Đề-2 – Lecture notes 1 – Câu 2: Trách nhiệm của sinh viên để thực hiện Công nghiệp hóa, hiện đại hóa – Studocu

DANH MỤC

Câu 2: T

rách nhiệm của sinh viên để

thực hiện Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở

V

iệt Nam trong

bối cảnh cách mạng Công nghiệp 4.

0

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU…………………………………………………………………………………………….

….

2

NỘI DUNG……………………………………………………………………………

.

3

I.

LÝ LUẬN CHUNG

VỀ CÔNG NGHIỆP

HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA……..

3

1.

Quan điểm công nghiệp hóa, hiện đại hóa……………………………………..

3

2.

Nội dung của quá trình Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước………..

.

6

3.

Một số thành tựu và hạn chế của quá trình Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước

ta

………………………………………………………………………………………………………….

….

.

7

3.1. T

hành tựu…………………………………………………………………………………………………

.7

3.2. Hạn chế…………………………………………………………………………………………….

8

4.

Biện pháp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa………………………………….

.

9

II. LIÊN HỆ

VỚI SINH VIÊN………………………………………………………..

….

10

1.

Sinh viên không thể đứng ngoài cuộc……………………………………………

.

10

2.

Sinh viên cần phải làm gì để đẩy mạng Công nghiệp hóa trong thời buổi phát

triển của công nghệ số 4.0………………………………………………………………..

….

.

12

KẾT L

UẬN………………………………………………………………………………

..

14

TÀI LIỆU

THAM KHẢO………………………………..

….

..

15