Học phí trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) thế nào? | Edu2Review

Ngành học

Hệ chuẩn

Hệ chất lượng cao

Báo chí

980.000 VNĐ/tháng

3.500.000 VNĐ/tháng

Chính trị học

980.000 VNĐ/tháng

X

Công tác Xã hội

980.000 VNĐ/tháng

X

Đông Nam Á học

980.000 VNĐ/tháng

X

Đông phương học

980.000 VNĐ/tháng

X

Hán Nôm

980.000 VNĐ/tháng

X

Hàn Quốc học

980.000 VNĐ/tháng

X

Khoa học Quản lý

980.000 VNĐ/tháng

3.500.000 VNĐ/tháng

Lịch sử

980.000 VNĐ/tháng

X

Lưu trữ học

980.000 VNĐ/tháng

X

Ngôn ngữ học

980.000 VNĐ/tháng

X

Nhân học

980.000 VNĐ/tháng

X

Nhật Bản học

980.000 VNĐ/tháng

X

Quan hệ Công chúng

980.000 VNĐ/tháng

X

Quản lý Thông tin

980.000 VNĐ/tháng

3.500.000 VNĐ/tháng

Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

1.170.000 VNĐ/tháng

X

Quản trị Khách sạn

1.170.000 VNĐ/tháng

X

Quản trị văn phòng

980.000 VNĐ/tháng

X

Quốc tế học

980.000 VNĐ/tháng

3.500.000 VNĐ/tháng

Tâm lý học

980.000 VNĐ/tháng

X

Thông tin – Thư viện

980.000 VNĐ/tháng

X

Tôn giáo học

980.000 VNĐ/tháng

X

Triết học

980.000 VNĐ/tháng

X

Văn học

980.000 VNĐ/tháng

X

Văn học

980.000 VNĐ/tháng

X

Việt Nam học

980.000 VNĐ/tháng

X

Xã hội học

980.000 VNĐ/tháng

X