Cách hạch toán tiền lương và bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ)

Quy định

Ngày ban hành

Ngày hiệu lực

Nội dung

Bộ Luật Lao động 2012
Luật số: 10/2012/QH13

18/06/2012

01/05/2013

Quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức  về lao động.

Nghị định 05/2015/NĐ-CP

12/01/2015

01/03/2015

Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Bộ luật lao động 2012, trong đó có một số nội dung quan trọng về tiền lương, trợ cấp thôi việc, mất việc làm.

Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH

23/6/2015

08/08/2015

 Hướng dẫn cách tính tiền lương làm việc vào ban đêm, tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm.

LUẬT VIỆC LÀM 2013
Luật số: 38/2013/QH13

16/11/2013

01/01/2015

Quy định về các chính sách hỗ trợ tạo việc làm; đánh giá, cấp chứng chỉ hành nghề quốc gia; tổ chức hoạt động dịch vụ việc làm…

NGHỊ ĐỊNH 90/2019/NĐ-CP 

 

15/11/2019

 01/01/2020

Nghị định này quy định mức lương tối thiểu vùng 2020

Nghị định 49/2013/NĐ-CP

14/05/2013

1/7/2013

Hướng dẫn xây dựng thang bảng lương

Nghị định 121/2018/NĐ-CP

13/09/2018

01/11/2018

Nghị định 121/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 49/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động 2012 về tiền lương.

Nghị định 72/2018/NĐ-CP

15/05/2017

01/07/2018

Nghị định 72/2018/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. (thay thế Nghị định 47/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017)

 Bộ luật Lao động mới số 45/2019/QH14

20/11/2019

01/01/2021

Bộ luật Lao động quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao động.
Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Bộ luật này có hiệu lực

BẢO HIỂM

Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH

31/07/2015

15/09/2015

Hướng dẫn chi tiết một số nội dung về bảo hiểm thất nghiệp.

LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI – Luật số: 58/2014/QH13

 

20/11/2014

01/01/2016

Luật này quy định chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm xã hội, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động; cơ quan bảo hiểm xã hội; quỹ bảo hiểm xã hội; thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội và quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội.

LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ SỬA ĐỔI 2014 (Số: 46/2014/QH13)
 
 

13/06/2014

01/01/2015

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ

Quyết định

595/QĐ-BHXH

14/04/2017

01/05/2017

Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ, BNN); cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2017 và thay thế Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015

Quyết định
số 888/QĐ-BHXH 

16/7/2018

01/7/2018.

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam 

Thông tư

59/2015/TT-BLĐTBXH

29/12/2015

15/02/2016

Hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc, hướng dẫn Nghị định 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc với các nội dung về các chế độ BHXH bắt buộc; Quỹ bảo hiểm xã hội

CÔNG ĐOÀN

Nghị định Số: 191/2013/NĐ-CP

21/11/2013

10/1/2014

Nghị định này quy định chi tiết về tài chính công đoàn.

Quyết định số 1609/QĐ-TLĐ

22/10/2019

2020

Quy định về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2020

BÁO CÁO SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Thông tư Số: 23/2014/TT-BLĐTBXH

29/08/2014

20/10/2014

Thông tư này hướng dẫn thực hiện về chỉ tiêu tạo việc làm tăng thêm, tuyển lao động, báo cáo sử dụng lao động, lập và quản lý sổ quản lý lao động theo quy định tại Nghị định số 03/2014/NĐ-CP.

XỬ PHẠT VI PHẠM

NGHỊ ĐỊNH 28/2020/NĐ-CP
 

01/03/2020

15/04/2020

Nghị định này quy định về hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt, thẩm quyền lập biên bản, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.