Giải pháp từ phía Nhà nước trong việc giải quyết việc làm cho người lao động. – 123docz.net

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP NHẰM ĐẢM BẢO SỰ KẾT HỢP HÀI HÒA GIỮA CHÍNH SÁCH KINH TẾ VÀ CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TRONG PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Giải pháp từ phía Nhà nước trong việc giải quyết việc làm cho người lao động.

Ngoài ra, chính sách lao động – việc làm không thể không gắn với chính
sách thu nhập, bảo đảm an sinh và công bằng xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân
dân và công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe bà
mẹ và trẻ em; trong đó, dân số là mẫu số của chung, nền tảng để giải các bài toán
khác;

Đồng thời, cần tăng cường các chương trình tạo việc làm đa dạng được tài
trợ từ các nguồn đa dạng, với chủ lực là nguồn NSNN các cấp và linh hoạt trong
quản lý, giám sát, giảm thiểu tình trạng lạm dụng, tiêu cực và tham nhũng trong
công tác lao động-việc làm…, trước mắt tập trung xây dựng và triển khai có hiệu
quả Chiến lược an sinh xã hội 2011 – 2020, Chương trình giảm nghèo bền vững
và chương trình việc làm giai đoạn 2011 – 2015; phấn đấu để năm 2011 tỉ lệ hộ
nghèo giảm 2% theo chuẩn mới; phát triển các loại hình bảo hiểm, mở rộng
mạng lưới an sinh xã hội…

3.2.1 Giải pháp từ phía Nhà nước trong việc giải quyết việc làm cho người lao động.
người lao động.

– Nhà nước định chỉ tiêu việc làm mới trong kế hoạch phát triển kinh tế xã
hội 5 năm và hằng năm. Nhà nước có chính sách hỗ trợ tài chính, cho vay vốn,
giảm, miễn thuế và các biện pháp khuyến kích để người có khả năng lao động tự
giải quyết việc làm, để các tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế
phát triển nhiều nghề mới nhằm tạo nhiều việc làm cho người lao động.

– Nhà nước cần ban hành Luật Việc làm để quy định cụ thể về chính
sách việc làm của Nhà nước. Trong đó, Nhà nước không chỉ có trách nhiệm
tạo việc làm mà phải có trách nhiệm định hướng phát triển việc làm hướng

tới thúc đẩy và bảo đảm việc làm bền vững cho người lao động; có những
quy định về các giải pháp cụ thể của Nhà nước.

– Cần gắn kết chính sách việc làm với chính quá trình và kế hoạch tổng
thể về tái cấu trúc kinh tế theo hướng hiện đại và phát triển bền vững. chủ
động phát triển có tổ chức các thị trường lao động có nhiều tiềm năng và hiệu
quả kinh tế cao, nhất là thị trường lao động chất lượng cao về kinh tế nông
nghiệp, kinh tế biển, công nghệ thông tin và xuất khẩu lao động.

– Nhà nước tích cực, mở rộng các chính sách ưu đãi về giải quyết việc làm
để thu hút và sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số.

– Nhà nước có thêm các chính sách khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi
cho các cá nhân trong và ngoài nước, bao gồm cả người Việt Nam định cư ở
nước ngoài đầu tư phát triển kinh doanh nhằm tạo nhiều việc làm cho người lao
động. Sử dụng nhiều nhân công Việt Nam cũng là một trong những điều kiện
giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo luật pháp hiện hành.

– Quỹ quốc gia về việc làm phải được sử dụng một cách hợp lý, khoa học
vào các mục đích như : Hỗ trợ các tổ chức dịch vụ việc làm; Hỗ trợ các đơn vị
gặp khó khăn tạm thời để tránh cho người lao động không bị mất việc làm; Hỗ
trợ cho những đơn vị nhận người lao động bị mất việc làm theo đề nghị của cơ
quan lao động địa phương; Hỗ trợ quỹ việc làm cho người lao động bị tàn tật và
dùng để cho vay với lãi suất thấp để giải quyết việc làm cho một số đối tượng
thuộc diện tệ nạn xã hội ( mại dâm, nghiện hút…)

– Các biện pháp trực tiếp để giải quyết viêc làm như:

+ Thành lập tổ chức giới thiệu việc làm như các trung tâm giới thiệu việc
làm và các doanh nghiệp chuyên giới thiệu việc làm. Các tổ chức này có nhiệm
vụ tư vấn, giới thiệu việc làm cho NLĐ, cung ứng và giúp tuyển lao động theo

yêu cầu của NSDLD, thu thập và cung ứng thông tin về thị trường lao động. Nhờ
đó mà có thể giải quyết vấn đề việc làm được dễ dàng hơn.

+ Tăng cường chính sách gắn dạy nghề với việc làm. Có nghề nghiệp là
điều kiện tiên quyết đối với NLĐ để có thể nhanh chóng tìm được việc làm ổn
định.

+ Đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
lao động, khuyến khích tuyển dụng lao động và tự do hợp đồng.

+ Duy trì,bảo đảm việc làm cho Người lao động, chống sa thải nhân công
hàng loạt. từng bước xây dựng và thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp.

+ Bên cạnh các chính sách đó, Nhà nước có thể kết hợp đồng loạt các
chính sách về dân số, phân bố dân cư, cơ cấu lai lực lượng lao động, xóa đói
giảm nghèo gắn với giải quyết việc làm…

– Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cũng có vai trò rất quan trọng trong vấn đề này
đó là: Định hướng, hỗ trợ và kiểm tra chương trình việc làm của cấp huyện và
cấp xã. Lập quỹ giải quyết việc làm ( từ các nguồn ngân sách địa phương, khoản
hỗ trợ từ quỹ quốc gia về giải quyết việc làm do trung ương chuyển xuống và các
nguồn khác) để giải quyết việc làm cho người lao động. Phải tăng cường đôn
đốc, kiểm tra việc thực hiện các chương trình việc làm, việc sử dụng quỹ giải
quyết việc làm trong phạm vi địa phương theo các quy định của pháp luật.