Pháp luật đại cương thi giữa kì 1 chương 1-4 – PLDC – Chương 1 – Những vấn đề cơ bản về NHÀ NƯỚC – Studocu

PLDC – Chương 1 – Những vấn đề cơ bản về NHÀ NƯỚC

Giảng viên: Đặng Thị Kim Nguyên
1 quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin thì nguyên nhân chủ yếu làm
xuất hiện nhà nước là:

Do ý chí của con người trong xã hội
Do sự phân công lao động trong xã hội
Do sự phân hóa giai cấp và đấu tranh giai cấp trong xã hội
Do con người trong xã hội phải hợp sức lại để đắp đê, chống bão lụt, đào kênh
làm thủy lợi hay chống giặc ngoại xâm
2ã hội từ xưa đến nay đã trải qua bao nhiêu kiểu Nhà nước?
4 kiểu Nhà nước
5 kiểu Nhà nước
2 kiểu Nhà nước
3 kiểu Nhà nước
3ộc tính chung của bản chất Nhà nước là:
Tính giai cấp, tính xã hội và tính cưỡng chế
Tính giai cấp
Tính giai cấp và tính xã hội
Tính xã hội
4ình thái kinh tế – xã hội nào là chưa có Nhà nước?
Hình thái kinh tế – xã hội cộng sản nguyên thủy
Hình thái kinh tế – xã hội tư bản chủ nghĩa
Hình thái kinh tế – xã hội phong kiến
Hình thái kinh tế – xã hội chiếm hữu nô lệ
5 .Bản chất giai cấp của nhà nước được thể hiện như thế nào?
Nhà nước là công cụ sắc bén nhất để quản lý mọi mặt đời sống xã hội
Nhà nước là bộ máy trấn áp đặc biệt của giai cấp này đối với giai cấp khác
Nhà nước là công cụ để giải quyết các vấn đề của đời sống xã hội
Nhà nước là công cụ để bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội
6ình thức nhà nước Việt Nam dưới góc độ chính thể nào?
Hình thức chính thể quân chủ chuyên chế
Hình thức chính thể quân chủ lập hiến

Hình thức chính thể cộng hòa dân chủ nhân dân
Hình thức chính thể cộng hòa dân chủ tư sản
7ình thức cấu trúc của nhà nước Việt Nam là hình thức nào sau đây?
Nhà nước xã hội chủ nghĩa
Nhà nước liên minh
Nhà nước đơn nhất
Nhà nước liên bang
8ên nhân cốt lõi của sự ra đời nhà nước là:
Kết quả của nền sản xuất hàng hoá cùng những hoạt động thương nghiệp.
Nhu cầu về sự cần thiết phải có một tổ chức để dập tắt xung đột giai cấp.
Kết quả của 3 lần phân công lao động trong lịch sử.
Nhu cầu về sự cần thiết phải có một tổ chức thay thế thị tộc – bộ lạc.
9à nước nào dưới đây có hình thức chính thể quân chủ?
Pháp
Trung Quốc
Thái Lan
Cả 3 Pháp, Trung Quốc, Thái Lan
10à nước nào dưới đây không thuộc kiểu nhà nước xã hội chủ nghĩa?
Triều Tiên
CuBa
Campuchia
Trung Quốc
A. Nhà nước là một bộ máy trấn áp giai cấp.
B. Nhà nước là một 11ính giai cấp của nhà nước thể, hiện ở chỗ:
bộ máy của giai cấp này thống trị giai cấp khác.
C. Nhà nước ra đời là sản phấm của xã hội có giai cấp.
Cả A, B, C
12ủ quyền quốc gia là:
A. Quyền độc lập tự quyết của quốc gia trong lĩnh vực đối nội.
B. Quyền độc lập tự quyết của quốc gia trong lĩnh vực đối ngoại.
C. Quyền ban hành văn bản pháp luật.
Cả A, B, C

A. Tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại
B. Tương trợ tư pháp giữa các quốc gia.
C. Tăng cường các mặt hàng xuất khẩu công nghệ cao.
Cả A, B, C.
19áp luật đại cương nghiên cứu vấn đề gì?
Kinh tế
Nhà nước và pháp luật
Các đảng phái chính trị
Lý luận về nhà nước
20 điểm nào cho rằng nhà nước ra đời bởi sự thỏa thuận giữa các công
dân:

Học thuyết thần quyền
Học thuyết Mác-Lênin
Học thuyết gia trưởng
Học thuyết khế ước xã hội
21ọn đáp án đúng:
Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước độc lập, có chủ quyền,
thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời.
Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước độc lập, có chủ quyền ,
bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời.
Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước độc lập, có chủ quyền,
thống nhất, bao gồm đất liền, vùng biển và vùng trời.
22ình thái kinh tế – xã hội không tồn tại kiểu nhà nước tương ứng là:
Phong kiến
Công xã nguyên thủy
Chiếm hữu nô lệ
Tư bản chủ nghĩa
23ác kiểu nhà nước trong lịch sử đều có đặc điểm giống nhau là:
Đều mang bản chất giai cấp và bản chất xã hội
Đều dựa trên chế độ công hữu
Đều có Đảng lãnh đạo
Tất cả các đáp án đều sai
24à nước thu thuế để:

Đảm bảo sự công bằng trong xã hội.
Bảo đảm lợi ích vật chất của giai cấp bóc lột
Đảm bảo nguồn lực cho sự tồn tại của nhà nước.
Bảo vệ lợi ích cho người nghèo.
25ình thức chính thể quân chủ chuyên chế được hiểu như thế nào?
Toàn bộ quyền lực nhà nước tập trung vào tay một người đứng đầu là vua hoặc
nữ hoàng.
Bên cạnh nhà vua, có một cơ quan được thành lập theo quy định của Hiến pháp
để hạn chế quyền lực của nhà vua.
Quyền lực của nhà nước được trao cho một cơ quan được thành lập theo chế độ
bầu cử
Vua không có quyền lực gì mà chỉ đại diện về mặt ngoại giao
26 Bộ máy Nhà nước Việt Nam thì:
Chính phủ là cơ quan chấp hành của quốc hội
Chính phủ là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất
Hội đồng nhân dân là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, đại diện cho
nhân dân địa phương
Quốc hội có quyền ban hành tất cả các văn bản quy phạm pháp luật
27ình thức quân chủ hạn chế được hiểu như thế nào?
Toàn bộ quyền lực nhà nước tập trung vào tay một người đứng đầu là vua hoặc
nữ hoàng
Quyền lực của nhà nước được trao cho một cơ quan được thành lập theo chế độ
bầu cử
Bên cạnh nhà vua (nữ hoàng), có một cơ quan được thành lập theo quy định
của Hiến pháp để hạn chế quyền lực của nhà vua (nữ hoàng).
Vua không có quyền lực gì mà chỉ đại diện về mặt ngoại giao
28à nước CHXHCN Việt Nam gia nhập tổ chức Thương mại thế giới
(WTO) là thực hiện chức năng gì của nhà nước?

Đối nội
Đối ngoại
Cả hai chức năng trên
Chỉ là tổ chức thực hiện cam kết quốc tế
29ình thức chính thể cộng hòa được hiểu như thế nào?

Nhà nước có quyền lực công cộng đặc biệt.
Nhà nước có chủ quyền
Mỗi nhà nước có hệ thống pháp luật riêng.
Nhà nước phân chia và quản lý cư dân của mình theo đơn vi hành chính – lãnh
thổ.
35ộ máy Nhà nước xã hội chủ nghĩa được tổ chức theo nguyên tắc nào?
Nguyên tắc tập trung thống nhất quyền lực
Nguyên tắc tập trung vào nhân dân
Nguyên tắc tập trung thống nhất quyền lực nhưng có sự phân công một cách
khoa học, cụ thể
Nguyên tắc tập trung quyền lực
36à nước có chủ quyền quốc gia là:
Nhà nước được nhân dân trao quyền lực
Nhà nước có quyền quyết định trong quốc gia của mình.
Nhà nước có quyền lực.
Nhà nước toàn quyền quyết định trong phạm vị lãnh thổ.
37ái niệm Nhà nước được hiểu như thế nào?
Nhà nước là một tổ chức xã hội
Nhà nước là một tổ chức quyền lực chính trị chuyên làm nhiệm vụ quản lý xã
hội.
Nhà nước là một tổ chức chính trị xã hội
Nhà nước là một tổ chức quyền lực chính trị đặc biệt, có bộ máy chuyên làm
nhiệm vụ cưỡng chế và thực hiện chức năng quản lý xã hội.
38ình thức chính thể là gì?
Là hình thức tổ chức Nhà nước theo các đơn vị hành chính lãnh thổ
Là tổng thể những phương pháp và biện pháp mà cơ quan nhà nước sử dụng để
thực hiện quyền lực nhà nước
Là thức tổ chức Nhà nước
Là hình thức tổ chức các cơ quan quyền lực tối cao, cơ cấu, trình tự thành lập
và mối liên hệ của chúng với nhau cũng như mức độ tham gia của nhân dân và việc
thiết lập nên cơ quan này.
39ịch sử xã hội loài người đã tồn tại ___ kiểu nhà nước, bao gồm các kiểu
nhà nước là ___:

4 – địa chủ – nông nô, phong kiến – tư bản – XHCN
4 – chủ nô – phong kiến – tư sản – XHCN
4 – chủ nô – chiếm hữu nô lệ – tư bản – XHCN
4 – chủ nô – phong kiến – tư hữu – XHCN
40ểu nhà nước đầu tiền trong lịch sử loài người là
Chủ nô
Phong kiến
Tư sản
Pháp quyền
41 xã hội công xã thị tộc, quyền lực quản lý xuất hiện vì:
Nhu cầu trấn áp giai cấp bị trị
Nhu cầu quản lý các công việc chung của thị tộc.
Nhu cầu tổ chức chiến tranh chống xâm lược và xâm lược.
Nhu cầu xây dựng và quản lý các công trình thủy lợi.
42 quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, sự thay thế các kiểu nhà nước
là do:

Mâu thuẫn giữa các đảng phái trong xã hội
Quá trình lịch sử tự nhiên
Tương quan lực lượng giữa các giai cấp
Lực lượng sản xuất mới được thiết lập
43à nước ra đời xuất phát từ nhu cầu:
Bảo vệ lợi ích chung của giai cấp thống trị và bị trị
Bảo vệ lợi ích chung của xã hội
Quản lý các công việc chung của xã hội
Thể hiện ý chí chung của các giai cấp trong xã hội.
44à nước quân chủ là nhà nước:
Quyền lực nhà nước tối cao tập trung vào người đứng đầu nhà nước và được
hình thành do bầu cử.
Quyền lực nhà nước tối cao thuộc về người đứng đầu nhà nước hay thuộc về
một tập thể, và được hình thành do bầu cử.
Quyền lực nhà nước tối cao tập trung toàn bộ hay một phần chủ yếu vào tay
người đứng đầu nhà nước theo nguyên tắc thừa kế.

Nhà nước chuyên chế và nhà nước dân chủ
Nhà nước trong nền văn minh hậu công nghiệp (văn minh trí thức) và nhà nước
trong nền văn minh nông nghiệp
Nhà nước phương Đông và nhà nước phương Tây
Nhà nước trong nền văn minh nông nghiệp và nhà nước trong nền văn minh
công nghiệp
51à nước có hình thức chính thể Cộng hòa đại nghị và cấu trúc nhà nước
liên bang là:

Cộng hòa Ấn Độ
Vương quốc Anh
Cộng hòa Pháp
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa
52ịch sử xã hội loài người đến nay đã trải qua bao nhiêu kiểu nhà nước:
4 kiểu nhà nước
3 kiểu nhà nước
5 kiểu nhà nước
2 kiểu nhà nước
53ội dung nào KHÔNG là cơ sở cho tính giai cấp của nhà nước.
Nhà nước có quyền lực công cộng đặc biệt và tách rời khỏi xã hội.
Giai cấp là nguyên nhân ra đời của nhà nước.
Nhà nước là bộ máy trấn áp giai cấp.
Nhà nước là tổ chức điều hòa những mâu thuẫn giai cấp đối kháng.
54 chính thể Cộng hòa tổng thống, Chính phủ được thành lập do:
Tòa án
Thủ tướng
Tổng thống
Quốc hội
55 học thuyết Mác – Lênin, sự thay thế kiểu nhà nước sau đối với kiểu
nhà nước trước trong lịch sử phát triển xã hội, mang tính:

Tất yếu khách quan
Quyền lực xã hội
Chủ quan cá nhân

Dân chủ xã hội
56ền lực công cộng đặc biệt của nhà nước được hiểu là:
Khả năng sử dụng sức mạnh vũ lực.
Khả năng sử dụng biện pháp thuyết phục, giáo dục
Việc sử dụng sức mạnh cưỡng chế là độc quyền.
Có thể sử dụng quyền lực kinh tế, chính trị hoặc tư tưởng
57ững cơ quan nào sau đây không có thẩmquyền ban hành văn bản quy
phạm pháp luật?

Hội đồng nhân dân
Toà án nhân dân tối cao
Chính Phủ
Uỷ ban nhân dân
58ức năng nào sau đây không thuộc về nhà nước?
Bảo đảm ổn định phân phối hàng hoá trong nước
Quản lý mức chi trả an sinh xã hội
Điều phối nguồn lực y tế công cộng
Chi trả an sinh xã hội cho người dân
59ăn bản nào sau đây không thuộc thẩm quyền ban hành của Tòa án nhân
dân tối cao (TANDTC)?

Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán TANDTC
Bản án xét xử cấp sơ thẩm
Thông tư liên tịch giữa Chánh án TANDTC và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân
dân tối cao
Quyết định công bố án lệ
60ững chức danh nào sau đây có thể là nguyên thủ quốc gia?
Tổng Bí thư Đảng cầm quyền; Thủ tưởng; Tổng thống
Chủ tịch nước; Thủ tướng; Quốc vương
Quốc vương; Chủ tịch nước; Tổng Bí thư Đảng cầm quyền
Chủ tịch nước; Tổng thống; Quốc vương
61ên thủ quốc gia của nước CHXHCN Việt Nam là chức danh nào?
Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam
Thủ tướng

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành Nghị quyết
Chính phủ ban hành Nghị định
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành Thông tư liên tịch
Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Quyết định
68ọn đáp án sai:
Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành Nghị định.
Chính phủ ban hành Nghị định
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành Thông tư
Văn bản giữa Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện Kiểm sát
nhân dân tối cao là Thông tư liên tịch

Chương 2 – Những vấn đề cơ bản về Pháp luật

Giảng viên: Đặng Thị Kim Nguyên
1 nghiên cứu về nguồn gốc của nhà nước và pháp luật, nhận định nào sau
đây sai?

Nhà nước và pháp luật ra đời và tồn tại cùng với sự xuất hiện, tồn tại của lịch
sử xã hội loài người
Nhà nước và pháp luật là hiện tượng xã hội mang tính lịch sử
Nhà nước và pháp luật cùng phát sinh, tồn tại trong xã hội có giai cấp
Nhà nước và pháp luật có cùng lịch sử ra đời, tồn tại, phát triển và tiêu vong
2ận định nào sau đây thể hiện được đặc trưng của pháp luật?
Những quy định mang tính cưỡng chế đối với các cơ quan, tổ chức trong xã hội
Những quy định do cơ quan nhà nước ban hành theo trình tự thủ tục nhất định
Những quy định mang tính bắt buộc chung cho mọi người trong xã hội
Những quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung do nhà nước đặt ra hoặc thừa
nhận, được nhà nước bảo đảm thực hiện
3ên nhân ra đời của nhà nước và pháp luật là:
Do nhu cầu chủ quan của xã hội
Do nhu cầu khách quan của xã hội
Hoàn toàn khác nhau

Hoàn toàn giống nhau
4 đường hình thành pháp luật là do:
Xuất phát từ những phong tục tập quán, tín điều tôn giáo trong xã hội
Giai cấp thống trị đặt ra
Có sự vận động, thay đổi, phát triển của xã hội chuyển từ nền kinh tế tự nhiên
sang nền kinh tế sản xuất
Nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận
5ăn bản pháp luật có hiệu lực pháp lý cao nhất trong hệ thống văn bản
pháp luật nước ta là văn bản nào sau đây?

Pháp lệnh
Lệnh của Chủ tịch nước
Nghị quyết của Quốc hội
Hiến pháp
6 hành pháp luật là một hình thức thực hiện pháp luật, trong đó:
Các chủ thể pháp luật tiến hành những hoạt động mà pháp luật không cấm
Các chủ thể pháp luật thực hiện quyền chủ thể của mình do pháp luật quy định
Các chủ thể pháp luật thực hiện nghĩa vụ pháp lý của mình bằng hành động tích
cực
Các chủ thể pháp luật kiềm chế không tiến hành những hoạt động mà pháp luật
ngăn cấm
7ị định là văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan Nhà nước có thẩm
quyền nào ban hành?

Chủ tịch nước
Thủ tướng Chính phủ
Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Chính phủ
8ân thủ pháp luật là một hình thức thực hiện pháp luật, trong đó:
Các chủ thể pháp luật kiềm chế không tiến hành những hành vi mà pháp luật
ngăn cấm
Các chủ thể pháp luật thực hiện quyền chủ thể của mình do pháp luật quy định
Các chủ thể pháp luật thực hiện nghĩa vụ pháp lý của mình bằng hành động tích
cực
Các chủ thể pháp luật tiến hành những hoạt động mà pháp luật không cấm

Các chủ thể pháp luật tiến hành những hoạt động mà pháp luật không cấm
Các chủ thể pháp luật thực hiện quyền chủ thể của mình do pháp luât quy định
Các chủ thể pháp luật kiềm chế không tiến hành những hoạt động mà pháp luật
ngăn cấm
Các chủ thể pháp luật thực hiện nghĩa vụ pháp lý của mình bằng hành động tích
cực
15 phạm pháp luật được thể hiện qua dấu hiệu nào sau đây?
Hành vi trái pháp luật, do con người thực hiện (1)
Chủ thể thực hiện hành vi đó phải có lỗi (2)
Tất cả các lựa chon (1), (2), (3) đều đúng
Chủ thể thực hiện hành vi đó phải có năng lực trách nhiệm pháp lý (3)
16ản án của Toà án tuyên cho một bị cáo được gọi là:
Tất cả các lựa chọn (1), (2), (3) đều đúng
Văn bản áp dụng pháp luật (3)
Văn bản quy phạm pháp luật (1)
Văn bản thi hành pháp luật (2)
17 A dùng dao đe dọa anh B để cướp tài sản. Mặt khách quan của vi
phạm pháp luật ở đây là?

Hành vi dùng vũ lực khống chế để chiếm đoạt tài sản
Lỗi cố ý
Quyền sở hữu của Anh B
Tất cả các lựa chọn điều đúng (A,B,C)
18ấu thành của vi phạm pháp luật bao gồm:
Mặt chủ quan, mặt khách quan. (C)
Cả hai lựa chọn (B và C)
Giả định, quy định, chế tài.
Chủ thể, khách thể. (B)
19ột người thợ sửa xe gian manh đã cố tình sửa phanh xe cho một ông
khách một cách gian dối, cẩu thả; với mục đích là để người khách này còn tiếp
tục quay lại tiệm anh ta để sửa xe. Do phanh xe không an toàn nên sau đó
chiếc xe đã lao xuống dốc gây chết vị khách xấu số. Trường hợp trách nhiệm
pháp lý ở đây là:

Trách nhiệm hành chính.

Trách nhiệm hành chính và trách nhiệm hình sự.
Trách nhiệm hình sự.
Trách nhiêm hình sự và trách nhiêm dân sự.
20ột người thợ sửa xe gian manh đã cố tình sửa phanh xe cho một ông
khách một cách gian dối, cẩu thả; với mục đích là để người khách này còn tiếp
tục quay lại tiệm anh ta để sửa xe. Do phanh xe không an toàn nên sau đó
chiếc xe đã lao xuống dốc gây chết vị khách xấu số, lỗi của người thợ sửa xe ở
đây là:

Cố ý trực tiếp.
Vô ý do cẩu thả
Cố ý gián tiếp.
Vô ý vì quá tin.
21ập quán pháp là:
Biến đổi những tục lệ, tập quán có sẵn thành pháp luật
Biến đổi những thói quen hành xử của con người trong lịch sử thành pháp luật.
Tất cả các lựa chọn (A,B,C)
Biến đổi những quy phạm tôn giáo thành quy phạm pháp luật.
22 trò của thuế là:
A. Điều tiết nền kinh tế.
B. Hướng dẫn tiêu dùng.
C. Nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước.
Cả A, B, C
23ính giai cấp của pháp luật thể hiện ở chỗ
A. Pháp luật là sản phẩm của xã hội có giai cấp.
B. Pháp luật là ý chí của giai cấp thống trị.
C. Pháp luật là công cụ để điều chỉnh các mối quan hệ giai cấp.
Cả A, B, C
24.Để đảm bảo nguyên tắc thống nhất trong việc xây dựng và áp dụng pháp
luật thì cần phải:

A. Tôn trọng tính tối cao của Hiến pháp và Luật (A)
B. Đảm bảo tính thống nhất của pháp luật (B)
Cả hai câu trên đều đúng (A,B)
Cả hai câu trên đều sai(A,B)

30ình thức pháp luật là cách thức mà giai cấp thống trị sử dụng để nâng ý
chí của giai cấp mình lên thành pháp luật. Trong lịch sử loài người đã
có..ình thức pháp luật, bao gồm…

4 – tập quán pháp, tiền lệ pháp, điều lệ pháp và Văn bản quy phạm pháp luật
1 – văn bản quy phạm pháp luật
3 – tập quán pháp, tiền lệ pháp, văn bản quy phạm pháp luật
2 – tập quán pháp và văn bản quy phạm pháp luật
31 phạm pháp luật là quy tắc xử sự mang tính…do.. hành và bảo
đảm thực hiện, thể hiện ý chí và bảo vệ lợi ích của giai câp thống trị để điều
chỉnh các…

Bắt buộc chung – quốc hội – quan hệ xã hội
Bắt buộc chung – nhà nước – quan hệ xã hội
Bắt buộc chung – nhà nước – quan hệ pháp luật
Bắt buộc – nhà nước- quan hệ xã hội
32ác hình thức thực hiện pháp luật bao gồm:
Tuân thủ pháp luật, thực thi pháp luật, sử dụng pháp luật và áp dụng pháp luật
Tuân thủ pháp luật, thực hiện pháp luật, sử dụng pháp luật và áp dụng pháp luật
Tuân thủ pháp luật và áp dụng pháp luật
Tuân thủ pháp luật và thực thi pháp luật
33ột ngưòi sử dụng súng bắn đạn hơi vào rừng săn thú. Trong lúc sơ suất
đã bắn nhầm một nhân viên kiểm lâm. Mặt chủ quan trong vi phạm pháp luật
này là:

Vô ý do cẩu thả.
Cố ý trực tiếp
Cố ý gián tiếp.
Vô ý vì quá tin.
34ăng lực của chủ thể bao gồm:
Năng lực pháp luật và năng lực công dân
Năng lực pháp luật và năng lực nhận thức.
Năng lực pháp luật và năng lực hành vi
Năng lực hành vi và năng lực nhận thức
35ế tài có các loại sau là:
Chế tài hình sự, chế tài hành chính, chế tài kỷ luật và chế tài dân sự

Chế tài hình sự và chế tài hành chính,
Chế tài hình sự, chế tài hành chính và chế tài dân sự
Chế tài hình sự, chế tài hành chính, chế tài kỷ luật, chế tài dân sự và chế tài bắt
buộc
36ơ quan thường trực của Quốc hội là:
Ủy ban Thường vụ quốc hội
Hội đồng dân tộc
Chính phủ
Ủy ban Quốc hội
37ăn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng Thẩm phán tòa án nhân dân tối
cao ban hành là:

Nghị quyết
Chỉ thị
Quyết định
Thông tư
38ăn bản quy phạm pháp luật được áp dụng bao nhiêu lần trong thực tiễn
đời sống:

Một lần
Nhiều lần
Tất cả điều sai
Hai lần
39ừa kế là chế định thuộc ngành luật?
Dân sự
Hình sự
Hành chính
Lao động
40áp luật do nhà nước ban hành khác với Điều lệ của Đoàn thanh niên
Cộng sản Hồ Chí Minh ở đặc điểm nào sau đây?

Tính phổ biến
Tính xác định chặt chẽ về hình thức
Tính bắt buộc chung
Tất cả