Từ xa xưa đến nay, từ thời Hai Bà Trưng, phụ nữ Việt Nam luôn giỏi giang. Đảm việc nước, giỏi việc nhà luôn được phụ nữ Việt Nam hoàn thành tốt. Khi tìm hiểu về phụ nữ Việt Nam, nhiều người quan tâm đến ngày thành lập Hội phụ nữ Việt Nam là bao nhiêu? Sau đây hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam nhé. 

Quyết định của Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương

Vào tháng 10 năm 1930, Hội nghị Trung ương lần thứ nhất do Đảng Cộng sản Đông Dương tổ chức. Từ đó đã ra Nghị quyết cụ thể về Phụ nữ vận động. Nội dung trong Bản Nghị quyết đã nhấn mạnh: 

“Lực lượng cách mạng của phụ nữ là một lực lượng rất quan trọng. Nếu quảng đại quần chúng gồm phụ nữ không tham gia trong những cuộc tranh đấu cách mạng. Khi đó thì cách mạng không thắng lợi được. Như vậy, nên công tác trong quần chúng Hội phụ nữ không phải là một trong các nhiệm vụ phụ thuộc của Đảng. Mà công tác ấy chính là một trong những nhiệm vụ rất lớn và rất trọng yếu”.

Ngày thành lập Hội Phụ nữ Việt Nam

Bên cạnh đó, nghị quyết này cũng xác định: “… Đảng ta phải tổ chức ra các đoàn thể phụ nữ và phụ nữ hiệp hội. Với mục đích là mưu quyền cho phụ nữ và làm cho phụ nữ triệt để giải phóng”.

Điều lệ Phụ nữ Liên hiệp Hội

Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương đã đề ra Điều lệ về Phụ nữ Liên hiệp Hội. Bản điều lệ trong đó quy định: Phụ nữ Liên hiệp hội Đông Dương bao gồm một Ban Chấp hành hội ủy viên Đông Dương. Và bao gồm Xứ phụ nữ Hiệp hội gồm: Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ, Lào và vùng Cao Miên. Bên cạnh đó bao gồm một phân hội phụ nữ cùng với một Ban Chấp hành ủy viên thuộc trong mỗi thành phố hay mỗi phủ hay các huyện… Đây là một trong những cơ sở đầu tiên đề việc hình thành tổ chức hội phụ nữ tại Việt Nam.

Ngày thành lập Hội Phụ nữ Việt Nam

Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập vào ngày 3/2/1930 và cùng với sự lãnh đạo của Đảng. Từ đó các tổ chức tiền thân của Hội phụ nữ đã được thành lập cùng với nhiều tên gọi khác nhau. Các tên gọi như Hội phụ nữ phản đế và Hội phụ nữ cứu quốc hay Phụ nữ hiệp hội… Và từ đó Phụ nữ đã tham gia các hoạt động cách mạng ngày càng đông đảo và luôn trở thành lực lượng quan trọng.

Nghị quyết về Phụ nữ vận động

Vào tháng 10/1930, ngay tại Hội nghị Trung ương lần thứ nhất của Đảng ta. Từ đó, Đảng đã đưa ra Nghị quyết đầu tiên về việc công tác vận động Hội phụ nữ. Từ đó đưa ra Nghị quyết về Phụ nữ vận động.

Từ đó đã mở đầu cho trang sử mới của phong trào phụ nữ và phong trào tổ chức Hội. Bản Nghị quyết đã nhấn mạnh: “Lực lượng cách mạng của phụ nữ là một trong những lực lượng rất trọng yếu. Nếu quảng đại quần chúng phụ nữ không tham gia vào các cuộc tranh đấu cách mạng thì dẫn đến cách mạng không thắng lợi được. Chính vì thế, nên công tác trong quần chúng phụ nữ không phải là nhiệm vụ phụ thuộc của Đảng. Mà bên cạnh đó công tác ấy chính là một trong những nhiệm vụ rất lớn và rất trọng yếu”. 

Và cũng trong nghị quyết đầu tiên này, Đảng ta  định rất rõ về hội. Đó là: “… Đảng ta phải tổ chức và đưa ra ra các đoàn thể Hội phụ nữ. Cùng với Tổ chức phụ nữ hiệp hội với những mục đích đó là mưu quyền cho phụ nữ. Bên cạnh đó làm cho phụ nữ triệt để giải phóng”. 

Nghị quyết tại Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ nhất về Hội Phụ nữ Việt Nam

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các cán bộ cơ quan trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tại Việt Bắc. Đây là vào tháng 2/1949.

Ngày thành lập Hội Phụ nữ Việt Nam

Nghị quyết về Hội tại Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ nhất vào tháng 10/1930. Đây là nghị quyết có ý nghĩa lịch sử hết sức quan trọng đối với Hội. Đây là điều đánh dấu quá trình hình thành và tổ chức Hội đầu tiên của phong trào phụ nữ tại Việt Nam. Hội hoạt động dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng Cộng sản do chủ tịch Nguyễn Ái Quốc sáng lập, rèn luyện. 

Đây cũng là mốc ghi nhận của tổ chức Hội Liên hiệp phụ nữ. Và cũng từ đó phong trào của Hội phụ nữ Việt Nam xuất hiện sớm. Bên cạnh đó cùng với sự xuất hiện của các tổ chức quần chúng cách mạng khác của nước Việt Nam do Đảng lãnh đạo.

Các tổ chức Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

Sau sự chỉ đạo và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ đó các tổ chức Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam được thành lập tại nhiều nơi. Và bên cạnh đó đặc biệt ở những địa phương có phong trào cách mạng sôi động như tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Sài Gòn và Hà Nội.

Nhờ vào căn cứ từ Nghị quyết về Phụ nữ vận động và đồng thời căn cứ vào Điều lệ Phụ nữ Liên hiệp Hội. Bên cạnh căn cứ vào Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ IV năm 1974. Từ đó đã quyết định lấy ngày 20/10/1930 chính là ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Tổng kết

Như vậy, Hội nghị thống nhất về Hội Liên hiệp phụ nữ toàn quốc. Đây là giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Cùng với Hội Liên hiệp Phụ nữ giải phóng miền Nam Việt Nam đã họp tại thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 6/1976. Từ đó đã quyết định lấy ngày 20/10/1930 chính là ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ.

Và từ đó cho đến ngày nay, quyết định ngày 20/10 là ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

Tin liên quan