Biểu Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn điện tử

Trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử, việc có những sai sót là lỗi không thể tránh khỏi. Khi viết hóa đơn hay đánh máy thì việc viết sai hóa đơn đôi khi xảy ra. Kế toán thường gặp những lỗi trong hóa đơn là không thể tránh khỏi. Bởi vậy, kế toán thường xuyên tiếp xúc với biểu mẫu biên bản này. Tuy nhiên, đôi khi các kế toán viên chưa rõ cách sử dụng biên bản. Ngay sau đây hãy cùng chúng tôi trả lời câu hỏi khi làm hóa đơn điện tử có những lỗi thường gặp gì? Tìm hiểu Biểu mẫu biên bản thu hồi hóa đơn điện tử nhé.

Khi làm hóa đơn điện tử những lỗi thường gặp?

Trong công tác nghiệp vụ thiết lập các hóa đơn điện tử, có tồn tại những sai sót. Đôi khi kế toán viên thường gặp phải một số lỗi cơ bản khi làm hóa đơn. Các lỗi như sai ngày tháng lập hóa đơn, địa chỉ, mã số thuế, sai tên công ty,… Và khi gặp những lỗi, kế toán viên cần lập biên bản để xử lý.

Trường hợp hóa đơn đã hoàn chỉnh, giao cho người mua nhưng bên bán chưa giao hàng hóa. Bên bán chưa cung ứng dịch vụ hay hóa đơn đã lập và đã giao cho người mua. Khi đó người bán, người mua chưa kê khai Thuế. Khi đó nếu phát hiện có lỗi sai phải hủy bỏ hóa đơn. Vào trường hợp này, người bán và người mua cần lập biên bản thu hồi hóa đơn điện tử. Sau đó thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai.

Trường hợp hóa đơn điện có lỗi những đã gửi cho người mua. Hóa đơn điện tử bị sai sót, chưa kê khai thuế thì hai bên hoàn toàn có thể lập biên bản thu hồi hóa đơn đó. Trên biên bản thu hồi hóa tùy vào từng trường hợp mà có những nội dung khác nhau. Tuy nhiên, trên biên bản đó cần ghi rõ nội dung được cam kết giữa hai bên. Hai bên cần tuân thủ không kê khai thuế cho hóa đơn bị sai đó, đồng thời 2 bên đồng ý hủy hóa đơn bị sai đó.

Biểu mẫu biên bản thu hồi hóa đơn điện tử

Biểu Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn điện tử

Hóa đơn giữa hai bên mua và bên bán khi lập có sai sót nhưng chưa được kê khai thuế. Lúc này hai bên mua và bán phải lập biên bản thu hồi hóa đơn đã lập có lỗi sai. Hai bên cần lập hóa đơn mới thay thế. Sau đây hãy tham khảo biểu mẫu biên bản của việc tiến hành thu hồi hóa đơn điện tử nhé.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————————–

BIỂU MẪU BIÊN BẢN VIỆC THU HỒI HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ GIỮA HAI BÊN MUA VÀ BÊN BÁN ĐÃ LẬP

Quyết định theo Số 0123/BBTHHĐ

Biểu mẫu của việc thu hồi mẫu hóa đơn điện tử được lập căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC. Thông tư theo ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính theo hướng dẫn thi hành của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP.

Hôm nay, ngày     tháng      năm 20.  Đại diện hai bên ký biểu mẫu gồm có:

BÊN A
Địa chỉ:
Điện thoại liên hệ:                              MST:
Do Ông (Bà):                                     Chức vụ:

BÊN B:
Địa chỉ :
Điện thoại liên hệ:                             MST:
Do Ông (bà)                                      Chức vụ:

Hai bên mua và bên bán thống nhất lập biểu mẫu thu hồi hóa đơn 01GTKT3/001 đã lập nhưng có các lỗi. Hóa đơn có ký hiệu: AA/13P theo số          được ký vào ngày. Biểu mẫu lập ra để xóa bỏ hóa đơn điện tử theo quy định. Từ khi ký biểu mẫu này sẽ xuất thay thế bằng hóa đơn số 01GTKT3/001. Hóa đơn có ký hiệu: AA/13P theo số         ngày

Lý do lập Biểu Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn điện tử:

Chúng tôi (bên A và bên B) cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi hóa đơn. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc xóa bỏ hóa đơn này.
Biên bản này lập và được ký kết thành 02 bản. Do đó, Bên A giữ 01 bản và Bên B giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

Lưu ý khi lập Biểu Mẫu biên bản khi tiến hành thu hồi hóa đơn điện tử

Lưu ý vào trường hợp khi một trong hai bên phát hiện ra hóa đơn GTGT có lỗi sai. Lỗi sai về các thông tin về ngày, tháng, năm. Sai về ghi mã số thuế, thuế suất, tiền thuế, sai tên hàng hóa, thành tiền,… Những lỗi sai này gộp chung gọi là hóa đơn viết sai. Nếu đã kê khai hóa đơn thì bên bán và bên mua phải lập biên bản thu hồi hóa đơn. Hai bên cần điều chỉnh hóa đơn những lỗi sai sót và sau đó lập hóa đơn điều chỉnh.

Biểu Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn điện tử

Mẫu biên bản hủy hóa đơn được dùng để ghi nhận những việc sai sót của hóa đơn. Từ đó dẫn đến phải hủy hóa đơn và cam kết của hai bên không kê khai thuế. Vì thế hóa đơn đã giao đã viết sai cần phải hủy. Khi lập biên bản thu hồi hóa đơn điện tử cần phải thể hiện rõ lý do thu hồi hóa đơn. Người bán cần gạch chéo các liên lưu giữ số hóa phát hiện đơn lập sai. Sau đó việc cần làm đó là lập lại hóa đơn mới theo quy định.

Như vậy, qua bài viết trên chúng tôi và quý bạn đọc đã trả lời câu hỏi Khi làm hóa đơn điện tử thì có những lỗi thường gặp thế nào. Tìm hiểu về Biểu mẫu của biên bản khi thu hồi hóa đơn điện tử. Qua đó quý bạn đọc có thể biết được những Lưu ý khi lập Biểu Mẫu của việc lập biên bản thu hóa đơn điện tử.