Để giải quyết vấn đề việc làm, theo em cần phải có những giải pháp nào?>

Đề bài

Để giải quyết vấn đề việc làm, theo em cần phải có những giải pháp nào?

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Liên hệ các biện pháp lâu dài và trước mắt:

– Biện pháp nâng cao chất lượng lao động.

– Biện pháp nhằm tạo ra nhiều việc làm đáp ứng cho số lao động thất nghiệp.

Lời giải chi tiết

Để giải quyết vấn đề việc làm, theo em cần phải có những giải pháp sau:

– Phân bố lại dân cư và nguồn lao động.

– Thực hiện tốt chính sách dân số, sức khỏe sinh sản.

– Thực hiện đa dạng hóa các hoạt động sản xuất, chú ý tới các hoạt động dịch vụ.

– Tăng cường hợp tác, liên kết để thu hút vốn đầu tư nước ngoài, mở rộng sản xuất hàng xuất khẩu.

– Mở rộng, đa dạng các loại hình đào tạo các cấp, các ngành nghề nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ lao động.

– Đẩy mạnh xuất khẩu lao động.

Loigiaihay.com