Giới thiệu ngành Công tác xã hội

Năm thứ nhất

Học kỳ 1

 

Học kỳ 2

STT

Tên học phần

TC

STT

Tên học phần

TC

Các học phần bắt buộc

15

Các học phần bắt buộc

11

1

Giáo dục thể chất 1

(1)

1

Giáo dục QP và AN 1,2,3,4

(8,5)

2

Pháp luật đại cương

3

2

Giáo dục thể chất 2

(1)

3

Tâm lý học đại cương

3

3

Triết học Mác – Lênin

3

4

Xã hội học đại cương

3

4

Kỹ năng truyền thông trong thực hành CTXH

3

5

Nhập môn Công tác xã hội

3

5

Hành vi con người và môi trường xã hội 1

3

6

An sinh xã hội và VĐXH

3

6

Thực tập nghề nghiệp 1

2

Tổng cộng:

15

Học phần tự chọn (ít nhất 6 TC)

6/9

7

Kỹ năng soạn thảo văn bản HC

3

8

Cơ sở văn hóa Việt Nam

3

9

Logic học đại cương

3

Tổng cộng:

17

Năm thứ hai

Học kỳ 3

 

Học kỳ 4

STT

Tên học phần

TC

STT

Tên học phần

TC

Học phần bắt buộc

8

Các học phần bắt buộc

18

1

Giáo dục thể chất 3

(1)

1

Chủ nghĩa Xã hội khoa học

2

2

Kinh tế chính trị Mác – Lênin

2

2

Cơ sở thực hành CTXH tổng quát

3

3

Thống kê xã hội

3

3

Tham vấn cơ bản

3

4

Hành vi con người và môi trường xã hội 2

3

4

Công tác xã hội với cá nhân và gia đình

4

Học phần tự chọn (ít nhất 9 TC)

9/15

5

Phương pháp NC trong CTXH

3

5

Tâm lý học trẻ em

3

6

Thực tập nghề nghiệp 2

3

6

Lịch sử văn minh thế giới

3

Tổng cộng:

18

7

Quản trị học

3

8

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

3

9

Các dân tộc ở Việt Nam

3

Tổng cộng:

17

Năm thứ ba

Học kỳ 5

 

Học kỳ 6

STT

Tên học phần

TC

STT

Tên học phần

TC

Học phần bắt buộc

18

Học phần bắt buộc

9

1

Lịch sử Đảng CSVN

2

1

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

2

Tiếng Anh chuyên ngành CTXH

3

2

Tổ chức và phát triển cộng đồng

4

3

Công tác xã hội với nhóm

4

3

Chính sách an sinh xã hội

3

4

Công tác xã hội với trẻ em

3

Học phần tự chọn (ít nhất 9 TC)

9/12

5

Xử lý số liệu dùng phần mềm thống kê

3

4

Công tác xã hội trong chăm sóc sức khỏe

3

6

Thực tập nghề nghiệp 3

3

5

Công tác xã hội học đường

3

Tổng cộng:

18

6

Giáo dục cộng đồng

3

7

Phát triển bền vững

3

Tổng cộng:

18

Năm thứ tư

Học kỳ 7

 

Học kỳ 8

STT

Tên học phần

TC

STT

Tên học phần

TC

Học phần bắt buộc

15

Học phần tự chọn

12/28

1

Công tác xã hội với người dân tộc thiểu số

3

1

Công tác xã hội với người cao tuổi

3

2

Xây dựng và quản lý dự án phát triển

3

2

Công tác xã hội trong sức khỏe tâm thần

3

3

Giới và phát triển

3

3

Giám sát và đánh giá dự án

3

4

Quản trị công tác xã hội

3

4

Phát triển kinh tế cộng đồng

3

5

Thực tập nghề nghiệp 4

3

5

Truyền thông cho phát triển

3

Học phần tự chọn (ít nhất 3 TC)

3/6

6

Chuyên đề Công tác xã hội

3

6

Công tác xã hội với người khuyết tật

3

7

Chuyên đề Phát triển cộng đồng

3

7

Công tác xã hội với người nghiện chất

3

8

Khóa luận tốt nghiệp

7

Tổng cộng:

18

Tổng cộng:

12