Kiểm kê tài sản cuối năm là công tác có ý nghĩa quan trọng với các doanh nghiệp nhằm xác nhận, đánh giá về số lượng, giá trị của tài sản mà đơn vị có tại thời điểm kiểm kê. Việc kiểm kê này cần phải lập thành biên bản kiểm kê tài sản. Các vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa trong doanh nghiệp cũng là một loại tài sản cần kiểm kê định kỳ cuối năm tài chính hoặc khi có yêu cầu kiểm kê và việc kiểm kê này cũng cần phải lập thành biên bản, gọi là Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa. Vậy Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa dùng để làm gì và cách ghi biên bản này ra sao? Những nội dung liên quan đến mẫu biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa sẽ được chúng tôi giới thiệu cụ thể trong bài viết dưới đây.

Mẫu biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa dùng để làm gì?

Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa được doanh nghiệp lập ra với mục đích xác định về số lượng, chất lượng cũng như giá trị của các vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa còn tồn lại trong kho ở thời điểm kiểm kê.

Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa chính là căn cứ quan trọng xác định trách nhiệm của các cá nhân, bộ phận liên quan trong việc bảo quản, sử dụng, xử lý các nguồn vật tư, công cụ, sản phẩm.

Thông qua kiểm kê, doanh nghiệp sẽ xác định được chính xác số lượng vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa thừa hay thiếu so với ghi sổ kế toán. Trên cơ sở đó, quản lý doanh nghiệp điều chỉnh lại cơ chế quản lý, tăng cường công tác giám sát giúp sử dụng các nguồn vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa trong doanh nghiệp hiệu quả hơn.

Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa là biểu mẫu do Bộ Tài chính ban hành kèm theo các thông tư khác nhau. Trong các doanh nghiệp hay các loại hình doanh nghiệp khác nhau có thể sử dụng mẫu Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa khác nhau hoặc sử dụng theo quy định của pháp luật. Hiện nay có 3 mẫu Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa được sử dụng phổ biến là:

  • Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa số 05-VT, được ban hành ngày 22/12/2014 theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC.
  • Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa số 05-VT, được ban hành ngày 28/06/2016 theo Thông tư 133/2016/TT-BTC.
  • Biên bản kiểm kê nguyên liệu, vật liệu, công cụ, sản phẩm, hàng hóa C32-HD, ban hành ngày 10/10/2017 theo Thông tư 107/2017/TT-BTC.
Mẫu biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa

Kiểm kê hàng hóa

Ghi biên biên bản kiểm kê nguyên liệu, vật liệu, công cụ, sản phẩm, hàng hóa sao cho đúng?

Trong nội dung phần này, chúng tôi hướng dẫn các bạn chi tiết cách ghi Biên bản kiểm kê nguyên liệu, vật liệu, công cụ, sản phẩm, hàng hóa theo mẫu C32-HD, ban hành kèm theo Thông tư 107/2017/TT-BTC. Dựa trên phần hướng dẫn của chúng tôi, các bạn có thể hoàn thành Biên bản kiểm kê nguyên liệu, vật liệu, công cụ, sản phẩm, hàng hóa theo mẫu mà đơn vị mình đang sử dụng.

Phần đầu biên bản kiểm kê
– Góc trên bên trái của Biên bản kiểm kê nguyên liệu, vật liệu, công cụ, sản phẩm, hàng hóa ghi rõ tên đơn vị, tên bộ phận; mã QHNS đã được cấp hoặc cũng có thể đóng dấu đơn vị lên vị trí tương ứng.

– Ghi rõ số hiệu biên bản kiểm kê.

– Ghi rõ thời điểm thực hiện công tác kiểm kê là mấy giờ, ngày tháng  năm nào.

Phần nội dung chính biên bản kiểm kê
– Thành phần Ban kiểm kê: ghi đầy đủ họ và tên; chức vụ; là đại diện cho phòng ban, bộ phận nào; nhiệm vụ trong Ban kiểm kê là Trưởng ban hay Ủy viên. Thông thường Ban kiểm kê nguyên liệu, vật liệu, công cụ, sản phẩm, hàng hóa sẽ có ít nhất 3 đồng chí đại diện cho các bộ phận liên quan.

– Ghi lại nội dung kiểm kê các nguyên liệu, vật liệu, công cụ, sản phẩm, hàng hóa có trong kho tại thời điểm kiểm kê. Mỗi kho cần lập một biên bản kiểm kê riêng chứ không dùng chung 1 biên bản kiểm kê cho tất cả các loại nguyên liệu, vật liệu, công cụ, sản phẩm, hàng hóa tại tất cả các kho trong doanh nghiệp. Lập bảng ghi rõ nội dung kiểm kê từng loại nguyên liệu, vật liệu, công cụ, sản phẩm, hàng hóa:
+ Cột A: Ghi số thứ tự kiểm kê.

+ Cột B: Ghi rõ tên, nhãn hiệu, quy cách từng loại nguyên liệu, vật liệu, công cụ, sản phẩm, hàng hóa.

 + Cột C, D lần lượt ghi rõ mã số, đơn vị tính từng loại nguyên liệu, vật liệu, công cụ, sản phẩm, hàng hóa được kiểm kê tại kho.
+ Cột 1: Ghi đơn giá của từng thứ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, sản phẩm, hàng hóa.
+ Cột 2, 3: Ghi rõ số lượng và thành tiền của từng loại nguyên liệu, vật liệu, công cụ, sản phẩm, hàng hóa theo ghi chép trong sổ kế toán.
+ Cột 4, 5: Ghi rõ số lượng và thành tiền của từng loại nguyên liệu, vật liệu, công cụ, sản phẩm, hàng hóa theo kết quả kiểm kê thực tế.

mẫu biên bản kiểm kê nguyên liệu, vật liệu, công cụ, sản phẩm, hàng hóa mới nhất

mẫu C32-HD

+ Cột 6, 7, 8, 9: Ghi rõ số lượng và thành tiền chênh lệch của từng loại nguyên liệu, vật liệu, công cụ, sản phẩm, hàng hóa

  • Nếu số lượng và thành tiền thừa so với sổ kế toán (cột 2, 3) thì ghi rõ số lượng và thành tiền thừa ra lần lượt vào cột 6, 7.
  • Nếu số lượng và thành tiền thiếu hụt so với sổ kế toán (cột 2, 3) thì ghi rõ số lượng và thành tiền thiếu hụt lần lượt vào cột 8, 9.

+ Phân loại: Ghi rõ số lượng từng loại nguyên liệu, vật liệu, công cụ, sản phẩm, hàng hóa trên thực tế kiểm kê sẽ được phân loại theo phẩm chất:
+ Nếu còn sử dụng được ghi rõ số lượng vào cột 10.
+ Nếu không còn sử dụng được ghi rõ số lượng vào cột 10.
– Trong quá trình kiểm nếu có chênh lệch giữa thực tế kiểm kê và sổ kế toán ghi thì Ban kiểm kê phải nêu rõ ý kiến, đề xuất về việc giải quyết số chênh lệch lên Giám đốc doanh nghiệp.

Phần cuối biên bản kiểm kê

 – Thủ kho và kế toán trưởng doanh nghiệp ký và ghi rõ họ tên vào biên bản.

– Giám đốc doanh nghiệp ghi rõ ý kiến giải quyết số liệu chênh lệch, sau đó ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu lên biên bản kiểm kê.

Tải mẫu biên bản kiểm kê nguyên liệu, vật liệu, công cụ, sản phẩm, hàng hóa mới nhất

Dưới đây chúng tôi gửi các bạn tham khảo mẫu Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa mới nhất hiện nay: mẫu C32-HD, ban hành kèm theo Thông tư 107/2017/TT-BTC.

 

Tin liên quan