Ban Nghiên cứu các vấn đề xã hội

Ban Nghiên cứu các vấn đề xã hội

Ban Nghiên cứu các vấn đề xã hội

Điện thoại: +84 – 08044460

Chức năng, nhiệm vụ:

  1. Nghiên cứu chính sách về phát triển bền vững; nghiên cứu về tài nguyên, môi trường, biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh.

  2. Nghiên cứu về xã hội như: lao động, việc làm, nguồn nhân lực, giáo dục, y tế, phân phối thu nhập, bất bình đẳng trong phân phối thu nhập, bất bình đẳng giới, nghèo đói…

  3. Nghiên cứu cơ chế, chính sách quản lý, cung ứng và phát triển các loại hình dịch vụ công.

  4. Nghiên cứu mối quan hệ giữa các vấn đề xã hội với tăng trưởng, phát triển bền vững.

  5. Nghiên cứu chính sách khoa học và công nghệ.

        g. Thực hiện nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

Lãnh đạo Ban:

Phó Trưởng ban:  Ths. Lưu Đức Khải 

Phó trưởng ban: TS. Hồ Công Hòa

Danh sách cán bộ Ban:

– Ths. Nguyễn Hoàng Anh

– Ths. Hoàng Văn Cương

– Ths. Trần Trung Hiếu

– Ths. Nguyễn Thị Huy

– TS. Đinh Khánh Lê

– Ths. Bế Thu Trang

– TS. Nguyễn Hải Thanh

– TS. Đặng Ngọc Trâm

– Ths. Nguyễn Thị Thùy Trang