Sử dụng iPhone trong chế độ tập trung Ngủ

Sử dụng iPhone trong chế độ tập trung Ngủ

Chế độ tập trung Ngủ lọc các thông báo và cuộc gọi điện thoại, đồng thời báo cho người khác biết rằng bạn không rảnh. Chế độ tập trung Ngủ bắt đầu vào giờ đi ngủ mà bạn đặt lịch trong ứng dụng Sức khỏe , nhưng bạn có thể đặt lịch chế độ tập trung Ngủ để bắt đầu sớm hơn bằng cách đặt khoảng thời gian thư giãn trước giờ đi ngủ.

Ghi chú: Bạn có thể tùy chỉnh chế độ tập trung Ngủ để cho phép các thông báo quan trọng với bạn và cuộc gọi điện thoại từ những người quan trọng với bạn làm gián đoạn. Đi tới Cài đặt  > Tập trung > Ngủ, sau đó tùy chỉnh các tùy chọn của bạn. Hãy xem Thiết lập chế độ tập trung.

Nếu bạn thư giãn trước khi ngủ bằng cách sử dụng iPhone cho các hoạt động như đọc sách hoặc nghe nhạc, bạn có thể chọn phím tắt cho những hoạt động này trong chế độ tập trung Ngủ.

Bạn cũng có thể ẩn màn hình chế độ tập trung Ngủ để sử dụng các tính năng khác của iPhone.

Chọn một phím tắt để giúp bạn thư giãn trước khi ngủ

 1. Trên màn hình chế độ tập trung Ngủ, hãy chạm vào Phím tắt.

 2. Thực hiện một trong các tác vụ sau:

  • Chọn một hoạt động.

  • Chạm vào Sửa để thêm hoặc xóa phím tắt khỏi màn hình.

Quay lại ứng dụng được mở sau cùng trong chế độ tập trung Ngủ

 1. Chạm vào Bỏ qua ở cuối màn hình chế độ tập trung Ngủ.

 2. Thực hiện một trong các tác vụ sau:

  • Trên iPhone có Face ID: Vuốt lên.

  • Trên iPhone có nút Home: Nhấn nút Home.

 3. Để hiển thị lại màn hình chế độ tập trung Ngủ, hãy nhấn nút sườn hoặc nút Nguồn (tùy thuộc vào kiểu máy của bạn).

Chế độ tập trung Ngủ vẫn có hiệu lực trong khoảng thời gian giờ đi ngủ hiện tại của bạn. Để tắt chế độ tập trung Ngủ cho khoảng thời gian giờ đi ngủ hiện tại, hãy mở Trung tâm điều khiển, sau đó chạm vào nút chế độ tập trung Ngủ.