Bạn có biết biểu mẫu biên bản xử lý học sinh vi phạm như thế nào không? Nếu chưa thì hãy cùng tìm hiểu ở bài viết này nhé. Dưới đây là một vài mẫu biên bản phổ biến và một số lưu ý khi sử dụng nó nhé. 

Biên bản xử lý đối với học sinh vi phạm – mẫu 1

Đây là mẫu biên bản dùng để xử lý học sinh vi phạm trong giờ học. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————

BIÊN BẢN 

Xử Lý Học Sinh Vi Phạm Nội Quy Trong Nhà Trường

Ngày……….tháng………..năm ………………

Hôm nay, tại lớp ………………. Trường ……………………………………………………………….

Thành phần giám thị gồm: 

1.…………………………………………….……………………………………………..

2..…………………………………………….…………………………………………….

3..…………………………………………….…………………………………………….

4..…………………………………………….…………………………………………….

Tiến hành lập biên bản em:…………..……………………………………………………..

Đã vi phạm các nội quy sau:

…..…………………………………………….…………………………………………….

…..…………………………………………….…………………………………………….

…..…………………………………………….…………………………………………….

trong giờ học môn:………………………………………………………………………….

– Ý kiến của giáo viên bộ môn:

…..…………………………………………….…………………………………………….

…..…………………………………………….…………………………………………….

…..…………………………………………….…………………………………………….

– Ý kiến của lớp:

…..…………………………………………….…………………………………………….

…..…………………………………………….…………………………………………….

…..…………………………………………….…………………………………………….

– Ý kiến của học sinh vi phạm:

…..…………………………………………….…………………………………………….

…..…………………………………………….…………………………………………….

…..…………………………………………….…………………………………………….

Học sinh vi phạm

(Ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện của lớp
(Ký và ghi rõ họ tên)
Giáo viên bộ môn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Biên bản xử lý vi phạm

Biểu mẫu biên bản xử lý học sinh vi phạm – mẫu 2

Mẫu biên bản thứ 2 này phù hợp dùng trong một lớp học. Thông thường sẽ do giáo viên chủ nhiệm cùng bạn học trong lớp ghi. Bạn học này thường là lớp trưởng hoặc lớp phó.

TRƯỜNG ……………………
LỚP:……………
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—o0o—

BIÊN BẢN
Xử Lý Học Sinh Vi Phạm 

Hôm nay, vào hồi ………giờ ……..phút, ngày ………tháng ………năm ………..

Tại phòng ………………………………………………

Chúng tôi bao gồm:

Giáo viên chủ nhiệm:………………………………………………………..……………………..

Cùng……………………………………………………………………………….……………………

Tiến hành lập biên bản xử lý em:………………… vì đã vi phạm nội quy của trường học về ……………………………………… lần thứ ………….

Ý kiến của giáo viên chủ nhiệm:

……………………………………………… ………………………………………………

……………………………………………… ……………………………………………… 

Ý kiến của đại điện lớp:

……………………………………………… ………………………………………………

……………………………………………… ………………………………………………

Ý kiến của học sinh vi phạm:

……………………………………………… ………………………………………………

……………………………………………… ………………………………………………

Sau khi thảo luận, chúng tôi thống nhất xử lý em………………………………… với hình thức ……………………………………………………………………………………………….

Trong thời hạn……………………………………………… 

Em………………………………………………….sẽ thi hành biện pháp kỷ luật trên kể từ thời điểm này cho đến khi hết thời hạn kỷ luật.

Biên bản kết thúc vào hồi ….. giờ …… phút cùng ngày.

Học sinh vi phạm

(Ký và ghi rõ họ tên)

Phụ huynh của học sinh
(Ký và ghi rõ họ tên)
Giáo viên chủ nhiệm
(Ký và ghi rõ họ tên)

Biên bản xử lý đối với học sinh vi phạm – mẫu 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———–

BIÊN BẢN
Xử Lý Học Sinh Vi Phạm 

Hôm nay, vào hồi ………giờ……….phút, ngày ……..….tháng………….năm ……..……..

Tại lớp ………………….Trường …………………………………………………….

Chúng tôi bao gồm có :

1.……………………………………………. Chức vụ :…………………………………..

2.……………………………………………. Chức vụ:……………………………………

 

3.……………………………………………. Chức vụ:……………………………………

4.……………………………………………. Chức vụ:……………………………………

Tiến hành lập biên bản học sinh: …………………………………………………………………………….. 

đã vi phạm nội quy…………………………………………………………………….. lần thứ …………..

Nội dung

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Biên bản xử lý vi phạm

Cam kết của học sinh vi phạm

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Biên bản đã được đọc cho cả lớp cùng nghe, các thành phần đã đồng ý và ký.

Biên bản kết thúc vào hồi………giờ………phút cùng ngày.

……………………..,ngày ……tháng ……năm 20……
Học sinh vi phạm nội quy
(Ký,ghi rõ họ tên)
Lớp trưởng
(Ký,ghi rõ họ tên)
Giáo viên chủ nhiệm
(Ký,ghi rõ họ tên)

Biểu mẫu biên bản xử lý học sinh vi phạm – mẫu 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

BIÊN BẢN
Xử Lý Học Sinh Vi Phạm 

Hôm nay, vào ….. giờ ….. phút, ngày ….. tháng …… năm …………….

Tôi là: …………………….. , giáo viên chủ nhiệm của lớp ……………..

Đã xử lý học sinh vi phạm như sau:

Họ và tên học sinh vi phạm:……………………….là học sinh lớp ……….. năm học ……………..

Lý do xử phạt: ………………………………………….………………………………….…

………………………………………….………………………………………………………

………………………………………….………………………………………………………

Biện pháp xử lý:

Giáo viên chủ nhiệm mời ông (bà):……………………….…………………………………….,

là phụ huynh của em………………………………………… đến họp và thông báo về nội dung vi phạm nội quy của em. Và đồng thời để phụ huynh và học sinh có lời cam kết.

Phụ huynh của học sinh cam kết:

………………………………………… ……………………………………….…………..

………………………………………… ……………………………………….…………..

Học sinh cam kết:

………………………………………… ……………………………………….…………..

………………………………………… ……………………………………….…………..

Biên bản kết thúc vào lúc ….giờ ….. phút cùng ngày.

……………………..,ngày ……tháng ……năm 20……
Học sinh vi phạm nội quy
(Ký,ghi rõ họ tên)
Phụ huynh học sinh
(Ký,ghi rõ họ tên)
Giáo viên chủ nhiệm
(Ký,ghi rõ họ tên)

Biên bản xử lý đối với học sinh vi phạm – mẫu 5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

BIÊN BẢN
Xử Lý Học Sinh Vi Phạm 

Hôm nay, vào lúc…..giờ….phút, ngày…..tháng …..năm ……

Tại phòng học của lớp …………………………………………………………..

Với thành phần gồm:

Họ và tên giáo viên: ………………………………………. dạy môn: ……………………..

Cùng toàn thể học sinh lớp ……………………………………………………………………

Xử lý học sinh: ……………………………………………………………………………………

Vì đã phạm các lỗi sau đây:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

 

Học sinh vi phạm nội quy
(Ký,ghi rõ họ tên)
Cán bộ lớp (Lớp trưởng)
(Ký,ghi rõ họ tên)
Giáo viên chủ nhiệm
(Ký,ghi rõ họ tên)

Biên bản xử lý vi phạm Điều cần biết khi viết biên bản xử lý học sinh vi phạm 

Biểu mẫu biên bản xử lý học sinh vi phạm là biểu mẫu được tạo ra để ghi chép về việc xử lý học sinh. Thường là những em học sinh vi phạm nội quy nhà trường. 

Khi viết biểu mẫu cần nêu rõ thông tin của học sinh bị phạt. Kèm vào đó là chi tiết về lỗi vi phạm và hình thức xử phạt. Trong trường hợp học sinh phạm lỗi quá nghiêm trọng, hãy tham khảo thêm mẫu biên bản về đình chỉ học tập. 

 

Trên đây là những biểu mẫu biên bản xử lý học sinh vi phạm tại nhà trường. Hãy sử dụng nó đúng cách nhé. Cảm ơn các nhà giáo đã đọc bài viết!

Tin liên quan