Công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước từ năm 1960 – Có thể nói rằng, đường lối công nghiệp hóa (CNH) – Studocu

I)

Công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước từ năm 1960 – 2020.

Có thể nói

rằng, đường lối

công nghiệp hóa

(CNH) đất nước đã

được hình thành

từ

Đại

hội

III

của

Đảng

(tháng

9/1960),

đ

ến

trước

khi

thực

hiện

đường

lối

đổi

mới,

chủ

trương

của

Đảng

ta

vẫn

“ưu

tiê

n

phát

triển

công

nghiệp

nặng

một

cách

hợp

trên

sở

phát

triển

nông

nghiệp

công

nghiệp

nhẹ”

(Đại

hội

IV

,

tháng

12/1976).

Để

giải

quy

ết

những

nhu

cầu

cấp

bách

của

đất

nước

cũng

như

đời

sống

của

người

dân

đặt

ra,

Đại

hội

VI

của

Đảng

(tháng

12/1986)

đã

hướng

trọng

tâm

vào

thực

hiện

mục

tiêu

3

chương

trình

kinh

tế

lớn,

bao

gồm

sả

n

xuất

lương

thực

thực

phẩm,

sản

xuất

hàng

tiêu

dùng

hàng

xuất

khẩu,

tiến

hành

CNH

theo

chế

kết

hợp

kế

ho

ạch

với

thị

trường.

Đến

Đại

hội

VII

của

Đảng

(tháng

6/1991), trước

sự

phát

triển mạnh

mẽ

của kh

oa học

công

nghệ, Đảng

ta

khẳng

định

yêu

cầu

của

tiến

trình

CNH

kết

hợp

chặt

chẽ

CNH

với

hiện

đại

hóa

(HĐH),

đồng

thời

xác

định

mục

tiê

u

“công

nghiệp

hóa

theo

hướng

hiện

đại

”.

Đến

Hội

nghị

T

rung

ương

7

khóa

VII

(năm

1994),

lần

đầu

tiên

Đảng

đưa

ra

khái

niệm

công

nghiệp

hóa,

hiện

đại

hóa

(CNH,

HĐH)

“quá

trình

chuyển

đổi

căn

bản, toàn

diện các

hoạt động

sản xuất, kinh

doanh, dịch

vụ và

quản lý

kinh tế, xã

hội,

từ sử

dụ

ng

lao động

thủ

công

chính

sang

sử

dụng

một

cách ph

ổ biế

n sức

lao

động

ng

với

công

nghệ,

phương

tiện

phương

pháp

tiên

tiến,

hiện

đại,

dựa

trên

sự

ph

át

triển

của

công

nghiệp

tiến

bộ

khoa

học

công

nghệ,

tạo

ra

năng

suất

lao

độ

ng

hội

cao”.

Nhận

thức

về

CNH,

HĐH

một

quá

trình

lâu

dài,

trong đ

ó có

những

giai

đoạn

với

những

mục

tiêu

ưu

tiên

khác n

hau, song

mục

tiêu

lâu

d

ài

được

Đảng

xác

định

đó

“cải

biến

nước

ta

thành

một

nước

công

nghiệp có

sở

vật chất

kỹ th

uật hiện

đại,

cơ cấu

kinh

tế hợp

lý,

quan

hệ

sản

xuất

tiến

b

ộ,

phù

hợp

với

trình

độ

phát

triển

của

sức

sả

n

xuất,

mức

sống

vật

chất

tinh

thần

cao,

quốc

phòng

an

ninh

vững

chắc,

dân

già

u,

nước

mạnh, xã hội công bằng, văn minh”.

II)

Chủ

trương

c

ông

nghiệp

h

óa,

hiện

đại

hóa

của

Đảng

từ

năm

2012-

2020.

1.

Quan điểm

1.1

Phát

triển

ứng

dụng

khoa

học

công

nghệ

quốc

sách

ng

đầu,

một

trong

những

động

lực

quan

trọng

nhất

để

phát

triển

kinh

tế

hội

bảo

vệ

Tổ

quốc;

một

nội

dung

cần

được

ưu tiê

n tập

trung

đầu

trước

một

bước

trong

hoạt

động

của

các

ngành,

các

cấp.

Sự

lãnh

đạo

của

Đảng,

năng

lực

quản

của

Nhà

nước

tài

năng,