Các quy định mới nhất về Luật Thuế năm 2022 mới nhất

STT


LOẠI THUẾ


VĂN BẢN QUY ĐỊNH – HƯỚNG DẪN

1

Luật quản lý thuế

– Luật Quản lý thuế số: 38/2019/QH14 quy định việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước.

Ban hành ngày 13/06/2019, Luật Quản lý thuế có hiệu lực từ ngày 01/7/2020; riêng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2022.

2

Đăng ký thuế

Thông tư 105/2020/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế.
Quy định chi tiết về đối tượng đăng ký thuế, cấu trúc mã số thuế; hồ sơ, thủ tục, mẫu biểu đăng ký thuế 

Ngày ban hành: 03/12/2020, Ngày hiệu lực: 17/01/2021

3

Kê Khai Thuế

– Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế (

Ngày ban hành: 19/10/2020, Ngày hiệu lực: 05/12/2020)

 

– Thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế và Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế (

Ngày ban hành: 29/09/2021, Ngày hiệu lực: 01/01/2022)

– Thông tư 40/2021/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. (Ngày ban hành: 01/06/2021, Ngày hiệu lực: 01/08/2021)

– Thông tư 100/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 40/2021/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (Ngày ban hành:

15/11/2021

Ngày hiệu lực:

01/01/2022)

3

Hóa Đơn giấy

Thông tư 39/2014/TT-BTC

hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

+ Ngày ban hành:

31/03/2014, Ngày hiệu lực: 01/06/2014
+ Thông tư số 39/2014/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính)
+ Từ ngày 01 tháng 7 năm 2022, Thông tư số 39/2014/TT-BTC hết hiệu lực thi hành
Nội dung nổi bật quan trọng về hóa đơn xem tại đây: Kỹ năng xử lý hóa đơn

3


Hóa đơn điện tử

– Thông tư 32/2011/TT-BTC

: hướng dẫn về việc khởi tạo, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn điện tử khi bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

+ Ban hành ngày: 14/03/2011, Hiệu lực: 01/05/2011
+Từ ngày 01 tháng 7 năm 2022, Thông tư số 32/2011/TT-BTC hết hiệu lực

– 

Nghị Định 119/2018/NĐ-CP

: quy định về sử dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý thuế các cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử.

Ban hành ngày: 12/09/2018, Ngày hiệu lực: 01/11/2018
Từ ngày 01 tháng 7 năm 2022, Nghị định 119/2018/NĐ-CP hết hiệu lực

– Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

+ Ngày ban hành:

30/09/2019

Ngày hiệu lực:

14/11/2019

Từ ngày 01 tháng 7 năm 2022, Thông tư số 68/2019/TT-BTC hết hiệu lực

Nghị định 123/2020/NĐ-CP

quy định việc quản lý, sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; việc quản lý, sử dụng chứng từ khi thực hiện các thủ tục về thuế, thu phí, lệ phí và quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ.

Ngày ban hành 19/10/2020, có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2022.
Khuyến khích áp dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2022

.

Thông tư 78/2021/TT-BTC, hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ

Ngày ban hành 

17/09/2021

, có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2022.

Khuyến khích áp dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2022

Nghị định số 41/2022/NĐ-CP ngày 20/6/2022 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2020/NĐ-CPstatus2 ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ và Nghị định số 15/2022/NĐ-CPstatus2 ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội

Ngày ban hành: 20/06/2022, Ngày hiệu lực: 20/06/2022

3

Thuế GTGT

Thông tư 219/2013/TT-BTC

hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP .

– Thông tư 130/2016/TT-BTC hướng dẫn mới về thuế GTGT, TTĐB (

ban hành

Ngày 12/8/2016,

hiệu lực

 ngày 01/7/2016)

Thông tư 173/2016/TT-BTC (HL: 15/12/2016) sửa đổi khổ thứ nhất khoản 3 Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành về thuế giá trị gia tăng (đã được sửa đổi theo Thông tư 119/2014, Thông tư 151/2014 và Thông tư 26/2015 của Bộ tài chính).
– Thông tư số 93/2017/TT-BTC–  sửa đổi Thông tư số 219/2013/TT-BTC , Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính: Bãi bỏ mẫu 06/GTGT Từ ngày 05/11/2017.
– Nghị định 146/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 100/2016/NĐ-CP và Nghị định 12/2015/NĐ-CP về thuế GTGT, thuế TNDN. (Nghị định 146/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/02/2018)
– Thông tư 25/2018/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Khoản 23 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC (BH ngày: 

16/03/2018 , HL: 01/05/2018)

– 

Nghị định số 126/2020/NĐ-CP

 ngày 19/10/2020, 

có hiệu lực từ ngày 05/12/2020

Thông tư 43/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 11 Điều 10 Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Thuế GTGT. Ngày ban hành: 11/06/2021, Ngày hiệu lực: 01/08/2021

4

Thuế TNCN

Thông tư 111/2013/TT-BTC

Hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP.

Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân. đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật thuế thu nhập cá nhân như sau: Mức giảm trừ đối với bản thân người nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm). Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 và áp dụng từ kỳ tính thu

ế

 năm 2020.

– 

Nghị định số 126/2020/NĐ-CP

 ngày 19/10/2020, 

có hiệu lực từ ngày 05/12/2020

5

Thuế TNDN

Thông tư 78/2014/TT-BTC

hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Thông tư 96/2015/TT-BTC

hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 78/2014/TT-BTC , 119/2014/TT-BTC , 151/2014/TT-BTC .

=> Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BTC ban hành ngày 14/9/2015
– Thông tư 25/2018/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành vào ngày 16/3/2018. HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH 146/2017/NĐ-CP SỬA ĐỔI THÔNG TƯ 78/2014/TT-BTC (Ngày hiệu lực:

01/05/2018)

– Nghị định số 44/2021/NĐ-CP về việc hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với khoản thi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch covid 19. (Ban hành ngày 31 tháng 3 năm 2021, có hiệu lực từ ngày ký và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 và năm 2021)

– Thông tư 03/2021/TT-BTC hướng dẫn về miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN) quy định tại Nghị định 13/2019/NĐ-CP (

Ngày ban hành: 11/01/202

1,  có hiệu lực từ ngày 01/3/2021)

– Nghị định 57/2021/NĐ-CP bổ sung điểm g khoản 2 Điều 20 Nghị định 218/2013/NĐ-CP về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. (Ngày ban hành: 04/06/2021, Ngày hiệu lực: 04/06/2021)

6

Thuế Môn bài

– Nghị định 139/2016/NĐ-CP

 ban hành ngày 04/10/2016 có hiệu lực ngày 01/01/2017.

– Thông tư 302/2016/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn về lệ phí môn bài sẽ có hiệu từ ngày 01/01/2017.
– Nghị định 22/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài, ban hành ngày 24/02/2020, có hiệu lực từ ngày 25/02/2020

Chi tiết xem tại đây

Mức đóng thuế Môn bài năm 2022

– Thông tư 65/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 302/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí môn bài. (Ngày ban hành: 09/07/2020, có hiệu lực từ 23/8/2020.)

– Nghị định số 126/2020/NĐ-CP

 ngày 19/10/2020, 

có hiệu lực từ ngày 05/12/2020

8

Xử phạt vi phạm về thuế:

– 

Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn. (

Ngày ban hành 19/10/2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/12/2020)

Nghị định 102/2021/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số. (

Ngày ban hà

nh: 16/11/2021, Ngày hiệu lực: 01/01/2022)

9

Mục lục nộp tiền vào ngân sách nhà nước

Thông tư 324/2016/TT-BTC ban hành Hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước (NSNN) (Ngày ban hành:

21/12/2016, Ngày hiệu lực: 04/02/2017)
– Thông tư 93/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 324/2016/TT-BTC (Ngày ban hành: 31/12/2019, Ngày hiệu lực: 14/02/2020)

10

Giảm thuế

Ngày 28/01/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 15/2022/NĐ-CP về chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội.

(Giảm thuế GTGT xuống 8% với một số hàng hóa, dịch vụ)

11

Gia hạn nộp thuế

Nghị định số 34/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ về việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022

12


Kế Toán

– Luật kế toán số 88/2015/QH13  được ban hành ngày 20/11/2015 với nhiều quy định về nội dung công tác kế toán; tổ chức bộ máy kế toán và người làm kế toán; hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán; quản lý nhà nước về kế toán; …
– Nghị định 174/2016/NĐ-CP ban hành Ngày 30/12/2016,bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017 
– Thông tư 133/2016/TT-BTC về chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa, gồm: nguyên tắc ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa (Thay thế quyết định 48/2006/QĐ-BTC) có hiệu lực ngày 01/01/2017

– Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp ban hành vào ngày 22/12/2014, áp dụng từ ngày 01/01/2015 (thay thế cho Quyết định 15/2006/QĐ-BTC, Thông tư 244/2009/TT-BTC).

– Thông tư 132/2018/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ: hướng dẫn việc ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính của doanh nghiệp siêu nhỏ. Việc xác định nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp đối với ngân sách Nhà nước được thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế. 

Ngày ban hành:

28/12/2018. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2019, áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/4/2019.

Thông tư 48/2019/TT-BTC hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi … được ban hành ngày 08/8/2019.có hiệu lực từ ngày 10/10/2019 và áp dụng từ năm tài chính 2019).
– Thông tư 88/2021/TT-BTC về chế độ kế toán cho hộ, cá nhân kinh doanh (Ngày ban hành: 11/10/2021, Ngày hiệu lực:

01/01/2022)