Bài Thu Hoạch Đảng Viên hay chi tiết đầy đủ nhất hiện nay

Đối với những bài thu hoạch Đảng viên sẽ không do bất kỳ một cá nhân nào tự khai thác cả. Mà phải thông qua những câu hỏi chi tiết. Thông qua đó mới có thể đánh giá được các yêu cầu để trở thành một Đảng viên chính thức. Xét duyệt dựa trên các tiêu chí như người viết có biết quan điểm về đảng như thế nào? Hay biết gì về việc tổ chức Đảng không,… Sau khi đã đạt yêu cầu sẽ được kết nạp vào Đảng. Sau những buổi tham gia lớp Đảng viên, các bạn phải hoàn thành bài thu hoạch để xét duyệt Đảng viên. Nhưng nhiều người khá lúng túng không biết viết như thế nào. Thì nội dung dưới đây sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn.

Bài thu hoạch đảng viên

Bài thu hoạch Đảng viên là gì?

Bài thu hoạch Đảng viên là bài thu hoạch của mỗi cá nhân sau khi tham gia lớp Đảng viên. Thông qua những bài này để xem xét sự hiểu biết về Đảng cộng sản Việt Nam đến đâu.

Tùy vào việc học và làm việc khác nhau sẽ có bài thu hoạch riêng liên quan đến: Bản thân, bài thu hoạch của công an, giáo viên,… 

Những câu hỏi thường gặp trong bài thu hoạch đảng viên mới

Một số câu hỏi thường gặp trong bài thu hoạch Đảng viên mới dưới đây, các bạn tham khảo nhé!

 • Trình bày chi tiết về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và định hướng về hệ thống chính trị  ?
 • Về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn của đảng viên được quy định như thế nào trong Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam? những việc mà Anh/chị cần phải làm gì, phấn đấu ra sao để trở thành đảng viên?
 • Phân tích các nội dung đã được học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trong thời kỳ hiện nay?
 • Nhận thức về chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là gì?
 • Phân tích những truyền thống quý giá của Đảng Cộng sản Việt Nam? Những truyền thống đó được Đảng ta giữ gìn và phát huy như thế nào?

 

Hướng dẫn viết bài thu hoạch Đảng Viên 

Tuy nhiên, câu hỏi của các bài thu hoạch Đảng viên ở mỗi cấp cơ sở là khác nhau và có vô số kể những câu hỏi. Vì vậy Luật Hoàng Phi không thể hướng hết tất cả những câu hỏi nằm ở phạm vi của bài viết được. Do vậy, Luật Hình Phi chỉ có thể gợi ý một số câu hỏi chủ yêu như sau.

Bài thu hoạch đảng viên

Thứ nhất là về định hướng của hệ thống chính trị Việt Nam

Tính nhất nguyên của chính trị

 • Chế độ chính trị một Đảng duy nhất cầm quyền và không tồn tại các đảng chính trị đối lập.
 • Hệ thống chính trị của Việt Nam đã gắn liền với vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
 • Nhất nguyên về tư tưởng, toàn bộ hệ thống chính trị đều được hoạt động và tổ chức  trên  nền tảng: Chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Tính thống nhất được thể hiện qua những yếu tố sau:

Sự lãnh đạo thống nhất của một đảng cầm quyền là duy nhất.

 • Về mục tiêu chính trị là xây dựng chủ nghĩa xã hội: Công bằng, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, văn minh.
 • Nguyên tắc cơ bản là tập trung dân chủ và  tổ chức ở từng cấp, ngành, từ trung ương đến địa phương.

Sự gắn bó mật thiết với nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân.

 • Sự gắn bó mật thiết giữa nhân dân. Và hệ thống chính trị được thể hiện qua các yếu tố sau: Sự gắn bó với nhân dân là quy luật tồn tại của Đảng. Là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng
 • Nhà nước Việt Nam là nhà nước của dân, do dân và vì dân. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội là một hình thức tập hợp của chính các tầng lớp nhân dân.
 • Mỗi tổ chức chính trị trong hệ thống chính trị là phương thức thực hiện các quyền làm chủ của nhân dân.

Sự kết hợp giữa tính dân tộc và tính giai cấp của hệ thống chính trị

 • Hệ thống chính trị của Việt Nam có đặc điểm nổi bật là đại diện cho nhiều tầng lớp nhân dân và giai cấp . Các giai cấp và các tầng lớp nhân dân được đại diện bởi các tổ chức trong hệ thống chính trị. Và đều đã thừa nhận vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân. Vì vậy mà hệ thống chính trị Việt Nam mang bản chất của giai cấp công nhân và mang tính dân tộc.
 • Sự kết hợp đó được thể hiện rõ trong bản chất của từng tổ chức. Đảng Cộng sản Việt Nam được xem là đội tiên phong của giai cấp công nhân. Và của nhân dân lao động và cả dân tộc. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Với dân tộc. Và cả giai cấp tạo nên sức mạnh của toàn bộ hệ thống chính trị.

Thứ hai là hệ thống chính trị và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam 

Hệ thống chính trị của Việt Nam là do Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền. Đây là sự lựa chọn của dân tộc, tất yếu khách quan. Và tất yếu lịch sử và có cơ sở pháp lý, cơ sở đạo lý.

Khi chỉ là Đảng duy nhất cầm quyền, nên sự lãnh đạo của Đảng đòi hỏi phải có sự điều hành của nhà nước. Và có sự phân định sự lãnh đạo của Đảng đối với việc quản lý.

Đảng ta vừa là thành viên của hệ thống chính trị vừa là lực lượng lãnh đạo. Do vậy phải xác định rõ vai trò lãnh đạo của Đảng, tư cách thành viên. Và khả năng độc lập của mỗi thành viên trong các mối quan hệ.

Vai trò cầm quyền và lãnh đạo của Đảng luôn được xác định cụ thể trong từng tổ chức của hệ thống chính trị. Nếu mơ hồ hoặc thiếu sự cụ thể  về vai trò. Thì sẽ làm ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của Đảng.

Trong thời kỳ mới, sự lãnh đạo của Đảng đòi hỏi phải có sự đổi mới. Và nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức Đảng cộng sản. Với mục đích là phát triển kinh tế theo hướng hội nhập. Nhưng vẫn giữ nguyên màu sắc của chủ nghĩa xã hội, của dân tộc Việt Nam.

 

Đó là tất cả những thông tin liên quan đến bài thu hoạch Đảng viên, mời các bạn tham khảo qua nhé.