 - Cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng lao động có 30% LĐ là người khuyết tật hoặc 30% LĐ là người dân tộc thiệu số hoặc 30% lao động là người khuyết tật và người dân tộc thiểu số

2 tỷ đồng/dự án và không quá 100 triệu/lao động được tạo việc làm

3.96

06

Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Mức cho vay bằng 100% chi phí đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đã ký kết giữa người lao động và Doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

6.60

07

Nhà ở vùng ngập lũ Đồng Bằng sông Cửu Long

40 triệu đồng/hộ

3.30

08

Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

10 triệu đồng/công trình

9.0

09

Hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn

100 triệu đồng/hộ, trên 50 triệu đồng phải có tối thiểu 20% vốn tự có và tài sản đảm bảo hình thành từ vốn vay

9.0

10

Thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn

500 triệu/khách hàng

9.0

11

Nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ

Mua, thuê mua nhà ở xã hội: 80%/giá trị hợp đồng; Xây mới, cải tạo, sửa chữa nhà để ở: 70%/giá trị dự toán, nhưng tối đa không quá 500 triệu đồng/hộ.

4.80

12

Trả lương ngường việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết 68/NQ-CP

3 tháng mức lương tối thiểu vùng/nguời lao động

0.0

13

Hỗ trợ vốn SX đối với hộ gia đình người có công với CM (Nguồn vốn ĐP)

100 triệu đồng/hộ gia đình

6.60

14

Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã (Nguồn vốn Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã)

1 tỷ đồng/dự án

5.13