Triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết chung

Ảnh minh họa

Thông tư nêu rõ, đặc điểm của sản phẩm bảo hiểm liên kết chung là cơ cấu phí bảo hiểm
và quyền lợi bảo hiểm được tách bạch giữa phần bảo hiểm rủi ro và phần
đầu tư. Bên mua bảo hiểm được linh hoạt trong việc xác định phí bảo hiểm
và số tiền bảo hiểm theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm.

Bên mua bảo hiểm được hưởng toàn bộ kết quả đầu tư từ quỹ liên kết chung của doanh nghiệp bảo hiểm nhưng không thấp hơn tỷ suất đầu tư tối thiểu được doanh nghiệp bảo hiểm cam kết tại hợp đồng bảo hiểm.

Thông tư quy định rõ điều kiện đối với doanh nghiệp bảo hiểm triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết chung. Theo đó, khi triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết chung, doanh nghiệp bảo hiểm phải đáp ứng được các điều kiện: Biên khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm lớn hơn biên khả năng thanh toán tối thiểu 100 tỷ đồng; có hệ thống công nghệ thông tin phù hợp để quản lý và kiểm soát quỹ liên kết chung một cách thận trọng và hiệu quả.

Về quyền lợi bảo hiểm rủi ro, doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thỏa thuận về quyền lợi bảo hiểm rủi ro nhưng phải bảo đảm số tiền bảo hiểm tối thiểu không thấp hơn 5 lần phí bảo hiểm định kỳ năm đầu đối với hợp đồng bảo hiểm đóng phí định kỳ hoặc không thấp hơn 125% số phí bảo hiểm đối với hợp đồng bảo hiểm đóng phí một lần.

Bên mua bảo hiểm được hưởng quyền lợi từ kết quả đầu tư của quỹ liên kết chung với tỷ suất đầu tư tối thiểu quy định tại hợp đồng bảo hiểm.

Doanh nghiệp bảo hiểm chỉ được phép tính các loại phí được quy định dưới đây: Phí ban đầu; phí bảo hiểm rủi ro; phí quản lý hợp đồng bảo hiểm; phí quản lý quỹ; phí hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm.

Các loại phí khác (nếu có) phải được Bộ Tài chính chấp thuận bằng văn bản.

Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm công bố chính xác, đầy đủ và kịp thời cho bên mua bảo hiểm các thông tin liên quan đến hợp đồng bảo hiểm liên kết chung đã giao kết. Thông tin cung cấp cho bên mua bảo hiểm phải phù hợp với sản phẩm bảo hiểm liên kết chung được Bộ Tài chính phê chuẩn.

Bên mua bảo hiểm có quyền yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp đầy đủ thông tin và giải thích các điều kiện, điều khoản bảo hiểm để nhận thức được các rủi ro liên quan khi giao kết hợp đồng bảo hiểm liên kết chung.

Hợp đồng bảo hiểm liên kết chung phải phù hợp với quy định của pháp luật và có đầy đủ các thông tin: Chính sách đầu tư, mục tiêu, cơ cấu đầu tư tài sản của quỹ liên kết chung; tỷ lệ, số tiền cụ thể và mức tối đa của các khoản phí liên quan đến hợp đồng bảo hiểm liên kết chung được tính cho khách hàng; tỷ lệ phân bổ phí bảo hiểm để đầu tư vào quỹ liên kết chung; cách thức xác định quyền lợi đầu tư từ quỹ liên kết chung; các lựa chọn để bên mua bảo hiểm thay đổi quyền lợi rủi ro, tỷ lệ phí bảo hiểm phân bổ vào quỹ liên kết chung và thời gian gia hạn nộp phí bảo hiểm.

Bộ Tài chính cũng quy định doanh nghiệp bảo hiểm phải luôn duy trì khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật. Biên khả năng thanh toán tối thiểu đối với các hợp đồng bảo hiểm liên kết chung bằng 4% dự phòng nghiệp vụ cộng với 0,3% số tiền bảo hiểm chịu rủi ro. Biên khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm phải cao hơn biên khả năng thanh toán tối thiểu là 100 tỷ đồng.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/06/2016.

Lan Phương